Skip to main content

Udvalget for Forskriftskontrol

Udvalget for Forskriftskontrols arbejde, rolle, sammensætning, medlemmer, rapporter og regler

Hvad laver udvalget?

Udvalget for Forskriftskontrol er et uafhængigt organ under Kommissionen, som rådgiver kollegiet. Det udfører central kvalitetskontrol og bistår med Kommissionens konsekvensanalyser og evalueringer på et tidligt tidspunkt i lovgivningsprocessen (figur 1). Udvalgets arbejde med konsekvensanalyser forstærker de efterfølgende evalueringer og omvendt (figur 2).

Udvalget gennemgår og afgiver udtalelser og fremsætter henstillinger om alle Kommissionens udkast til konsekvensanalyser, kvalitetskontroller og omfattende evalueringer af gældende lovgivning. Udvalget giver også Kommissionens generalsekretariat tværgående rådgivning om politikken for bedre regulering.

Udvalget for Forskriftskontrols forretningsplan

RSB Image 1

Figur 1

RSB figure 2

Figur 2

Kvalitetssikring

Udvalgets rolle er at sørge for kvalitetssikring af Kommissionens konsekvensanalyser, kvalitetskontrol og større evalueringer til Kommissionens politiske niveau, så den kan træffe beslutninger på grundlag af den bedste tilgængelige information og interessenternes synspunkter.

Udvalget gennemgår og kommer med udtalelser til kvaliteten af udkast til rapporter i forbindelse med:

Udvalgets udtalelser indeholder henstillinger til Kommissionens afdelinger om, hvordan de kan forbedre udkast til rapporter. Udvalget træffer ikke beslutning om initiativer eller politiske mål – det er kommissærerne, der i fællesskab gør dette.

Hvordan arbejder udvalget?

Konsekvensanalyser

Udtalelser fra udvalget om konsekvensanalyser kan være "positive", "positive med forbehold" eller "negative".

Det kræver en positiv udtalelse/positiv udtalelse med forbehold fra udvalget, for at et initiativ ledsaget af en konsekvensanalyse kan blive fremlagt til vedtagelse af Kommissionen. I tilfælde af en negativ udtalelse skal udkastet til rapport revideres og sendes til udvalget igen, før det kan gå videre. Hvis udvalget har afgivet en negativ udtalelse to gange, er det kun næstformanden med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, der kan forelægge initiativet for kommissærerne, som så skal afgøre, om de vil gå videre eller ej.

Udvalgets udtalelse følger forslaget til initiativ sammen med konsekvensanalysen gennem hele Kommissionens politiske beslutningsproces.

Evalueringer

Udvalgets udtalelser om konsekvensanalyser kan være "positive", "positive med forbehold" eller "negative".

En negativ udtalelse forhindrer ikke den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen i at færdiggøre og offentliggøre kvalitetskontrollen eller evalueringsrapporten. Den kan dog, hvis den ønsker det, genindsende rapporten til udvalget og bede om en ny udtalelse. I begge tilfælde forventes den ledende tjenestegren altid at forbedre sine rapporter og tage udvalgets råd til efterretning.

Udvalget gennemgår ikke alle Kommissionens evalueringer. En række større evalueringer udvælges hvert år på grundlag af relevans og Kommissionens politiske prioriteter. Udvalget gennemgår dog alle de såkaldte kvalitetskontroller.

Alle konsekvensanalyser og relaterede udtalelser fra udvalget offentliggøres online, når Kommissionen har vedtaget det pågældende forslag. Rapporter om evalueringer og kvalitetskontroller og de relaterede udtalelser fra udvalget offentliggøres også online.

Listen over sager, som analyseres af udvalget, offentliggøres online.

Sammensætning

Udvalget består af 7 medlemmer:

  • en af Kommissionens generaldirektører, som er formand for udvalget
  • tre højtstående embedsmænd fra Kommissionen
  • tre eksperter, som ikke er ansat i Kommissionen

Alle medlemmer arbejder for udvalget på fuld tid uden at have andre politiske ansvarsområder for en periode på tre år, som ikke kan forlænges, undtagen med op til et år under ekstraordinære omstændigheder. Udvalget arbejder uafhængigt af de afdelinger, der udformer politikkerne, og af andre europæiske institutioner, organer, kontorer eller agenturer.

Medlemmer af Udvalget for Forskriftskontrol

Årsrapporter

Udvalget for Forskriftskontrol står selv til ansvar for sine aktiviteter. Udvalget offentliggør hvert år en rapport om, hvad det har gjort for at udføre sine opgaver. Årsrapporterne afspejler også aktuelle tendenser og praksisser inden for bedre regulering, da disse vedrører Europa-Kommissionen.

Udvalget for Forskriftskontrol – årsrapport 2021

Udvalget for Forskriftskontrol – årsrapport 2020

Udvalget for Forskriftskontrol – årsrapport 2019

Udvalget for Forskriftskontrol – årsrapport 2018

Udvalget for Forskriftskontrol – årsrapport 2017

Udvalget for Forskriftskontrol – årsrapport 2016

Tidligere rapporter

Arrangementer

Documents

31 JANUAR 2020
Decision on an independent Regulatory Scrutiny Board
English
(249.27 KB - PDF)
Download

15 APRIL 2020
Regulatory Scrutiny Board: Rules of procedure 15 April 2020
English
(293.77 KB - PDF)
Download

31 MAJ 2016
Communication on the Regulatory Scrutiny Board – mission, tasks and staff
English
(107.96 KB - PDF)
Download