Skip to main content

2022 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

2022 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje apžvelgiami reikšmingi pokyčiai, susiję su teisinės valstybės klausimais visose valstybėse narėse.

Komunikatas ir šalių skyriai

2022 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje, įskaitant jos 27 šalių skyrius, pateikiami teigiami ir neigiami pokyčiai visose valstybėse narėse keturiose pagrindinėse su teisine valstybe susijusiose srityse: teisingumo sistemos, kovos su korupcija sistemos, žiniasklaidos pliuralizmo ir kitų institucinių klausimų, susijusių su stabdžių ir atsvarų sistema. Analizuodama šias sritis Komisija gilina savo vertinimą ir toliau nagrinėja problemas ir pokyčius, aptartus ankstesnėse dviejose ataskaitose.

Ataskaitoje taip pat pirmą kartą aptariamos kai kurios naujos temos, kurios tapo svarbios užtikrinant teisinės valstybės principo laikymąsi, pavyzdžiui, visuomeninė žiniasklaida, taip pat pateikiama Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų įgyvendinimo apžvalga. Šių temų įtraukimas taip pat atitinka Europos Parlamento ir suinteresuotųjų subjektų prašymus.

Šalių skyriuose, kuriuose remiamasi Komisijos atliktu kokybiniu vertinimu, analizuojami nuo ankstesnės ataskaitos pateikimo atsiradę nauji pokyčiai ir tolesni veiksmai, susiję su 2021 m. ataskaitoje nustatytais uždaviniais ir pokyčiais.

Ataskaita yra platesnio masto ES pastangų propaguoti ir ginti savo vertybes dalis. Šis darbas apima Europos demokratijos veiksmų planą ir atnaujintą Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo strategiją, taip pat tikslines strategijas, kuriomis siekiama pažangos kuriant lygybės Sąjungą. Kitas susijęs aspektas – ES teisės taikymo stebėsena ir pagrindinių teisių apsauga pagal Chartiją, be kita ko, taikant pažeidimo tyrimo procedūras.

Nuo šių metų ataskaitoje visoms valstybėms narėms taip pat pateikiamos konkrečios rekomendacijos. Atsižvelgiant į tai, kad ataskaita yra prevencinio pobūdžio, rekomendacijų tikslas – remiantis nuolatiniu dialogu su valstybėmis narėmis teikti pagalbą tęsiant reformas, skatinti teigiamus pokyčius ir nustatyti, kur gali reikėti patobulinimų ar tolesnių veiksmų, susijusių su pastarojo meto pokyčiais ar reformomis.

Komisija parengė šią ataskaitą remdamasi nuolatiniu dialogu su valstybėmis narėmis, o kartu sau pasilieka visą politinę atsakomybę už jos vertinimą ir pateiktas rekomendacijas. Kitoje ataskaitoje bus apžvelgiami pokyčiai ir vertinama, kaip rekomendacijos įgyvendinamos.

2022 Rule of law report - Communication and country chapters

Metodika

27 šalių skyriuose pateiktas vertinimas parengtas pagal metodiką, kuri buvo atnaujinta 2022 m., po diskusijų su valstybėmis narėmis, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad ataskaitoje numatyta pateikti rekomendacijas. Šalių skyriuose siekiama ne išsamiai aprašyti teisinės valstybės principo taikymo kiekvienoje valstybėje narėje problemas, o pristatyti svarbius pokyčius. Vertinimas grindžiamas ES teisės reikalavimais, įskaitant kylančius iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos. Be to, kaip orientacine atitinkamų standartų ir geriausios praktikos sistema naudojamasi Europos Tarybos rekomendacijomis ir nuomonėmis.

Teisinės valstybės principo taikymo ataskaita parengta glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir grindžiama įvairiais šaltiniais. Valstybių narių buvo paprašyta pateikti rašytinę informaciją ir dalyvauti vasario–balandžio mėn. surengtuose specialiuose vizituose į šalis. Šių vizitų į šalis metu Komisija surengė daugiau kaip 500 internetinių susitikimų su nacionalinėmis valdžios institucijomis, nepriklausomomis įstaigomis ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas. Be to, iš tikslinių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais gauta vertingų horizontaliųjų ir su konkrečiomis šalimis susijusių pastabų. Europos Taryba taip pat pateikė savo naujausių nuomonių ir ataskaitų, susijusių su ES valstybėmis narėmis, apžvalgą. Prieš priimant ataskaitą valstybėms narėms buvo suteikta galimybė pateikti savo šalies skyriuje naujausią faktinę informaciją.

2020 m. sukurtas nacionalinių kontaktinių asmenų teisinės valstybės klausimais tinklas, padedantis kurti mechanizmą, toliau veikė kaip nuolatinis ryšių su valstybėmis narėmis kanalas rengiant ataskaitą ir keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais.

2022 Rule of law report - methodology

Valstybių narių pateikta informacija

Remiantis su valstybėmis narėmis aptartu atnaujintu klausimynu visų valstybių narių buvo paprašyta pateikti informaciją apie svarbius pokyčius, visų pirma per laikotarpį nuo 2021 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos. Teikiama informacija buvo suskirstyta pagal keturis ataskaitoje nagrinėjamus ramsčius: teisingumo sistemą, kovos su korupcija sistemą, žiniasklaidos pliuralizmą ir kitus institucinius klausimus, susijusius su stabdžių ir atsvarų sistema, ir buvo pateikta pagal sutartą šabloną. Valstybių narių raštu pateikta informacija buvo papildyta vizitų į šalis metu pasikeista informacija ir iš suinteresuotųjų subjektų gauta informacija.

2022 Rule of Law report - input from Member States

Tikslinės konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

Rengdama 2022 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą Europos Komisija paprašė suinteresuotųjų subjektų pateikti rašytinę informaciją per tikslines konsultacijas, kurios vyko nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. sausio 24 d. Konsultacijose pateikta daugiau kaip 220 horizontalių ir su konkrečiomis šalimis susijusių atsakymų iš įvairių ES agentūrų, Europos tinklų, nacionalinių ir Europos pilietinės visuomenės organizacijų bei profesinių asociacijų ir tarptautinių ir Europos subjektų. Per šias konsultacijas gauta informacija buvo panaudota Komisijos vertinime kartu su faktinėmis išvadomis apie pokyčius valstybėse narėse.

2022 Rule of law report - targeted stakeholder consultation

Documents

13 LIEPA 2022
2022 Rule of law report - methodology
English
(222.5 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

13 LIEPA 2022
EU’s rule of law toolbox - factsheet
English
(255.11 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

13 LIEPA 2022
The European rule of law mechanism - factsheet
English
(180.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti