Skip to main content

Finansējuma partneru meklēšana

Partneru meklēšana ES finansējuma saņemšanai izglītības jomā.

Pārskats

Lielāko daļu ES finansējuma piešķir projektiem, kuros sadarbojas organizācijas no dažādām valstīm. Ir dažādi dienesti, kas jums palīdzēs atrast organizācijas, kuras gribētu piedalīties jūsu projektā, vai labprāt publicēs jūsu sadarbības piedāvājumu.

Kur meklēt partnerus izglītības jomā

Valsts aģentūras, kas piedalās programmā “Erasmus+”

Valsts aģentūras, kas piedalās programmā “Erasmus+”, atrodas valstīs, kuras piedalās programmā, un var jums palīdzēt atrast partnerus jūsu projektam. 

Uzziniet vairāk par to, kā valsts aģentūras var jums palīdzēt atrast sadarbības partneri

“Erasmus+” projektu rezultātu datubāze

“Erasmus+” piedāvātajā projektu rezultātu datubāzē atrodama sīkāka informācija par iepriekšējiem “Erasmus” projektiem un iesaistīto organizāciju kontaktinformācija.

Sadarbības partneri jaunatnes projektiem

“Otlas” ir platforma starptautiskām partnerībām, kur varat atrast organizācijas un neformālas grupas, kas strādā ar jaunatnes projektiem.

Sadarbības partneri projektiem Eiropas skolās

“eTwinning” ir skolotāju un skolu darbinieku kopiena tiešsaistē, kurā varat atrast potenciālos partnerus tiešsaistes un bezsaistes projektiem.

“School Education Gateway” ir Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma, kurā jūs varat atrast partneru meklēšanas platformas

Sadarbības partneri pieaugušo apmācības projektiem

EPALE partneru meklēšanas vietnē varat arī apmainīties ar idejām un atrast tīklošanās iespējas ar privātpersonām vai organizācijām, kas iesaistītas pieaugušo izglītībā. 

Sadarbības partneri profesionālajā izglītībā

Eiropas Māceklību alianse ir tīkls māceklības uzlabošanai Eiropā, kur jūs varat atrast potenciālos partnerus profesionālās izglītības projektiem.

Eiropas profesionālo prasmju nedēļā tiek atbalstīta tīklošanās un sadarbība starp izglītojamajiem, vecākiem, uzņēmumiem, izglītības un apmācības sniedzējiem, pieaugušo izglītības organizācijām, tirdzniecības palātām un citām profesionālajām organizācijām, pētniekiem, profesionālās orientācijas speciālistiem un publiskajām iestādēm.

Where to find partners in education

Erasmus+ national agencies

National agencies for Erasmus+ are based in countries participating in the programme, and can help you find partners for projects. 

Learn more about how national agencies can help you find a partner

Erasmus+ project results database

Erasmus+ offers a database of project results with details of past Eramus projects, and contact details for participating organisations.

Partners for youth projects

Otlas is a platform for international partnerships where you can find organisations and informal groups working in youth projects.

Partners for projects in European schools

eTwinning is an online community for school teachers and staff where you can find potential partners for online and offline projects.

The School Education Gateway is an online collaborative platform for school educational staff where you can find partner search platforms for

Partners for adult learning projects

You can also exchange ideas and find networking opportunities with individuals or organisations involved in adult learning through the EPALE partner search

Partners in vocational training

The European Alliance for Apprenticeships is a network working to improve apprenticeships in Europe, and where you can find possible partners for projects in vocational training.

The European Vocational Skills Weeksupports networking and cooperation between learners, parents, companies, education and training providers, adult learning organisations, chambers and other professional organisations, researchers, career counsellors, and public authorities.