Skip to main content
Logotip Europske komisije

Fond za pravednu tranziciju

Fond za pravednu tranziciju prvi je stup mehanizma za pravednu tranziciju.

Ključan je alat za pomoć područjima koja su najviše pogođena tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti jer im pruža prilagođenu potporu. Provodi se u režimu podijeljenog upravljanja, u sklopu općeg okvira kohezijske politike, glavne politike EU-a za smanjenje regionalnih razlika i provedbu strukturnih promjena u EU-u.

Fond će raspolagati sa 17,5 milijardi EUR (u cijenama iz 2018.; 19,2 milijarde EUR u tekućim cijenama). Taj iznos odgovara novim sredstvima stavljenima na raspolaganje za potporu državama članicama EU-a u njihovoj zelenoj tranziciji, od čega će se 7,5 milijardi EUR financirati iz proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027., a preostalih 10 milijardi EUR činit će vanjske namjenske prihode koji proizlaze iz Europskog instrumenta za oporavak (i bit će na raspolaganju od 2021. do 2023.).

Države članice mogu na dobrovoljnoj osnovi u Fond za pravednu tranziciju prenijeti dodatna sredstva iz svojih nacionalnih dodijeljenih sredstava u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), pod uvjetom da ukupni preneseni iznos ne prekoračuje trostruku vrijednost dodijeljenih sredstava Fonda za pravednu tranziciju. Potrošnja iz proračuna EU-a dopunit će se nacionalnim sufinanciranjem u skladu s pravilima kohezijske politike.

Fond će smanjiti socioekonomske troškove prouzročene klimatskom tranzicijom jer će podupirati gospodarsku diversifikaciju i prenamjenu predmetnih područja. To znači podupiranje produktivnih ulaganja u mala i srednja poduzeća, osnivanje novih poduzeća, istraživanje i inovacije, obnovu okoliša, čistu energiju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika, pomoć pri traženju posla i aktivno uključivanje programa za tražitelje zaposlenja, kao i transformaciju postojećih postrojenja s visokim emisijama ugljika kada ta ulaganja dovedu do znatnih smanjenja emisija i zaštite radnih mjesta. Očekuje se da će se fondom mobilizirati ulaganja u vrijednosti od gotovo 30 milijardi EUR.

Poseban program u okviru programa InvestEU

Poseban program InvestEU treći je stup mehanizma za pravednu tranziciju.

Provodit će se u okviru fonda InvestEU u četiri sastavnice politika. To znači da InvestEU može podupirati ulaganja u širi raspon projekata u okviru teritorijalnog plana za pravednu tranziciju, kao što su projekti za energetsku i prometnu infrastrukturu, uključujući infrastrukturu za opskrbu plinom i lokalne toplinske mreže, ali i projekti za dekarbonizaciju, gospodarsku diversifikaciju i socijalnu infrastrukturu.

Europska komisija osigurat će proračunsko jamstvo partnerima u provedbi kako bi se promotorima projekata koji se nalaze na područjima pravedne tranzicije i imaju odobren teritorijalni plan za pravednu tranziciju osiguralo izravno ili neizravno financiranje. Projekti izvan tih područja također mogu ostvariti korist od programa pod uvjetom da doprinose zadovoljavanju razvojnih potreba povezanih s tranzicijom tih područja kako je utvrđeno u relevantnom teritorijalnom planu za pravednu tranziciju.

Savjetodavni centar InvestEU djelovat će kao središnja ulazna točka za zahtjeve za savjetodavnu potporu svim projektima u okviru 2. i 3. stupa mehanizma za pravednu tranziciju, kao i za neke projekte koji će se financirati u okviru Fonda za pravednu tranziciju. Pružat će prilagođenu tehničku pomoć i potporu za izgradnju kapaciteta ovisno o potrebama promotora projekta. Savjetodavna potpora bit će dostupna za određivanje, pripremu, razvoj, strukturiranje, nabavu i provedbu projekata te za jačanje kapaciteta promotora projekata za izradu kvalitetnog portfelja projekata na tim područjima.

