Skip to main content

Õigusküsimused ja põhiõigused

Mida teeb Euroopa Komisjon?

EL rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta koondab enda alla kõik isiku-, tsiviil-, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, mida saab ELis kasutada.

Eesmärgid

  • Kaitsta inimeste põhiõigusi nii ELis kui ka selle liikmesriikides
  • Kohelda õiglaselt kõiki inimesi sõltumata nende soost, rassist, etnilisest päritolust, usust, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest
  • Kaitsta isikuandmeid kõikjal ELis
  • Tagada juurdepääs õiguskaitsele õiguslike raskuste korral mis tahes ELi riigis
  • Tarbijate kaitsmine ja nende mõjuvõimu suurendamine

Teiste ELi institutsioonide tegevus õigusküsimuste ja põhiõiguste valdkonnas

Peamised algatused