Pereiti prie pagrindinio turinio

REFIT. Kad ES teisė būtų paprastesnė, mažiau kainuotų ją taikyti ir ji būtų tinkama ateities sąlygoms

Europos Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT) siekiama užtikrinti, kad ES teisės aktais mažiausiomis sąnaudomis būtų pasiekiami jų tikslai piliečių ir įmonių labui. Komisija metiniame naštos tyrime kasmet apžvelgia savo pastangas supaprastinti teisės aktus ir sumažinti naštą ir reguliariai stebi programos pažangą rengdama REFIT rezultatų suvestinę. Kaip pasiekti REFIT tikslus ir modernizuoti ES teisės aktus, Komisijai pataria aukšto lygio grupė – Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma.

Apie REFIT

Programa REFIT yra Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės dalis. Pagal šią programą Komisija užtikrina, kad ES teisės aktai duotų numatytos naudos asmenims ir įmonėms, ir, kai įmanoma, būtų paprastinami galiojantys ES teisės aktai ir mažinamas biurokratizmas. Programa siekiama, kad ES teisės aktai būtų paprastesni, tikslingesni ir jų būtų lengviau laikytis.

Programa REFIT ypač naudinga mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro 99 proc. visų ES įmonių, nes sudėtingos taisyklės gali joms užkrauti ypač didelę naštą.

Komisija reguliariai stebi pagal programą REFIT daromą pažangą rengdama REFIT rezultatų suvestinę, kurioje stebimos REFIT iniciatyvos per visą jų gyvavimo ciklą. Metiniame naštos tyrime kasmet apžvelgiamos ES pastangos supaprastinti taisykles ir sumažinti naštą. Jame aptariamos ir pagrindinės REFIT iniciatyvos.

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

REFIT rezultatų suvestinė

ES pastangos supaprastinti teisės aktus. 2018 m. metinis naštos tyrimas

ES paramos MVĮ veiksmai

Kaip REFIT veikia?

Visais Komisijos pasiūlymais pakeisti galiojančius ES teisės aktus turėtų būti siekiama supaprastinimo ir sumažinti nereikalingas reglamentavimo išlaidas kartu siekiant pagrindinių politikos tikslų. Taikant naująjį principą „kiek plius, tiek minus“, programa REFIT bus sustiprinta – bus mažinama ne tik atskirų galiojančių teisės aktų užkraunama našta, bet ir naujų teisės aktų našta, taip pat bus valdoma kiekvienoje politikos srityje susidaranti bendra našta.

Praktikoje:

 • atliekant poveikio vertinimus nagrinėjamos galimos kuo veiksmingesnio politikos tikslų įgyvendinimo alternatyvos, todėl analizuojamas REFIT aspektas;
 • atliekant visus vertinimus ir tinkamumo patikras nagrinėjamos galimybės supaprastinti galiojančius ES teisės aktus ir išvengti nereikalingų reglamentavimo išlaidų;
 • kai įmanoma, supaprastinimo ir naštos sumažinimo potencialas įvertinamas kiekybiškai;
 • Komisija nurodo, kaip jos pasiūlymai dera su programos REFIT tikslais, tų pasiūlymų aiškinamuosiuose memorandumuose;
 • į Komisijos darbo programos REFIT priedą įtraukiami peržiūrų ir iniciatyvų įvertinti galiojančius ES teisės aktus pasiūlymai;
 • metiniame naštos tyrime apžvelgiama REFIT veikla atitinkamais metais.

ES teisės aktų supaprastinimas ir reglamentavimo naštos mažinimas yra bendra atsakomybė. Šiuos tikslus pasiekti galima tik Komisijai glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis ES institucijomis, valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.

Kaip galite dalyvauti?

Kaip neatsiejama geresnio reglamentavimo dalis, programa REFIT grindžiama piliečių ir suinteresuotųjų subjektų indėliu.

Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma

Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma kuriama siekiant rinkti faktus ir suteikti galimybę nacionalinėms valdžios institucijoms, piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams pateikti informacijos, kad ES teisės aktus būtų galima padaryti veiksmingesnius.

Kai Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma pradės veikti, piliečių ir suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų bus prašoma pateikti naudojantis nauju portalu „Išsakykite savo nuomonę. Padėkite supaprastinti!“. Jame turėsite galimybę pateikti pasiūlymų, kaip supaprastinti ir modernizuoti ES teisės aktus bei sumažinti naštą.

