Skip to main content

Het wetgevingsproces volgen

Iedereen kan de totstandkoming van voorgestelde EU-wetgeving tijdens het hele wetgevingsproces volgen.

Wetgevingsprioriteiten

Elk najaar stelt de Commissie haar beleidsprioriteiten voor het komende jaar vast in haar werkprogramma. Op basis hiervan spreekt zij met de Raad en het Europees Parlement af welke belangrijke wetgevingsprioriteiten worden opgenomen in de jaarlijkse gezamenlijke verklaring.

Werkprogramma van de Commissie

Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018-2019

Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017

Interinstitutioneel Akkoord inzake beter wetgeven

Plannen en voorstellen

Als onderdeel van de agenda voor betere regelgeving kunnen burgers, bedrijven en belangengroepen de initiatieven van de Commissie in alle stadia van het proces op de voet volgen.

Lijst van geplande initiatieven van de Europese Commissie

Onlangs gepubliceerde routekaarten en effectbeoordelingen voor nieuwe initiatieven of evaluaties

Databank van effectbeoordelingen en adviezen van de Raad voor regelgevingstoetsing

Register van deskundigengroepen van de Commissie

Goedgekeurde documenten

U kunt de voortgang van de initiatieven van de Commissie volgen doorheen het wetgevingsproces, zowel op EU- als op nationaal niveau. Dit gaat van de initiële lancering, over onderhandelingen in het Europees Parlement en de Raad tot de definitieve vaststelling en omzetting in nationale wetgeving.

Ook niet-essentiële wijzigingen van EU-initiatieven die niet het hele wetgevingsproces hoeven te doorlopen (gedelegeerde en uitvoeringshandelingen) kunnen in alle stadia worden gevolgd.

Voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe wetgeving met hun effectbeoordelingen

De levenscyclus van een wetsvoorstel volgen

Database van de adviezen van nationale parlementen en antwoorden van de Commissie

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen

Comitologieregister voor uitvoeringshandelingen

Toegepaste EU-wetgeving

Het is ook mogelijk om na te gaan welke maatregelen landen nemen om de EU-wetgeving in nationaal recht om te zetten, en welke inbreukprocedures de Europese Commissie tegen lidstaten voert.

Nationale omzettingsmaatregelen

Database van inbreukbelissingen

Evaluatie en verbetering

De Europese Commissie gaat voortdurend na of de EU-wetgeving voldoet aan de behoeften van burgers en bedrijven tegen minimale kosten. Evaluaties, geschiktheidscontroles en het REFIT-programma maken de bestaande EU-wetgeving eenvoudiger en minder omslachtig.

Om die reden is er ook het REFIT-platform, waar deskundigen uit het bedrijfsleven, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de lidstaten de Commissie adviseren over hoe de EU-wetgeving efficiënter en doeltreffender kan worden, met minder regeldruk en meer ondersteuning voor de beleidsdoelstellingen.

Vereenvoudiging van EU-wetgeving via het REFIT-platform

Geplande evaluaties en studies sinds 2015

Evaluatieresultaten in werkdocumenten van de diensten van de Europese Commissie

Verslagen van externe consultants