Skip to main content

REFIT – EU-lainsäädännön keventäminen

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevalla Euroopan komission REFIT-ohjelmalla pyritään varmistamaan, että EU:n lainsäädännön tavoitteet saavutetaan mahdollisimman pienin kustannuksin kansalaisten ja yritysten eduksi. Komissio esittää vuosittain katsauksen yksinkertaistamista ja hallinnollisen rasitteen vähentämistä koskevista toimistaan vuotuisessa selvityksessä rasituksesta, ja seuraa säännöllisesti ohjelman edistymistä REFIT-tulostaulussa. Korkean tason työryhmä – Fit for Future -foorumi – neuvoo komissiota REFIT-tavoitteiden saavuttamisessa ja EU:n lainsäädännön nykyaikaistamisessa.

Perustietoa REFIT-ohjelmasta

REFIT-ohjelma on osa komission paremman sääntelyn ohjelmaa. Ohjelman avulla komissio varmistaa, että EU:n lainsäädännöstä on hyötyä yksityishenkilöille ja yrityksille. Sillä yksinkertaistetaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä ja vähennetään byrokratiaa aina kun se on mahdollista. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:n lainsäädännöstä yksinkertaisempaa, kohdennetumpaa, jotta sitä olisi helpompi noudattaa.

REFIT-ohjelmasta hyötyvät erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, joita on 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä, koska monimutkaiset säännöt aiheuttavat niille erityisen paljon rasitusta.

Komissio tarkastelee REFIT-ohjelman edistymistä säännöllisesti REFIT-tulostaulussa, jossa seurataan REFIT-aloitteita niiden koko elinkaaren ajan. Vuotuinen selvitys rasituksesta on katsaus EU:n toimista, joilla sääntöjä pyritään yksinkertaistamaan ja rasitusta vähentämään. Siinä esitellään myös tärkeimmät REFIT-aloitteet.

Parempaa sääntelyä: miksi ja miten

REFIT-tulostaulu

EU:n toimet lainsäädännön yksinkertaistamiseksi – vuotuinen selvitys rasituksesta 2018

EU:n toimet pk-yritysten tukemiseksi

REFIT-ohjelman käytännön toteutus

Kaikkien voimassa olevan EU:n lainsäädännön muuttamiseen tähtäävien komission ehdotusten olisi pyrittävä yksinkertaistamaan ja vähentämään tarpeettomia sääntelystä aiheutuvia kustannuksia taustalla olevien poliittisten tavoitteiden saavuttamisesta tinkimättä. Uusi ”yksi sisään, yksi ulos” -periaate vahvistaa REFIT-ohjelmaa laajentamalla ohjelman soveltamisalaa yksittäisten voimassa olevien säädösten aiheuttaman rasituksen keventämisestä myös uudesta lainsäädännöstä aiheutuvan rasituksen välttämiseen ja hallinnoimalla kullakin politiikan alalla kertyvää kokonaisrasitusta.

Käytännössä:

 • Vaikutustenarvioinneissa tarkastellaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja, joilla poliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Tätä varten analysoidaan, täyttääkö ehdotus REFIT-ohjelman tavoitteet.
 • Kaikissa arvioinneissa ja toimivuustarkastuksissa tutkitaan mahdollisuuksia yksinkertaistaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä ja poistaa tarpeettomat sääntelystä aiheutuvat kustannukset.
 • Mahdollisuudet yksinkertaistaa ja vähentää rasitusta esitetään mahdollisuuksien mukaan määrällisesti.
 • Komissio selvittää REFIT-ohjelman tavoitteiden noudattamista ehdotustensa perusteluissa.
 • Komission työohjelman REFIT-liitteessä esitetään ehdotuksia, jotka koskevat voimassa olevan EU:n lainsäädännön tarkistamista ja arviointia.
 • Vuotuinen selvitys rasituksesta on yleiskatsaus tiettynä vuonna toteuttuihin REFIT-toimiin.

EU:n sääntelytaakan yksinkertaistaminen ja vähentäminen on yhteinen tavoite, joka voidaan saavuttaa vain tiiviillä yhteistyöllä komission ja muiden EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kesken.

Vaikutusmahdollisuudet

REFIT-ohjelma on olennainen osa parempaa sääntelyä, ja se perustuu kansalaisten ja sidosryhmien panokseen.

Fit for Future -foorumi

Perusteilla olevan Fit for Future -foorumin kautta on tarkoitus kerätä näyttöä ja antaa kansallisille viranomaisille, kansalaisille ja sidosryhmille mahdollisuus osallistua kohdennetusti EU:n lainsäädännön tehostamiseen.

Fit for Future -foorumissa kansalaiset ja sidosryhmät voivat antaa palautetta uuden yksinkertaistamista koskevan kuulemisportaalin (Have your say: Simplify!) kautta. Näin kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia siitä, miten EU:n lainsäädäntöä voitaisiin yksinkertaistaa, keventää ja nykyaikaistaa.