Nuomone apie galiojančius teisės aktus ir naują formuojamą ES politiką taip pat galite pasidalyti portale „Išsakykite savo nuomonę“.

Pagrindiniai laimėjimai

 • 2019 m. Bendrajame pranešime apie Europos Sąjungos veiklą Komisija pranešė apie 162 REFIT iniciatyvas supaprastinti teisės aktus ir sumažinti reglamentavimo naštą 2015–2019 m. laikotarpiu.
 • Į 2020 m. Komisijos darbo programą  pagal REFIT įtrauktos 44 pagrindinės iniciatyvos.

Galima nauda: Komisijos pasiūlymų pavyzdžiai

 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): tikimasi, kad, įgyvendinus šią iniciatyvą, MVĮ patiriamos reikalavimų laikymosi išlaidos nuo dabartinių 68 mlrd. eurų per metus sumažės iki 56,1 mlrd. eurų per metus.
 • Sprogmenų pirmtakai: dabartinės šio reglamento laikymosi išlaidos įmonėms turėtų sumažėti maždaug 10 % (25–75 mln. eurų per metus).
 • Žuvininkystės kontrolės reglamentas: priėmus pasiūlymą valstybių narių valdžios institucijos per penkerius metus turėtų sutaupyti 157 mln. eurų.
 • Jūrų laivybos vieno langelio sistema: numatoma, kad dėl pasiūlyto supaprastinimo 2020–2030 m. turėtų būti sutaupyta 22–25 mln. darbuotojų darbo valandų. Laivybos veiklos vykdytojams tai prilygsta 625–720 mln. eurų.
 • Dokumentų įteikimas: greitesnis dokumentų įteikimas tarpvalstybinėse bylose ir už akių priimtų teismo sprendimų skaičiaus ES sumažėjimas 10 %. Dėl to per metus būtų sutaupyta iki 480 mln. eurų, nes piliečiai mažiau išleistų skųsdami tokius sprendimus.

Pagrindiniai faktai

2020 m. – remdamasi REFIT platformos patirtimi Komisija sukūrė Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformą.

2017 m. – Komisija paskelbė pirmą metinį naštos tyrimą.

2017 m. – Komisija išplėtė REFIT užtikrindama, kad vertinant ir peržiūrint teisės aktus visada būtų atsižvelgiama į supaprastinimo ir naštos mažinimo aspektus. Visa ES teisės aktų peržiūra yra įtraukiama į REFIT ir siekiama, kai įmanoma, sumažinti naštą ir supaprastinti.

2015 m. – Komisija įsteigė REFIT platformą. Jos įgaliojimų terminas baigėsi 2019 m. spalio 31 d.

2015 m. – Komisija paskelbė tyrimą („ABRplus“), kuriame nagrinėjama, kaip ES šalyse buvo taikoma veiksmų programos 12 priemonių ir kokiu mastu gauta žadėta nauda.

2012 m. – iki veiksmų programos pabaigos Komisija pasiekė savo tikslą 25 % sumažinti dėl ES teisės aktų susidarančią administracinę naštą įmonėms (per metus sutaupyta apie 30,8 mlrd. eurų).

2007 m. – Komisija pasiūlė veiksmų programą, skirtą palengvinti ES reglamentavimo administracinei naštai. Patarti dėl įgyvendinimo sukurta aukšto lygio grupė. Jos rekomendacijos apima elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo supaprastinimą ir labai mažų įmonių atleidimą nuo ES apskaitos taisyklių laikymosi.

2005 m. − Tęstinėje 2005–2009 m. paprastinimo programoje numatytos 164 priemonės ir ji tapo metinės darbo programos dalimi.

2002 m. – Geresnio reglamentavimo programa yra pirmas žingsnis paprastinant ir tobulinant ES teisės aktus. Ja nustatomi privalomi poveikio vertinimai ir konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Komisijai siūlant visas naujas iniciatyvas.

Dokumentai

ES pastangos supaprastinti teisės aktus. 2018 m. metinis naštos tyrimas

REFIT rezultatų suvestinė

REFIT rezultatų suvestinės santrauka (2017 m.)

REFIT rezultatų suvestinės santrauka (2016 m.)

REFIT rezultatų suvestinė (2016 m.)

Komisijos komunikatas dėl ES reglamentavimo kokybės (2012 m.)

Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programos galutinė ataskaita

Tyrimo „ABRplus“ galutinė ataskaita

Galutinė aukšto lygio grupės ataskaita „Biurokratizmo mažinimas Europoje. Dabartinė padėtis ir perspektyvos“