Skip to main content

Teisėkūros proceso stebėjimas

Stebėti siūlomų ES teisės aktų raidą vykstant teisėkūros procesui gali kiekvienas.

Teisėkūros prioritetų nustatymas

Komisija kiekvieną rudenį Komisijos darbo programoje nustato savo kitų metų politikos prioritetus. Jais remdamasi ji susitaria su Taryba ir Europos Parlamentu dėl svarbiausių teisėkūros prioritetų, kurie įtraukiami į metinę bendrą deklaraciją.

Komisijos darbo programa

Bendra deklaracija dėl 2018–2019 m. ES teisėkūros prioritetų

Bendra deklaracija dėl 2017 m. ES teisėkūros prioritetų

Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros

Teisės aktų planavimas ir siūlymas

Pagal geresnio reglamentavimo darbotvarkę atskiri asmenys, įmonės ir suinteresuotųjų subjektų grupės gali stebėti Komisijos iniciatyvas visais proceso etapais.

Planuojamų Europos Komisijos iniciatyvų stebėjimas

Neseniai paskelbtos veiksmų gairės ir poveikio vertinimai, kuriuose aprašomos naujos iniciatyvos arba vertinimai

Poveikio vertinimo ataskaitų ir Reglamentavimo patikros valdybos nuomonių duomenų bazė

Komisijos ekspertų grupių duomenų bazė

Teisės aktų priėmimas

Suinteresuotosios šalys gali stebėti su Komisijos iniciatyvomis susijusią pažangą tiek ES, tiek nacionalinio teisėkūros proceso lygmeniu. Iniciatyva paskelbiama, vyksta derybos Europos Parlamente ir Taryboje, galiausiai ji priimama ir įtraukiama į nacionalinę teisę.

Neesminius ES iniciatyvų pakeitimus, dėl kurių nereikia atlikti viso teisėkūros proceso, vadinamuosius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, taip pat galima stebėti įvairiais jų rengimo etapais.

Europos Komisijos naujų teisės aktų pasiūlymai ir jų poveikio vertinimas

Pasiūlyto naujo teisės akto rengimo etapų stebėjimas

Nacionalinių parlamentų nuomonių ir Europos Komisijos atsakymų duomenų bazė

Institucijų deleguotųjų aktų registras

Įgyvendinimo aktų komiteto procedūros registras

ES teisės taikymas

Galima sužinoti, kokios ES teisės aktų įtraukimo į nacionalinę teisę priemonės taikomos šalyse, ir stebėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras, kurias ES šalių atžvilgiu vykdo Europos Komisija.

Nacionalinės įgyvendinimo priemonės

Sprendimų dėl pažeidimų duomenų bazė

Galiojančių teisės aktų vertinimas ir tobulinimas

Europos Komisija nuolat vertina, ar ES teisės aktais mažiausiomis sąnaudomis tenkinami piliečių ir įmonių poreikiai. Dėl vertinimo, tinkamumo patikrų ir programos REFIT galiojantys teisės aktai yra paprastesni ir lengviau taikomi.

Šis procesas paprastesnis ir dėl REFIT platformos, suburiančios patyrusius įmonių specialistus, socialinius partnerius, pilietinės visuomenės ir ES šalių atstovus, kad jie patartų Komisijai, kaip padaryti ES teisę veiksmingesnę, kartu sumažinti naštą ir padėti siekti politikos tikslų.

ES teisės supaprastinimas naudojantis REFIT platforma

Planuojami vertinimai ir tyrimai (nuo 2015 m.)

Vertinimo rezultatai Europos Komisijos tarnybų darbiniuose dokumentuose

Išorės konsultantų ataskaitos