Voimassa olevista laeista ja laadittavista uusista EU-politiikoista voi myös esittää näkemyksiä Kerro mielipiteesi -portaalin kautta.

Keskeiset saavutukset

 • Euroopan unionin toimintaa vuonna 2019 koskevassa yleiskertomuksessaan komissio toteaa, että vuosina 2015–2019 toteutettiin sääntelytaakan yksinkertaistamiseksi ja vähentämiseksi 162 REFIT-aloitetta.
 • Vuotta 2020 koskevassa komission työohjelmassa on 44 keskeistä REFIT-ohjelman mukaista aloitetta.

Mahdolliset hyödyt: esimerkkejä komission ehdotuksista

 • Arvonlisävero (alv) ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset): Sääntelyn noudattamisesta pk-yrityksille aiheutuvat kustannukset ovat nykyisin 68 miljardia euroa vuodessa, mutta tämän aloitteen ansiosta niiden odotetaan vähenevän 56,1 miljardiin euroon vuodessa.
 • Räjähteiden lähtöaineet: Asetuksen noudattamisesta yrityksille aiheutuvien kustannusten odotetaan vähenevän noin 10 prosenttia (25–75 miljoonaa euroa vuodessa).
 • Kalastuksenvalvonta-asetus: EU-maiden viranomaisten odotetaan säästävän viiden vuoden aikana 157 miljoonaa euroa, kun esitys hyväksytään.
 • Merenkulkualan keskitetty palvelupiste: Ehdotetulla yksinkertaistamisella on arvioitu säästettävän 22–25 miljoonaa henkilötyötuntia ajanjaksolla 2020–2030. Tämä vastaa 625–720 miljoonaa euroa meriliikenteen harjoittajien osalta.
 • Asiakirjojen tiedoksianto: Asiakirjojen toimittaminen maasta toiseen nopeutuu, ja yksipuolisten tuomioiden määrä vähenee 10 prosentilla. Tämä voisi tuoda säästöä jopa 480 miljoonaa euroa vuodessa, sillä kansalaisilla kuluisi vähemmän rahaa oikeussuojakeinojen käyttöön.

Tausta

2020 – Komissio perustaa Fit for Future -foorumin REFIT-foorumista saatujen kokemusten pohjalta.

2017 – Komissio julkaisee ensimmäisen vuotuisen selvityksen rasituksesta.

2017 – Komissio tehostaa REFIT-ohjelmaa ja varmistaa, että lainsäädännön yksinkertaistaminen ja hallinnollisen rasituksen keventäminen otetaan aina huomioon lainsäädäntöä arvioitaessa ja tarkistettaessa. REFIT-ohjelma kattaa kaikki EU:n lainsäädännön tarkistukset, joilla pyritään mahdollisuuksien mukaan keventämään hallinnollista rasitusta ja yksinkertaistamaan noudatettavia sääntöjä.

2015 – Komissio perustaa REFIT-foorumin. Sen toimeksianto päättyi 31. lokakuuta 2019.

2015 – Komissio julkaisee tutkimuksen (ABR Plus), jossa tarkastellaan toimintaohjelman 12 toimenpiteen toteutusta EU-maissa sekä toimenpiteillä saavutettua hyötyä.

2012 – Toimintaohjelman päättyessä komissio on saavuttanut tavoitteensa, jonka mukaan yrityksille EU-lainsäädännöstä johtuvaa hallinnollista rasitetta on pienennetty 25 % (arvioidut säästöt vuositasolla 30,8 miljardia euroa).

2007 – Komissio käynnistää EU-lainsäädännön aiheuttaman hallinnollisen taakan keventämisohjelman. Ohjelman täytäntöönpanoa varten perustetaan neuvoa-antava korkean tason ryhmä. Ryhmän suosituksiin kuuluu muun muassa sähköisen laskutuksen kehittäminen ja mikroyritysten vapauttaminen EU:n kirjanpitosäännöistä.

2005 – Yksinkertaistamista koskeva komission jatkuva ohjelma käsittää 164 toimenpidettä kaudella 2005–2009, ja siitä tulee osa vuotuista työohjelmaa.

2002 – EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen aloitetaan paremman sääntelyn ohjelmalla. Ohjelma edellyttää, että kaikkien komission ehdottamien uusien aloitteiden kohdalla on tehtävä vaikutustenarviointi ja kuultava sidosryhmiä.

Asiakirjat

EU:n toimet lainsäädännön yksinkertaistamiseksi – vuotuinen selvitys rasituksesta 2018

REFIT-tulostaulu

REFIT-tulostaulun tiivistelmä (2017)

REFIT-tulostaulun tiivistelmä (2016)

REFIT-tulostaulu (2016)

Komission tiedonanto EU:n sääntelyn tilasta (2012)

Hallinnollisen rasituksen keventämiseen tähtäävä EU:n toimintaohjelma – loppuraportti

ABR Plus -tutkimus – loppuraportti

Korkean tason ryhmän loppuraportti byrokratian vähentämisestä EU:ssa