Skip to main content

Odbor za regulativni nadzor

Delo, naloge in sestava Odbora za regulativni nadzor, člani, poročila in predpisi

Naloge

Odbor za regulativni nadzor je neodvisni organ Komisije, ki svetuje kolegiju komisarjev. Zagotavlja osrednji nadzor kakovosti in podporo pri ocenjevanju učinka in vrednotenju ukrepov Komisije (slika 1). Odbor s pripravo ocen učinka nadgrajuje naknadna vrednotenja in obratno (slika 2).

Odbor preučuje in pripravlja mnenja in priporočila v zvezi z vsemi osnutki ocen učinka ter pomembnimi vrednotenji in preverjanji ustreznosti obstoječe zakonodaje. Generalnemu sekretariatu Komisije zagotavlja tudi medsektorske nasvete o politiki na področju boljšega pravnega urejanja.

Poslovni načrt Odbora za regulativni nadzor

RSB Image 1

Slika 1

RSB figure 2

Slika 2

Zagotavljanje kakovosti

Odbor ocenjuje kakovost ocen učinka Komisije, preverjanj ustreznosti in pomembnih vrednotenj na politični ravni Komisije in ji s tem omogoča, da odločitve sprejema na podlagi najboljših razpoložljivih informacij in stališč deležnikov.

Odbor pregleda osnutke priporočil in izda mnenje o kakovosti za:

Mnenje odbora vsebuje priporočila za službe Komisije o tem, kako izboljšati osnutke poročil. Odbor ne odloča o pobudah ali ciljih politike: ta naloga pripada kolegiju komisarjev.

Delovanje

Ocene učinka

Mnenje odbora o oceni učinka je lahko „pozitivno“, „pozitivno s pridržki“ ali „negativno“.

Preden lahko Komisija sprejme pobudo in spremljajočo oceno učinka, potrebuje mnenje odbora, ki je pozitivno ali pozitivno s pridržki. Če je mnenje negativno, mora Komisija osnutek poročila pregledati in ga ponovno predložiti odboru. Če odbor dvakrat izda negativno mnenje, lahko samo podpredsednik za medinstitucionalne odnose in predvidevanje pobudo predloži kolegiju komisarjev, ki odloči o njenem nadaljevanju.

Mnenje odbora spremlja predlagano pobudo skupaj z oceno učinka skozi celoten postopek odločanja Evropske komisije.

Vrednotenja

Mnenje odbora o vrednotenju je lahko „pozitivno“ ali „negativno“.

Negativno mnenje ne preprečuje pristojni službi Komisije, da dokonča in objavi poročilo o preverjanju ustreznosti oziroma vrednotenju. Služba lahko poročilo vseeno prostovoljno ponovno predloži odboru, ki o njem izda drugo mnenje. Od vodilne službe se v vsakem primeru vedno pričakuje, da poročilo še izboljša in upošteva nasvete odbora.

Odbor ne pregleduje vseh vrednotenj Komisije: vsako leto na podlagi relevantnosti in političnih prednostnih nalog Komisije izbere samo nekaj pomembnejših vrednotenj. Vedno pa preuči preverjanja ustreznosti.

Ko Komisija sprejme ustrezni predlog, odbor vse ocene učinka in spremljajoča mnenja objavi na spletu. Objavi tudi poročila o vrednotenju in preverjanju ustreznosti ter z njimi povezana mnenja odbora.

Seznam primerov, ki jih je odbor analiziral, je objavljen na spletu.

Sestava

Odbor sestavlja sedem članov:

  • generalni direktor Komisije, ki predseduje odboru
  • trije visoki uradniki Komisije
  • trije strokovnjaki iz organizacij zunaj Komisije

Vsi člani so v odboru zaposleni za poln delovni čas in nimajo drugih političnih odgovornosti, in sicer za obdobje treh let brez možnosti podaljšanja mandata (v izjemnih okoliščinah se lahko mandat podaljša največ za eno leto). Odbor svoje delo opravlja neodvisno od služb Komisije, ki pripravljajo politike, in od drugih evropskih institucij, organov in agencij.

Člani Odbora za regulativni nadzor

Letna poročila

Odbor za regulativni nadzor deluje odgovorno. Vsako leto objavi poročilo, v katerem predstavi svoje dosežke. Letna poročila odražajo trenutne trende in prakse na področju boljšega pravnega urejanja, ki zadevajo Evropsko komisijo.

Odbor za regulativni nadzor – letno poročilo 2021

Odbor za regulativni nadzor – letno poročilo 2020

Odbor za regulativni nadzor – letno poročilo 2019

Odbor za regulativni nadzor – letno poročilo 2018

Odbor za regulativni nadzor – letno poročilo 2017

Odbor za regulativni nadzor – letno poročilo 2016

Prejšnja poročila

Dogodki

Documents

31 JANUAR 2020
Decision on an independent Regulatory Scrutiny Board
English
(249.27 KB - PDF)
Prenesi

15 APRIL 2020
Regulatory Scrutiny Board: Rules of procedure 15 April 2020
English
(293.77 KB - PDF)
Prenesi

31 MAJ 2016
Communication on the Regulatory Scrutiny Board – mission, tasks and staff
English
(107.96 KB - PDF)
Prenesi