Skip to main content

Opatrenia v oblasti klímy a Európska zelená dohoda

Cesta ku klimatickej neutralite

Na dosiahnutie cieľov v oblasti dekarbonizácie je potrebné znížiť emisie vo všetkých odvetviach, od priemyslu a energetiky cez dopravu až po poľnohospodárstvo. Zmena klímy je globálnou hrozbou a riešiť ju možno len prostredníctvom globálnej reakcie. EÚ sa preto aktívne angažuje a podporuje svojich medzinárodných partnerov v boji proti zmene klímy, a to najmä prostredníctvom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a Parížskej dohody. Súbežne s opatreniami na zmiernenie zmeny klímy EÚ prijíma opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy s cieľom čeliť neodvrátiteľným vplyvom zmeny klímy.

Viac informácií o opatreniach v oblasti klímy

Európska komisia prijala súbor návrhov na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to prispôsobením politík v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania. Viac informácií o plnení cieľov Európskej zelenej dohody.

Samotná Európska komisia pristúpila k Európskemu klimatickému paktu a zaviazala sa, že do roku 2030 dosiahne klimaticky neutrálnu prevádzku. Komisia sa vo svojom oznámení a akčnom pláne o ekologizácii Komisie, ktoré prijala v apríli 2022, zaviazala postupne znižovať svoje emisie skleníkových plynov aspoň o 60 % v porovnaní s rokom 2005 a kompenzovať v roku 2030 všetky zostávajúce emisie vysoko kvalitným certifikovaným odstraňovaním uhlíka.

V centre pozornosti

Dokumenty

 

18 MAREC 2022
Factsheet: Climate Law
English
(PDF)
Stiahnuť

 

18 MAREC 2022
Factsheet: Climate Pact
English
(PDF)
Stiahnuť

 

12 DECEMBER 2020
Factsheet: Climate Diplomacy
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

17 SEPTEMBER 2020
Factsheet: The 2030 Climate Target Plan: A Vision for Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

4 MAREC 2020
Návrh nariadenia Komisie: európsky právny predpis v oblasti klímy
slovenčina
(HTML)
Stiahnuť