Skip to main content

Механизъм за върховенството на закона

Европейският механизъм за върховенството на закона е превантивен инструмент, целящ да насърчава върховенството на закона и да предотвратява възникването на проблеми и влошаването им.

Какво представлява механизмът за върховенството на закона?

Европейският механизъм за върховенството на закона осигурява процес на годишен диалог между Комисията, Съвета и Европейския парламент съвместно с държавите от ЕС, както и с националните парламенти, гражданското общество и други заинтересовани страни, относно принципите на върховенството на закона. Докладът относно върховенството на закона е основата на този нов процес.

Основна цел на Европейския механизъм за върховенството на закона е да стимулира междуинституционалното сътрудничество и да насърчава всички институции на ЕС да допринасят в съответствие със своите институционални роли. Тази цел е израз на траен интерес от страна на Европейският парламент и на Съвета. Комисията приканва също националните парламенти и националните органи да обсъдят доклада и насърчава участието на други заинтересовани страни на национално равнище и на равнище ЕС.

Докладът относно върховенството на закона и подготвителната работа с държавите членки се провеждат ежегодно като част от Механизма и ще служат за основа на дискусиите в ЕС, както и за да се предотврати възникването на проблеми или тяхното задълбочаване. Определянето на предизвикателствата възможно най-скоро и с взаимна подкрепа от страна на Комисията, други държави членки и заинтересовани страни, включително Съвета на Европа и Венецианската комисия, може да помогне на държавите членки да намерят решения за опазване и защита на върховенството на закона.

Доклад относно върховенството на закона за 2020 г.

2020 Rule of Law Report

В доклада от 2020 г. за върховенството на закона се наблюдават значими развития — както положителни, така и отрицателни, свързани с върховенството на закона в държавите членки. В него се определят четири стълба: правосъдната система, рамката за борба с корупцията, медийния плурализъм и други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване.