Skip to main content

Teisingos pertvarkos fondas

Pirmasis Teisingos pertvarkos mechanizmo (TPM) ramstis yra Teisingos pertvarkos fondas (TPF).

Tai bus pagrindinė priemonė paremti labiausiai nuo perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui nukentėjusias teritorijas, teikiant joms pritaikytą paramą. Ji įgyvendinama taikant pasidalijamąjį valdymą pagal bendrą sanglaudos politikos sistemą, kuri yra pagrindinė ES politika, kuria siekiama mažinti regioninius skirtumus ir spręsti dėl struktūrinių pokyčių ES kylančias problemas.

Fondui bus skirta 17,5 mlrd. EUR (2018 m. kainomis; 19,2 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis). Tai naujos lėšos, numatytos žaliajai pertvarkai ES šalyse paremti, iš kurių 7,5 mlrd. EUR turėtų būti skirti iš 2021–2027 m. ES biudžeto, o likę papildomi 10 mlrd. EUR 2021–2023 m. laikotarpiu bus finansuojami išorės asignuotosiomis pajamomis iš Europos ekonomikos gaivinimo priemonės.

Valstybės narės gali savanoriškai pervesti į TPF papildomų išteklių iš savo nacionalinių asignavimų pagal Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir „Europos socialinį fondą +“ (ESF+) su sąlyga, kad visa perkelta suma tris kartus neviršija TPF asignavimo. ES biudžeto išlaidas papildys nacionalinis bendras finansavimas pagal sanglaudos politikos taisykles.

Fondas sumažins socialines ir ekonomines išlaidas, patiriamas dėl prisitaikymo prie klimato kaitos, paremdamas ekonomikos įvairinimą ir atitinkamų teritorijų pertvarkymą. Tai reiškia, kad bus remiamos produktyvios investicijos į mažąsias ir vidutines įmones, naujų įmonių kūrimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, aplinkos atkūrimą, švarią energiją, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, pagalbą ieškant darbo ir aktyvią darbo ieškančių asmenų įtrauktį, taip pat investicijas į esamų daug anglies dioksido išmetančių įrenginių pertvarkymą, jeigu padarius šias investicijas bus smarkiai sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis ir apsaugotos darbo vietos. Tikimasi, kad bus sutelkta beveik 30 mlrd. EUR investicijų.

Speciali sistema pagal programą „InvestEU“

Antrasis Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis yra speciali sistema pagal programą „InvestEU“.

Ji bus įgyvendinama pagal programą „InvestEU“ pagal keturias politikos linijas. Tai reiškia, kad pagal „InvestEU“ vykdant teritorinius teisingos pertvarkos planus (TTPP) bus remiamos investicijos į įvairesnius projektus, pavyzdžiui, į energetikos ir transporto infrastruktūros, įskaitant dujų infrastruktūrą ir centralizuotą šilumos tiekimą, projektus, taip pat priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, ekonomikos diversifikavimo ir socialinės infrastruktūros projektus.

Europos Komisija suteiks įgyvendinantiems partneriams biudžeto garantiją, kad būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą projektų vykdytojams, įsikūrusiems teisingos pertvarkos teritorijose, turinčiose patvirtintą TTPP. Už tų teritorijų ribų vykdomiems projektams ši schema taip pat gali būti taikoma, jeigu tais projektais padedama tenkinti plėtros poreikius, susijusius su tų teritorijų pertvarka, kaip nustatyta atitinkamame TTPP.

„InvestEU“ konsultacijų centras veiks kaip pagrindinis prieigos taškas kreipiantis dėl konsultacinės paramos bet kuriam projektui pagal TPM 2 ir 3 ramsčius, taip pat kai kuriems projektams, kurie bus finansuojami iš TPF. Centras teiks specialiai pritaikytą techninę pagalbą ir paramą gebėjimams stiprinti, atsižvelgiant į projekto vykdytojo poreikius. Bus teikiama konsultacinė parama, susijusi su projektų nustatymu, rengimu, plėtojimu, struktūrizavimu, viešaisiais pirkimais ir įgyvendinimu, taip pat su projektų rengėjų gebėjimų sukurti tvirtą projektų bazę tose teritorijose stiprinimu.

