Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Доклад за върховенството на закона за 2022 г.

В доклада за върховенството на закона за 2022 г. се разглеждат значимите промени в тази област във всички държави членки.

Съобщение и глави по държави

В доклада за върховенството на закона за 2022 г. и неговите 27 глави по държави се разглеждат както положителните, така и отрицателните промени в държавите членки в четири ключови за върховенството на закона области: правосъдната система, рамката за борба с корупцията, медийния плурализъм и други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване. Разглеждайки тези области, Комисията продължи да задълбочава своите оценки и последващи действия във връзка с предизвикателствата и промените, установени в предходните два доклада.

За първи път докладът обхваща и някои нови теми, които се оказаха от значение за гарантиране на върховенството на закона, като например обществените медии и преглед на изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. Добавянето на тези теми съответства и на призивите от страна на Европейския парламент и заинтересованите страни.

В главите по държави, които се основават на качествена оценка от страна на Комисията, се анализират промените след предишния доклад и последващите действия във връзка с предизвикателствата и промените, установени в доклада за 2021 г.

Докладът е част от по-широките усилия на ЕС да утвърждава и защитава своите ценности. Тази дейност включва Плана за действие за европейската демокрация и обновената стратегия за прилагане на Хартата на основните права, както и целеви стратегии за постигането на напредък към „Съюз на равенство“. Друг свързан аспект е наблюдението на прилагането на правото на ЕС и защитата на основните права съгласно Хартата, включително чрез използването на производства за установяване на нарушение.

От тази година докладът съдържа и конкретни препоръки към всички държави членки. С оглед на превантивния характер на доклада целта на препоръките е да се подпомогнат усилията на държавите членки за постигане на напредък по реформите, да се насърчат положителни промени и да се определи в кои области може да са необходими подобрения или последващи действия въз основа на постоянен диалог с тях.

Комисията изготви доклада въз основа на непрекъснат диалог с държавите членки, като същевременно изцяло запази политическата отговорност за своята оценка и отправените препоръки. В следващото издание ще се проследят промените и ще се оцени изпълнението на препоръките.

2022 Rule of law report - Communication and country chapters

Методика

Оценката, съдържаща се в 27-те глави по държави, е изготвена в съответствие с методиката, актуализирана през 2022 г. след обсъждане с държавите членки и във връзка с включването на препоръки в доклада. Главите по държави нямат за цел да дадат изчерпателно описание на всички въпроси, свързани с върховенството на закона във всяка държава членка, а да представят значимите промени. Оценката се позовава на изискванията на правото на ЕС, включително на изискванията, произтичащи от съдебната практика на Съда на ЕС. Освен това препоръките и становищата на Съвета на Европа предоставят полезна референтна рамка по отношение на съответните стандарти и най-добрите практики.

Докладът за върховенството на закона е резултат от тясно сътрудничество с държавите от ЕС и е базиран на широк кръг от източници. Държавите членки бяха поканени да представят писмени становища и да участват в специалните посещения в държавите, проведени между февруари и април. Във връзка с тези посещения Комисията организира над 500 онлайн срещи с национални органи, независими органи и заинтересовани страни, включително организации на гражданското общество. Освен това беше проведена целева консултация със заинтересованите страни, която осигури ценна хоризонтална и специфична за всяка държава информация. Съветът на Европа също предостави преглед на последните си становища и доклади относно държавите от ЕС. Преди приемането на доклада всяка държава членка имаше възможност да предостави актуализирана фактологична информация за главата в доклада, която се отнася до нея.

Мрежата от национални звена за контакт по въпросите на върховенството на закона, учредена през 2020 г. с цел подпомагане на създаването на механизма, продължи да функционира като постоянен канал за комуникация с държавите членки във връзка с изготвянето на доклада, както и за обмен на най-добри практики.

2022 Rule of law report - methodology

Информация, предоставена от държавите членки

Всички държави членки бяха поканени да предоставят информация за важни промени, най-вече след приемането на доклада за върховенството на закона за 2021 г., въз основа на актуализиран въпросник, обсъден с тях. Информацията е структурирана около четирите стълба, обхванати от доклада — правосъдната система, рамката за борба с корупцията, медийния плурализъм, както и други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване — и бе предоставена чрез съгласуван образец. Писмената информация от държавите членки беше допълнена от обмен на мнения по време на посещенията в държавите и от информация, получена от заинтересованите страни.

2022 Rule of Law report - input from Member States

Целева консултация със заинтересованите страни

Като част от изготвянето на доклада за върховенството на закона за 2022 г. Европейската комисия прикани заинтересованите страни да предоставят писмени становища чрез целева консултация, проведена от 1 декември 2021 г. до 24 януари 2022 г. В рамките на консултацията бяха получени над 220 хоризонтални и специфични за всяка държава коментари от агенции на ЕС, европейски мрежи, национални и европейски организации на гражданското общество и професионални сдружения, както и международни и европейски участници. Получената информация относно настъпилите промени в държавите членки подпомогна изготвянето на оценката на Комисията.

2022 Rule of law report - targeted stakeholder consultation

Documents

13 ЮЛИ 2022
2022 Rule of law report - methodology
English
(222.5 KB - PDF)
Изтегляне

13 ЮЛИ 2022
EU’s rule of law toolbox - factsheet
English
(255.11 KB - PDF)
Изтегляне

13 ЮЛИ 2022
The European rule of law mechanism - factsheet
English
(180.94 KB - PDF)
Изтегляне