Skip to main content

Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Jakie działania podejmuje Komisja

Unia Europejska opiera się na poszanowaniu wspólnych wartości takich jak godność ludzka, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości.

W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej określono wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne, jakie przysługują obywatelom Unii.

Cele

  • Poszanowanie podstawowych praw człowieka przez UE i jej państwa członkowskie
  • Równe traktowanie bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
  • Ochrona danych osobowych obywateli w całej UE
  • Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w przypadku problemów prawnych w całej UE
  • Ochrona konsumentów i wzmocnienie ich pozycji

Jakie działania w dziedzinie sprawiedliwości i praw podstawowych podejmują inne instytucje UE

Najważniejsze inicjatywy