Skip to main content

Teisingumas ir pagrindinės teisės

Ką daro Komisija?

ES yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje apibūdintos visos Europos Sąjungoje žmonėms suteiktos asmens, pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės teisės.

Tikslai

  • ES ir jos šalių narių pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms
  • Vienodas požiūris nediskriminuojant dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos
  • Asmens duomenų apsauga visoje Europos Sąjungoje
  • Visoje Europos Sąjungoje galiojanti teisė kreiptis į teismą tais atvejais, kai iškyla teisinių sunkumų
  • Vartotojų apsauga ir jų teisių stiprinimas

Kitų ES institucijų veikla teisingumo ir pagrindinių teisių srityje

Pagrindinės iniciatyvos