 

Nauja Europos investicijų banko (EIB) naudojama paskolų viešajam sektoriui priemonė

Trečiasis Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis yra paskolų viešajam sektoriui priemonė. Ją sudarys 1,5 mlrd. EUR dotacijų, finansuojamų iš ES biudžeto, ir 10 mlrd. EUR paskolų iš Europos investicijų banko (EIB), siekiant sutelkti 25–30 mlrd. EUR viešųjų investicijų, kuriomis bus tenkinami teisingos pertvarkos teritorijų vystymosi poreikiai. Ateityje priemonę būtų galima taikyti ir kitiems partneriams nei EIB finansuoti.

Ši priemonė bus skirta tik viešiesiems subjektams, teikiant paramą projektams, kuriais nesukuriama pakankamai nuosavų išteklių, kad juos būtų galima finansuoti iš komercinių šaltinių. Projektai turėtų apimti investicijas į visų rūšių viešąją infrastruktūrą, pavyzdžiui, energetikos ir transporto, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, energijos vartojimo efektyvumo priemonių, įskaitant pastatų renovaciją, taip pat į socialinę infrastruktūrą. Parama su iškastiniu kuru susijusioms investicijoms neteikiama.

Tinkamumas gauti finansavimą

Teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose ES šalys turės nustatyti teritorijas ir sektorius, kurie atitinka finansavimo iš Teisingos pertvarkos fondo reikalavimus. Šios teritorijos bus nustatomos bendradarbiaujant su Komisija. Ji remsis per Europos semestrą pateikta analize, visų pirma Komisijos pasiūlymu dėl prioritetinių regionų ir sektorių tinkamumo finansuoti, kaip nustatyta 2020 m. Europos semestro šalių ataskaitųD priede. Komisijai planus patvirtinus, bus galima skirti specialų finansavimą ne tik iš Teisingos pertvarkos fondo, bet ir taikant specialią teisingos pertvarkos sistemą pagal programą „InvestEU“ ir EIB paskolų viešajam sektoriui priemonę. Šie planai bus pridėti prie sanglaudos politikos programų, finansuotinų iš Teisingos pertvarkos fondo, ir juos Komisija priims kartu su tomis programomis.

Techninė parama

Teisingos pertvarkos platforma atliks pagrindinį vaidmenį viso proceso metu teikiant specialiai pritaikytą techninę paramą institucijoms, kurios rengia teritorinį teisingos pertvarkos planą, siekiant užtikrinti, kad tie planai atitiktų konkrečius kiekvieno regiono poreikius.

2020 m. kovo mėn. Komisija pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą paskelbė kvietimą teikti paraiškas, kad padėtų valstybėms narėms rengti teritorinius teisingos pertvarkos planus, pagal kuriuos joms būtų suteiktas finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą. Šiuo metu techninė parama teikiama 18 valstybių narių.

Per pastaruosius dvejus metus Komisija pagal Struktūrinių reformų rėmimo programą taip pat teikė praktinę paramą regionams, kad padėtų parengti ilgalaikes ekonomines perėjimo iš anglių sektoriaus strategijas, pavyzdžiui, Slovakijos Horna Nitros regione, Graikijos Vakarų Makedonijos regione arba Rumunijos Žiū slėnyje.

Valstybės narės turės galimybę prašyti papildomos techninės paramos pagal būsimą 2021–2027 m. techninės paramos priemonę, įskaitant paramą su teisingos pertvarkos darbotvarke susijusioms reguliavimo ir administracinėms reformoms.

Techninė parama kai kurioms ES teritorijoms taip pat teikiama pagal Anglių pramonės regionų pertvarkos iniciatyvą.

Kiti susiję galimi finansavimo srautai

Siekiant paremti teisingai pertvarkai skirtas programas ir projektus, galima būti naudojamos kelios kitos ES finansavimo priemonės:

Sekite Europos Komisijos naujienas