Skip to main content

Poročilo o stanju pravne države za leto 2022

Poročilo o stanju pravne države za leto 2022 vsebuje pregled pomembnih sprememb na področju pravne države v vseh državah članicah.

Sporočilo in poglavja o državah

Poročilo o stanju pravne države za leto 2022 in njegovih 27 poglavij o državah preučuje (pozitiven in negativen) razvoj dogodkov v državah članicah na štirih ključnih področjih pravne države: pravosodni sistem, protikorupcijski okvir, pluralnost medijev ter druga institucionalna vprašanja, povezana s sistemom zavor in ravnovesij. Komisija je pri preučevanju teh področij še naprej poglabljala svoje ocene in nadaljnje ukrepanje v zvezi z izzivi in razvojem dogodkov, opredeljenimi v prejšnjih dveh poročilih.

Poročilo prvič zajema tudi nekatere nove teme, ki so se izkazale za pomembne pri zagotavljanju pravne države, kot so javni mediji in pregled izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Vključitev teh tem je prav tako v skladu z zahtevami Evropskega parlamenta in deležnikov.

V poglavjih o državah, pripravljenih na podlagi kvalitativne ocene, ki jo je izvedla Komisija, so analizirani novi dogodki, ki so se zgodili od prejšnjega poročila, ter nadaljnje dogajanje v zvezi z izzivi in dogodki, opredeljenimi v poročilu za leto 2021.

Poročilo je del širših prizadevanj EU za spodbujanje in zaščito njenih vrednot. To delo vključuje akcijski načrt za evropsko demokracijo, prenovljeno strategijo za izvajanje Listine o temeljnih pravicah ter ciljno usmerjene strategije za napredek na poti k Uniji enakosti. Drug s tem povezan vidik je spremljanje uporabe prava EU in varstva temeljnih pravic v skladu z Listino, tudi z uporabo postopkov za ugotavljanje kršitev.

Od letošnjega leta poročilo vključuje tudi posebna priporočila za vse države članice. V skladu s preventivno naravo poročila je cilj priporočil pomagati državam članicam pri njihovih prizadevanjih za nadaljevanje reform in spodbujati pozitiven razvoj dogodkov ter na podlagi stalnega dialoga z njimi ugotoviti, kje so morda potrebne izboljšave ali nadaljnji ukrepi v zvezi z nedavnimi spremembami ali reformami.

Komisija je pripravila to poročilo na podlagi stalnega dialoga z državami članicami, hkrati pa je v celoti ohranila politično odgovornost za svojo oceno in izdana priporočila. V naslednji izdaji bosta predstavljena razvoj dogodkov in ocena izvajanja priporočil.

2022 Rule of law report - Communication and country chapters

Metodologija

Ocene v 27 poglavjih so bile pripravljene v skladu z metodologijo, posodobljeno leta 2022, o kateri se je razpravljalo z državami članicami, da bi se tudi upoštevala vključitev priporočil v poročilo. Namen poglavij o državah ni podati izčrpen opis stanja pravne države v vsaki državi članici, temveč predstaviti pomembne spremembe. Ocena se nanaša na zahteve prava EU, vključno s tistimi, ki izhajajo iz sodne prakse Sodišča Evropske unije. Poleg tega zagotavljajo priporočila in mnenja Sveta Evrope koristen referenčni okvir za standarde in dobre prakse.

Poročilo o pravni državi je rezultat tesnega sodelovanja z državami članicami in temelji na različnih virih. Države članice so imele možnost, da predložijo pisne prispevke in se pridružijo namenskim obiskom v državah, ki so potekali med februarjem in aprilom. Komisija je za te obiske v državah organizirala več kot 500 spletnih sestankov z nacionalnimi organi, neodvisnimi organi in deležniki, vključno s civilno družbo. Poleg tega je ciljno usmerjeno posvetovanje z deležniki zagotovilo dragocene horizontalne prispevke in prispevke za posamezne države. Tudi Svet Evrope je predložil pregled svojih nedavnih mnenj in poročil v zvezi z državami članicami EU. Pred sprejetjem poročila so imele države članice možnost, da predložijo posodobljene podatke za svoje poglavje.

Mreža nacionalnih kontaktnih točk za pravno državo, vzpostavljena leta 2020 za pomoč pri vzpostavitvi mehanizma, je še naprej delovala kot stalen kanal za komunikacijo z državami članicami pri pripravi poročila in izmenjavo najboljših praks.

2022 Rule of law report - methodology

Prispevki držav članic

Vse države članice so bile pozvane, naj predložijo informacije o pomembnih dogodkih, predvsem o tistih, ki so se zgodili po sprejetju poročila o stanju pravne države za leto 2021, in sicer na podlagi posodobljenega vprašalnika, o katerem se je razpravljalo z državami članicami. Prispevki so temeljili na štirih stebrih, zajetih v poročilu – pravosodnem sistemu, protikorupcijskem okviru, medijskem pluralizmu in drugih institucionalnih vprašanjih, povezanih s sistemom zavor in ravnovesij – in so bile predložene v dogovorjeni predlogi. Pisni prispevki držav članic so bili dopolnjeni z izmenjavami med obiski v državah in informacijami deležnikov.

2022 Rule of Law report - input from Member States

Ciljno usmerjeno posvetovanje z deležniki

Evropska komisija je v okviru priprave poročila o stanju pravne države za leto 2022 deležnike povabila, naj zagotovijo pisne prispevke prek ciljno usmerjenega posvetovanja, ki je potekalo od 1. decembra 2021 do 24. januarja 2022. Med posvetovanjem je bilo zbranih več kot 220 horizontalnih prispevkov in prispevkov za posamezne države od različnih agencij EU, evropskih mrež, nacionalnih in evropskih organizacij civilne družbe in poklicnih združenj ter mednarodnih in evropskih akterjev. Tako pridobljene informacije so prispevale dejanske ugotovitve o razvoju dogodkov v državah članicah in jih je Komisija upoštevala pri pripravi ocene.

2022 Rule of law report - targeted stakeholder consultation

Documents

13 JULIJ 2022
2022 Rule of law report - methodology
English
(222.5 KB - PDF)
Prenesi

13 JULIJ 2022
EU’s rule of law toolbox - factsheet
English
(255.11 KB - PDF)
Prenesi

13 JULIJ 2022
The European rule of law mechanism - factsheet
English
(180.94 KB - PDF)
Prenesi