Skip to main content

Juridische mededeling

Op de inhoud van deze site zijn een disclaimer en een auteursrechtelijke verklaring van toepassing.

Disclaimer

De Europese Commissie wil u via deze website zo goed mogelijk informeren over haar eigen initiatieven en over het beleid van de Europese Unie in het algemeen. We proberen de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren. De Commissie aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Deze informatie:

  • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht
  • is niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date
  • bevat soms links naar externe websites waarover de Commissie geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt
  • mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen)

We kunnen ook niet garanderen dat een document online exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of, sinds 1 juli 2013, de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

Wij proberen technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Desondanks kunnen er bij het aanmaken of structureren van de gegevens of informatie op onze site fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen als gevolg van het gebruik van deze site of van externe sites waarnaar gelinkt wordt.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Commissie in strijd met toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Disclaimer ten aanzien van externe links

Websites van de Europese Commissie in het europa.eu-domein kunnen externe links bevatten, d.w.z. links naar websites buiten dit domein, die niet het eigendom zijn van of gefinancierd worden door de Europese Commissie en waarover de Europese Commissie geen controle heeft en waarvoor deze ook geen verantwoordelijkheid draagt.

Wanneer bezoekers van websites van de Europese Commissie een link naar een externe website volgen, verlaten zij het officiële domein van de Europese Commissie waardoor zij onder het cookie-, privacy- en juridisch beleid van die externe website vallen.

Of die externe website zich aan de geldende gegevensbeschermings- en toegankelijkheidseisen houdt, valt buiten de controle van de Europese Commissie en is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van die externe website.

Disclaimer ten aanzien van externe bronnen, diensten en websites

Elke verwijzing naar een externe bron, online-dienst of website via een link op een website van de Europese Commissie, heeft uitsluitend tot doel de gebruikers van die website van de Europese Commissie beter te informeren en te helpen die externe website te bezoeken.

Deze verwijzing houdt niet in dat Europese Commissie zich hiermee akkoord verklaart; noch met de externe bron, onlinedienst of website, noch met de inhoud daarvan, noch met de ervoor verantwoordelijke organisaties.

Privacybeleid

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het privacybeleid geldt voor websites van de EU-instellingen in het .eu-domein.

Privacybeleid

Auteursrechten

© Europese Unie, 1995-2023

De voorwaarden voor het hergebruik van documenten van de Commissie zijn vastgelegd in Besluit 2011/833/EU van de Commissie van 12 december 2011.

Tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld in individuele auteursrechtelijke mededelingen) wordt inhoud op deze website die eigendom is van de EU gelicentieerd op basis van de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dit betekent dat hergebruik is toegestaan, mits de bron correct wordt aangegeven en eventuele wijzigingen worden vermeld.

Mogelijk dient u aanvullende rechten te verwerven als de betrokken inhoud personen herkenbaar in beeld brengt of werken van derden bevat. Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan moet u de rechthebbenden mogelijk rechtstreeks om toestemming vragen. Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn uitgesloten van het beleid inzake hergebruik van de Commissie, die u hierop ook geen licentie kan verlenen.