Põhisisu juurde

Kaebuse esitamine riiklikul tasandil

Euroopa Liidu õiguse rikkumise teemal riiklike ametiasutustega ühenduse võtmine on sageli kõige kiirem ja tulemuslikum viis probleemi lahendada.

Õiguskaitse riiklikul tasandil

Kui leiate, et ELi liikmesriigi ametiasutused ei ole järginud teie õigusi, mis tulenevad Euroopa Liidu õigusest, on probleemi lahendamiseks erinevaid õiguskaitsevahendeid.

Euroopa Liidu aluslepingute kohaselt vastutavad ELi õiguse kohaldamise eest peamiselt riikide ametiasutused ja siseriiklikud kohtud.

Seega on teie huvides kasutada kõiki võimalikke õiguskaitsevahendeid riiklikul tasandil (haldus- ja/või kohtuvälised vahendusmehhanismid).

Riiklikud ombudsmanid

Lisaks sellele on teil oma riigi õigussüsteemist tulenevalt õigus ühendust võtta kas riikliku või piirkondliku ombudsmaniga.

Siseriiklikud kohtud

Samuti saate pöörduda selle riigi kohtusse, kus probleem tekkis. Lisateave liikmesriikide õigussüsteemide ja kohtusse pöördumise võimaluste kohta.

Kui probleemi lahendamiseks on vaja tühistada liikmesriigi otsus, siis on oluline teada, et seda saavad teha ainult selle riigi kohtud. Kui taotlete kahju hüvitamist, saavad ainult siseriiklikud kohtud põhjendatud juhtudel nõuda riigi ametiasutustelt Euroopa Liidu õiguse rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist üksikisikutele.

Võrdõiguslikkust edendavad riiklikud asutused

Kui olete diskrimineerimisohver ja otsite abi, võite ühendust võtta võrdõiguslikkust edendava asutusega oma riigis.

Probleemide lahendamise teenused

Alternatiivina võite oma liikmesriigis abi saamiseks kasutada ka muid probleemide lahendamise vahendeid.

SOLVIT

SOLVIT on teenus, mida pakuvad riiklikud ametiasutused, kes aitavad lahendada piiriüleseid probleeme, mis on tekkinud seoses sellega, et riigi ametiasutus on liidu õigust ELi siseturul valesti kohaldanud. SOLVITi keskused asuvad igas ELi liikmesriigis, samuti Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Menetluse käigus püüab teie ELi liikmesriik leida probleemile lahenduse koostöös teise asjassepuutuva ELi liikmesriigiga. Asjaajamine SOLVITi kaudu võib võtta vähem aega kui ametliku kaebuse esitamine Euroopa Komisjonile ning see võib lahendada ka konkreetselt teid puudutava probleemi. Kui probleemi ei lahendata või kui väljapakutud lahendus teile ei sobi, saate endiselt taotleda kohtuasja algatamist liikmesriigi kohtus või esitada ametliku kaebuse Euroopa Komisjonile. Oluline on meeles pidada, et SOLVITi poole pöördumine ei peata liikmesriigi õigusaktidega kehtestatud tähtaegu kohtusse pöördumiseks.

Pöörduge SOLVITi poole

Euroopa tarbijakeskused

Euroopa tarbijakeskused moodustavad üleeuroopalise võrgustiku, mille liikmed teevad omavahel koostööd, et aidata lahendada erinevate ELi riikide ning Norra ja Islandi tarbijate ja ettevõtjate vahelisi vaidlusi.

Pöörduge Euroopa tarbijakeskuste poole

Teie Euroopa Nõuanne

Teie Euroopa Nõuanne saab anda õigusalast nõu teie ELi õiguste kohta ELi õigusega seotud küsimustes. Võite sealt teada saada, kuidas kohaldatakse õigust teie konkreetse juhtumi puhul, ning saada näpunäiteid oma ELi õiguste kasutamiseks.

Lisateave teenuse Teie Euroopa Nõuanne kohta

FIN-Net

FIN-Net on võrgustik, mis tegeleb finantsvaidluste kohtuvälise lahendamisega ELi riikides, samuti Islandil, Liechtensteinis ja Norras. Võrgustiku ülesandeks on lahendada vaidlusi tarbijate ja finantsteenuste pakkujate vahel.

Pöörduge võrgustiku FIN-Net poole