Skip to main content

Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning (FRO) är den första pelaren i mekanismen för en rättvis omställning.

FRO är ett viktigt verktyg som ska ge skräddarsytt stöd till de områden som kommer att drabbas hårdast av omställningen till klimatneutralitet. Fonden genomförs genom delad förvaltning enligt regelverket för sammanhållningspolitiken, som är EU:s viktigaste politikområde för att minska skillnaderna mellan regionerna och stödja strukturreformer i EU.

Fonden kommer att ha en budget på 17,5 miljarder euro (2018 års priser, dvs. 19,2 miljarder euro i löpande priser). Det rör sig om nya pengar som tillkommit för att hjälpa EU-länderna med den gröna omställningen. Av totalbeloppet kommer 7,5 miljarder euro att tas från EU-budgeten för 2021–2027, medan resterande 10 miljarder euro består av externa inkomster från EU:s återhämtningsinstrument (och kommer att vara tillgängliga mellan 2021 och 2023).

EU-länderna kan på frivillig basis överföra ytterligare medel till fonden från sina nationella anslag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden plus (ESF+). Det överförda beloppet får dock inte vara mer än tre gånger högre än beloppet för FRO-stödet. Medlen från EU-budgeten ska kompletteras med nationell samfinansiering i enlighet med reglerna för sammanhållningspolitiken.

Fonden ska mildra de socioekonomiska kostnader som klimatomställningen medför och stödja ekonomisk diversifiering och omställning i de berörda områdena. Man ska bland annat stödja produktiva investeringar i små och medelstora företag, nyföretagande, forskning och innovation, miljösanering, ren energi, kompetensutveckling och omskolning av arbetstagare, hjälp till arbetssökande samt program för aktiv inkludering av arbetssökande. Det går också att få stöd till insatser för att ställa om koldioxidintensiva anläggningar om investeringarna leder till stora utsläppsminskningar och bevarade arbetstillfällen. Sammanlagt hoppas man få fram 30 miljarder euro i investeringar.

Ett särskilt program inom InvestEU

Ett särskilt program inom InvestEU är den andra pelaren i mekanismen för en rättvis omställning.

Det ska genomföras genom InvestEU-programmet på fyra politikområden. Det innebär att InvestEU kan stödja investeringar enligt den territoriella planen för en rättvis omställning i ett bredare spektrum av projekt, t.ex. projekt för transport- och energiinfrastruktur, bland annat för gas och fjärrvärme, men också projekt för minskade koldioxidutsläpp, ekonomisk diversifiering och social infrastruktur.

EU-kommissionen kommer att ställa en budgetgaranti för genomförandepartnerna så att de kan erbjuda direkt eller indirekt finansiering till projektansvariga i regioner som får stöd för en rättvis omställning och har en godkänd plan. Projekt som inte finns i omställningsregioner kan också få stöd om projekten bidrar till att tillgodose utvecklingsbehov som rör omställningen i sådana regioner i enlighet med deras planer.

InvestEU:s rådgivningscentrum fungerar som central kontaktpunkt för förfrågningar om hjälp med projekt inom den andra och tredje pelaren inom mekanismen för rättvis omställning och med vissa projekt som finansieras av FRO. Det rör sig om skräddarsytt tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnadsstöd beroende på den projektansvarigas behov. Man kan också få råd om identifiering, förberedelse, utveckling, strukturering, upphandling och genomförande av projekt. Dessutom kan projektansvariga få hjälp med att bygga upp en katalog av projekt i de aktuella regionerna.

 

Den nya lånefaciliteten för den offentliga sektorn som backas upp av Europeiska investeringsbanken

Lånefaciliteten för den offentliga sektorn är den tredje pelaren i mekanismen för en rättvis omställning. Den ska kombinera bidrag på 1,5 miljarder euro, som finansieras av EU-budgeten, med lån från Europeiska investeringsbanken (EIB) på 10 miljarder euro. På så sätt vill man få fram mellan 25 och 30 miljarder euro i offentliga investeringar för att tillgodose utvecklingsbehov i regioner som får stöd för en rättvis omställning. Faciliteten kan komma att utökas till andra partner än EIB.

Faciliteten är helt inriktad på offentliga enheter och ger stöd till projekt som inte genererar ett tillräckligt flöde av egna medel för att kunna finansieras kommersiellt. Projekten väntas omfatta investeringar i alla typer av offentlig infrastruktur, t.ex. på energi- och transportområdet, fjärrvärmenät, åtgärder för energieffektivitet (t.ex. renovering av byggnader) och social infrastruktur. Stöd till investeringar som gäller fossila bränslen omfattas inte.

Vem kan få finansiering?

I sina territoriella planer för en rättvis omställning ska länderna uppge vilka regioner och näringar som kan få pengar från fonden för en rättvis omställning. Länderna identifierar sina regioner i dialog med kommissionen. Detta arbete ska bygga på analyserna från Europeiska planeringsterminen, särskilt kommissionens förslag till prioriterade regioner och näringar enligt bilaga D till landsrapporterna 2020. När kommissionen har godkänt planerna kan man inte bara få specifik finansiering från fonden för en rättvis omställning utan också från programmet inom InvestEU och EIB:s lånefacilitet för den offentliga sektorn. Planerna kommer att finnas som bilaga till de sammanhållningspolitiska program som krävs för stöd från omställningsfonden. De kommer att antas av kommissionen tillsammans med programmen.

Tekniskt stöd

Plattformen för en rättvis omställning har en central roll då den under hela arbetsgången ska ge skräddarsytt tekniskt stöd till de myndigheter som utformar de territoriella planerna. Målet är att planerna verkligen ska spegla varje regions specifika behov.

Kommissionen inledde i mars 2020 en ansökningsomgång inom stödprogrammet för strukturreformer för att hjälpa EU-länderna att förbereda sina territoriella planer så att de kan få tillgång till finansieringen från mekanismen för en rättvis omställning. För närvarande får 18 länder tekniskt stöd.

De senaste två åren har kommissionen via stödprogrammet för strukturreformer också gett praktisk hjälp till regioner som ska ta fram långsiktiga ekonomiska strategier för att fasa ut kol, t.ex. Horna Nitra-regionen i Slovakien, västra Makedonien i Grekland och Jiudalen i Rumänien.

EU-länderna har möjlighet att be om ytterligare tekniskt stöd från det kommande instrumentet för tekniskt stöd för 2021–2027, t.ex. för sådana reformer av regelverket och förvaltningen som hänger ihop med en rättvis omställning.

Flera regioner får också tekniskt stöd från initiativet för kolregioner i omställning.

Andra möjliga finansieringskällor

Det finns flera andra EU-finansieringsinstrument som kan stödja program och projekt för en rättvis omställning:

Följ kommissionen