Skip to main content

ES teisės rūšys

Europos Sąjunga grindžiama teisinės valstybės principu. Tai reiškia, kad kiekvienas veiksmas, kurio imasi ES, yra grindžiamas Sutartimis, kurioms demokratiškai pritarė jos narės. ES teisės aktai padeda siekti ES sutarčių tikslų ir įgyvendinti ES politiką. Yra dvi pagrindinės ES teisės rūšys – pirminė ir antrinė. 

Pirminė ir antrinė teisė

Visų ES veiksmų pamatas – Sutartys. Šiuose privalomuose ES valstybių narių susitarimuose nustatyti ES tikslai, ES institucijų taisyklės, sprendimų priėmimo tvarka ir ES bei jos narių santykiai.

Sutartys yra ES teisės atskaitos taškas ir ES vadinamos pirmine teise.

Sutarčių principais ir tikslais grindžiamas teisynas yra antrinė teisė. Jį sudaro reglamentai, direktyvos, sprendimai, rekomendacijos ir nuomonės.

Teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Teisėkūros procedūra priimami aktai priimami laikantis vienos iš teisėkūros procedūrų, nustatytų ES sutartyse (įprastos arba specialios). Ne teisėkūros procedūra priimamiems aktams šios procedūros netaikomos. Juos ES institucijos gali priimti laikydamosi specialių taisyklių. 

ES gali priimti teisės aktus tik tose srityse, kuriose jos narės ES sutartimis jai suteikė įgaliojimus tai daryti. 

ES veiklos sritys

Kaip priimami ES teisės aktai

ES sutartys

Sutartyse nustatyti Europos Sąjungos tikslai, ES institucijų taisyklės, sprendimų priėmimo tvarka ir ES bei jos valstybių narių santykiai. ES sutartys kelis kartus buvo iš dalies keičiamos siekiant pertvarkyti ES institucijas ir nustatyti naujas ES atsakomybės sritis. Jos taip pat buvo iš dalies keičiamos, kad į ES įstoti galėtų naujos valstybės.

Dėl Sutarčių derasi ir susitaria visos ES šalys, tuomet jas ratifikuoja jų parlamentai (kartais prieš tai rengiamas referendumas).

Reglamentai

Reglamentai yra automatiškai ir vienodai visose ES šalyse nuo įsigaliojimo taikomi teisės aktai, kurių nereikia perkelti į nacionalinę teisę. Jie privalomi visi visoms ES šalims.

Direktyvos

Pagal direktyvas reikalaujama, kad ES šalys pasiektų tam tikrą rezultatą, bet jos gali pačios nuspręsti, kaip tai padaryti. ES šalys turi priimti priemones, kad įtrauktų jas į nacionalinę teisę (perkeltų) ir pasiektų direktyva nustatytus tikslus. Nacionalinės valdžios institucijos turi pranešti apie tas priemones Europos Komisijai.

Perkelti į nacionalinę teisę reikia iki termino, nustatyto priimant direktyvą (paprastai per 2 metus). Jei šalis direktyvos neperkeltų, Komisija gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Kaip priimami ES teisės aktai

Sprendimai

Sprendimas yra privalomas visas. Sprendimas, kuriame nurodomi jo adresatai, yra privalomas tik tiems adresatams.

Rekomendacijos

Rekomendacijos suteikia galimybę ES institucijoms pareikšti nuomonę ir pasiūlyti veiksmų kryptį teisiškai neįpareigojant tų, kuriems rekomendacijos skirtos. Jos neturi privalomosios galios.

Nuomonės

Nuomonė – tai priemonė ES institucijoms pasisakyti kokiu nors klausimu teisiškai neįpareigojant tų, kuriems ta nuomonė skirta. Nuomonė neturi privalomosios galios.

Deleguotieji aktai

Deleguotieji aktai yra teisiškai privalomi aktai, kurie suteikia galimybę Komisijai papildyti arba iš dalies pakeisti neesmines ES teisės aktų dalis, pavyzdžiui, kad būtų apibrėžtos išsamios priemonės.

Komisijai priėmus deleguotąjį aktą, jis įsigalioja, jeigu jam neprieštarauja Parlamentas ir Taryba.

Įgyvendinimo aktai

Įgyvendinimo aktai yra teisiškai privalomi aktai, kurie suteikia galimybę Komisijai, prižiūrint iš ES šalių atstovų sudarytiems komitetams, nustatyti sąlygas, kuriomis užtikrinama, kad ES teisės aktai būtų taikomi vienodai.

ES sutartys