Skip to main content

Zpráva o právním státu 2022

Zpráva o právním státu 2022 popisuje zásadní pozitivní i negativní vývoj v této oblasti v jednotlivých členských zemích.

Sdělení a kapitoly o jednotlivých zemích

Zpráva o právním státu 2022 a jejích 27 kapitol věnovaných jednotlivým zemím shrnuje jak příznivé, tak nepříznivé události ve všech čtyřech klíčových oblastech právního státu: systém soudnictví, protikorupční rámec, pluralita sdělovacích prostředků a další institucionální otázky týkající se tzv. systému brzd a protivah. Komise pokračovala v prohlubování svých hodnocení a následných opatření týkajících se výzev a vývoje zjištěných v předchozích dvou zprávách.

Zpráva se také poprvé zabývá některými novými tématy, která se ukázala jako důležitá pro zajištění právního státu, jako jsou veřejnoprávní sdělovací prostředky a přehled provádění rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Doplnění těchto témat rovněž odpovídá žádostem Evropského parlamentu a zúčastněných stran.

Kapitoly věnované jednotlivým zemím, které vycházejí z kvalitativního hodnocení provedeného Komisí, analyzují vývoj od vydání předchozí zprávy a opatření přijatá v návaznosti na problémy a jevy, na něž upozornila zpráva z roku 2021.

Zpráva je součástí širšího úsilí EU o prosazování a obranu jejích hodnot. Iniciativy v tomto směru zahrnují Akční plán pro evropskou demokracii a obnovenou strategii pro provádění Listiny základních práv, jakož i cílené strategie zaměřené na dosažení Unie rovnosti. Dalším souvisejícím aspektem je sledování uplatňování práva EU a ochrany základních práv podle Listiny základních práv, mimo jiné prostřednictvím řízení o nesplnění povinnosti.

Od letošního roku zpráva rovněž obsahuje konkrétní doporučení pro všechny členské státy. V souladu s preventivní povahou zprávy je cílem doporučení pomoci členským státům při úsilí o pokračování reforem, stimulovat pozitivní vývoj a pomoci jim určit, kde jsou případně zapotřebí zlepšení nebo kroky navazující na nedávné změny nebo reformy, a to na základě průběžného dialogu s členskými státy.

Komise tuto zprávu připravila na základě soustavného dialogu s členskými státy, přičemž si v plném rozsahu ponechává politickou odpovědnost za své hodnocení a vydaná doporučení. Příští vydání zprávy bude sledovat vývoj a hodnotit plnění doporučení.

2022 Rule of law report - Communication and country chapters

Metodika

Posouzení obsažená v 27 kapitolách o jednotlivých zemích byla vypracována v souladu s metodikou aktualizovanou v roce 2022 v návaznosti na jednání s členskými státy, a to i s cílem zohlednit zahrnutí doporučení ve zprávě. Cílem kapitol věnovaných jednotlivým zemím není poskytnout vyčerpávající popis všech problémů v oblasti právního státu v každém členském státu, ale poukázat na podstatný vývoj. Hodnocení odkazuje na požadavky práva EU, včetně požadavků vyplývajících z judikatury Soudního dvora Evropské Unie. Užitečný referenční rámec pro příslušné normy a osvědčené postupy navíc poskytují doporučení a stanoviska Rady Evropy.

Zpráva o stavu právního státu, která je výsledkem úzké spolupráce s členskými státy, se opírá o různé zdroje. Členské státy byly vyzvány, aby poskytly písemné příspěvky a aby se od února do dubna zapojily do specializovaných návštěv jednotlivých zemí. V rámci těchto návštěv Komise uspořádala více než 500 online setkání s vnitrostátními orgány, nezávislými subjekty a zúčastněnými stranami, včetně organizací občanské společnosti. Cenné horizontální příspěvky a příspěvky pro jednotlivé země se podařilo získat během cílené konzultace se zúčastněnými stranami. Přehled nedávných stanovisek a zpráv týkajících se členských států EU také poskytla Rada Evropy. Před přijetím zprávy dostaly členské státy příležitost aktualizovat kapitoly o své zemi po faktické stránce.

Síť vnitrostátních kontaktních míst pro oblast právního státu, která byla zřízena v roce 2020, aby pomáhala při vytváření tohoto mechanismu, funguje i nadále jako stálý prostředek komunikace s členskými státy v době přípravy zprávy. Zároveň slouží i k výměně osvědčených postupů.

2022 Rule of law report - methodology

Příspěvky členských států

Všechny členské státy byly vyzvány, aby poskytly informace o důležitých událostech, zejména od přijetí zprávy o právním státu 2021, a to na základě aktualizovaného dotazníku, který byl s členskými státy projednán. Informace byly strukturovány podle čtyř pilířů, jimiž se zpráva zabývá (systém soudnictví, protikorupční rámec, pluralita sdělovacích prostředků a další institucionální otázky týkající se tzv. systému brzd a protivah), a byly poskytnuty podle dohodnuté šablony. Písemné příspěvky členských států byly doplňovány o poznatky získané během návštěv jednotlivých zemí a informace získané od zúčastněných stran.

2022 Rule of Law report - input from Member States

Cílené konzultace se zúčastněnými stranami

Během přípravy zprávy o právním státu 2022 vyzvala Evropská komise zúčastněné strany, aby se zapojily do cílené konzultace, která probíhala od 1. prosince 2021 do 24. ledna 2022. Sešlo se více než 220 všeobecných příspěvků i příspěvků o jednotlivých zemích od různých agentur EU, evropských sítí, vnitrostátních i evropských organizací občanské společnosti, profesních sdružení a od mezinárodních a evropských subjektů. Informace získané prostřednictvím konzultace se spolu s věcnými zjištěními o vývoji v členských státech staly podkladem pro celkové hodnocení.

2022 Rule of law report - targeted stakeholder consultation

Documents

13 ČERVENEC 2022
2022 Rule of law report - methodology
English
(222.5 KB - PDF)
Stáhnout

13 ČERVENEC 2022
EU’s rule of law toolbox - factsheet
English
(255.11 KB - PDF)
Stáhnout

13 ČERVENEC 2022
The European rule of law mechanism - factsheet
English
(180.94 KB - PDF)
Stáhnout