Skip to main content

Presadzovanie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa

Právne predpisy o ochrane spotrebiteľa sa presadzujú na úrovni EÚ rôznymi spôsobmi vrátane koordinácie činností vnútroštátnych spotrebiteľských orgánov a uzatvárania medzinárodných dohôd.