Skip to main content

Правосъдие и основни права

Какво прави Комисията

ЕС се основава на ценности като човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително на правата на хората от малцинствата.

Хартата на основните права на Европейския съюз обединява всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползват хората в ЕС.

Цели

  • Зачитане на основните права на гражданите от страна на ЕС и неговите държави членки
  • Равно третиране въз основа на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация
  • Защита на личните данни на хората навсякъде в ЕС
  • Достъп до правосъдие в случай на юридически трудности навсякъде в ЕС
  • Оправомощаване и защита на потребителите

Вижте какво правят в областта на правосъдието и основните права другите институции на ЕС

Ключови инициативи