 

Novi instrument za kreditiranje u javnom sektoru koji će aktivirati Europska investicijska banka (EIB)

Instrument za kreditiranje u javnom sektoru treći je stup mehanizma za pravednu tranziciju. Bespovratna sredstva u iznosu od 1,5 milijardi EUR, financirana iz proračuna EU-a, kombinirat će se s 10 milijardi EUR zajmova Europske investicijske banke (EIB) kako bi se mobilizirala javna ulaganja u vrijednosti od 25 do 30 milijardi EUR kojima će se zadovoljiti razvojne potrebe područja pravedne tranzicije. Instrument bi se u budućnosti mogao proširiti i na druge partnere u financiranju osim EIB-a.

Bit će namijenjen isključivo javnim subjektima te pružiti potporu projektima koji ne ostvaruju dovoljan priljev vlastitih sredstava za komercijalno financiranje. Očekuje se da će projekti obuhvaćati ulaganja u sve vrste javne infrastrukture, kao što su energetika i promet, lokalne toplinske mreže, mjere energetske učinkovitosti, uključujući obnovu zgrada, te u socijalnu infrastrukturu. Isključena je potpora ulaganjima povezanima s fosilnim gorivima.

Prihvatljivost za financiranje

U teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju države članice EU-a trebat će utvrditi područja i sektore prihvatljive za financiranje u okviru Fonda za pravednu tranziciju. Utvrđivanje tih područja provest će se putem dijaloga s Komisijom. Temeljit će se na analizi pruženoj u kontekstu europskog semestra, a posebno na prijedlogu Komisije za prioritetne regije i sektore u pogledu prihvatljivosti, kako je utvrđeno u Prilogu Dizvješćima po državama članicama u okviru europskog semestra 2020. Nakon što Komisija odobri planove, namjensko financiranje moći se provoditi ne samo iz Fonda za pravednu tranziciju, nego i iz posebnog programa za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU i EIB-ova instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru. Planovi će se priložiti programima kohezijske politike koji podrazumijevaju potporu Fondu za pravednu tranziciju te će ih Komisija donijeti zajedno s tim programima.

Tehnička pomoć

Platforma za pravednu tranziciju imat će ključnu ulogu u pružanju prilagođene tehničke potpore tijelima koja izrađuju teritorijalni plan za pravednu tranziciju tijekom cijelog postupka kako bi se osiguralo da odražavaju posebne potrebe svake regije.

Komisija je u ožujku 2020. objavila poziv na podnošenje zahtjeva u okviru Programa potpore strukturnim reformama radi pružanja pomoći državama članicama u pripremi njihovih teritorijalnih planova za pravednu tranziciju kako bi se oslobodila sredstva iz mehanizma za pravednu tranziciju. Tehničku potporu trenutačno prima 18 država članica.

Komisija je tijekom protekle dvije godine u okviru Programa potpore strukturnim reformama regijama već pružila praktičnu pomoć za pripremu dugoročnih gospodarskih strategija za tranziciju s ovisnosti o ugljenu, primjerice slovačkoj regiji Horna Nitra, grčkoj regiji Zapadna Makedonija ili rumunjskoj regiji doline rijeke Jiu.

Države članice imat će priliku zatražiti dodatnu tehničku potporu u okviru budućeg instrumenta za tehničku potporu za razdoblje 2021. – 2027., među ostalim u pogledu regulatornih i administrativnih reformi povezanih s programom pravedne tranzicije.

Tehnička pomoć pruža se i nizu područja u EU-u u okviru Inicijative za rudarske regije u tranziciji.

Drugi relevantni mogući tokovi financiranja

U EU-u je dostupan niz drugih instrumenata financiranja za potporu programima i projektima usmjerenima na pravednu tranziciju:

Pratite Europsku komisiju na: