Skip to main content

Comhar idir údaráis tomhaltóirí agus údaráis cosanta sonraí

5 phríomhphrionsabal maidir le fógraíocht chothrom do leanaí

D’fhormhuinigh an Gréasán um Chomhar ar mhaithe le Cosaint Tomhaltóirí (CPC) 5 príomhphrionsabal maidir le fógraíocht chothrom do leanaí a bhunaigh ionadaithe ó údaráis cosanta sonraí agus ó údaráis tomhaltóirí araon le linn Bhliain Eorpach na hÓige 2022

Agus iad ag dearadh a dteicnící fógraíochta agus margaíochta, ba cheart do thrádálaithe machnamh a dhéanamh ar na prionsabail seo a leanas chun cosaint níos fearr a thabhairt do leanaí:

  • Ba cheart leochaileachtaí sonracha leanaí a chur san áireamh agus fógraíocht nó teicnící margaíochta á ndearadh ar dócha go bhfeicfidh leanaí iad. 
    — Ná déanadh soláthraithe seirbhíse (ar líne) a gcomhéadan a dhearadh ná a oibriú ar bhealach a chuireann dallamullóg ar leanaí nó a imríonn tionchar míchuí orthu gníomh ar leith a dhéanamh.
    — D’fhéadfadh sé a bheith míchuí teicnící margaíochta áirithe a úsáid, e.g. margaíocht phearsantaithe, mar gheall ar leochaileachtaí sonracha leanaí.
  • Ná baintear buntáiste as leochaileacht sonracha leanaí mar gheall ar a n-aois nó ar a saontacht.
  • Nuair a dhírítear ábhar ginearálta margaíochta ar leanaí nó nuair is dócha go bhfeicfidh leanaí é, ba cheart cuspóir na margaíochta a léiriú ar bhealach atá iomchuí agus soiléir do leanaí. 
  • Níor cheart díriú ar leanaí ná iad a spreagadh nó a ghríosú chun ábhar ionaipe nó ábhar ionchluiche a cheannach, agus i gcás cluichí a chuirtear ar an margadh saor in aisce, níor cheart gá a bheith le ceannacháin ionaipe nó ionchluiche chun iad a imirt ar bhealach sásúil. 
  • Níor cheart páistí a phróifíliú chun críoch fógraíochta.

Tá na 5 phríomhphrionsabal sin gan dochar do reachtaíocht an Aontais is infheidhme, go háirithe i réimse na cosanta tomhaltóirí agus sonraí, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, na rialacha náisiúnta lena gcuirtear na rialacha sin chun feidhme nó lena bhforghníomhaítear iad. Is faoi na húdaráis inniúla agus faoi na cúirteanna a bhíonn sé, agus fúthu sin amháin, cinneadh a dhéanamh maidir le dlíthiúlacht cleachtas tráchtála, oibríochtaí próiseála etc., faoin reachtaíocht is infheidhme agus, dá bhrí sin, ní chuireann na prionsabail sin, ar bhealach ar bith, ceangal ar na húdaráis náisiúnta, ar an gCoimisiún Eorpach, ar an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí, nó ar aon eintiteas eile atá inniúil faoin gcreat dlíthiúil is infheidhme.

Cúlra

De réir mar a bhíonn samhlacha gnó digiteacha ag brath níos mó agus níos mó ar úsáid sonraí pearsanta chun críoch tráchtála, ní mór do lucht forfheidhmithe dlí cosanta sonraí agus tomhaltóirí an Aontais comhoibriú go héifeachtach chun comhairle chomhleanúnach a chinntiú do ghnólachtaí agus chun tacú le hobair forfheidhmiúcháin a chéile faoin gcreat dlí faoi seach. 

Chun na críche sin, eagraíonn an Coimisiún Eorpach, i gcomhar le Rúnaíocht an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí (EDPB), ceardlanna comhpháirteacha go rialta chun plé a dhéanamh ar chásanna comhleasa do lucht forfheidhmithe dlí maidir le cosaint sonraí agus tomhaltóirí araon agus chun a malartú agus a gcomhar a fheabhsú tuilleadh. 

Chun an comhar sin a dhoimhniú tuilleadh, chinn na húdaráis tomhaltóirí agus cosanta sonraí, i mí Iúil 2020, ‘grúpa saorálaithe i measc na n-údarás cosanta sonraí agus tomhaltóirí’ a bhunú chun an malartú a chur chun cinn agus chun dea-chleachtais mar aon le taithí forfheidhmiúcháin a bhunú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon.

Toradh ar obair an ‘ghrúpa saorálaithe i measc na n-údarás cosanta sonraí agus na n-údarás cosanta sonraí’ is ea na 5 príomhphrionsabal maidir le fógraíocht chothrom do leanaí, agus leagtar amach agus mínítear iad sa doiciméad seo a leanas:

14 MEITHEAMH 2022
5 key principles of fair advertising to children
English
(589.61 KB - PDF)
Íoslódáil