Skip to main content

2022. aasta aruanne õigusriigi olukorra kohta

2022. aasta õigusriigi olukorra aruandes jälgitakse olulisi arenguid, mis on seotud õigusriigi põhimõtte toimimisega kõikides liikmesriikides.

Teatis ja peatükid riikide kohta

2022. aasta õigusriigi olukorra aruandes, sealhulgas selle 27 riigipeatükis, antakse ülevaade liikmesriikide positiivsetest ja negatiivsetest arengutest neljas õigusriigi põhivaldkonnas: kohtusüsteemi, korruptsioonivastase võitluse raamistiku, meedia mitmekesisuse ja muude kontrolli- ja tasakaalustussüsteemiga seotud institutsiooniliste küsimuste alal. Nende valdkondade uurimisel on komisjon jätkanud oma hindamise süvendamist ning kahes eelmises aruandes kindlaks tehtud probleemide ja arengute jälgimist.

Aruandes käsitletakse esimest korda ka mõningaid uusi teemasid, mis on õigusriigi tagamise seisukohast olulised, näiteks avalik-õiguslik meedia ja ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste rakendamisest. Nende teemade lisamine vastab ka Euroopa Parlamendi ja sidusrühmade nõudmistele.

Riike käsitlevates peatükkides, mis tuginevad komisjoni antud kvalitatiivsele hinnangule, analüüsitakse pärast eelmist aruannet toimunud uusi arenguid ning 2021. aasta aruandes esile toodud probleemide ja arengute järelmeetmeid.

Aruanne on osa ELi laiematest jõupingutustest väärtuste edendamisel ja kaitsel. Selle töö hulka kuulub Euroopa demokraatia tegevuskava ja põhiõiguste harta rakendamise uuendatud strateegia, aga ka sihtstrateegiaid, mille abil liikuda võrdõiguslikkuse liidu poole. Veel üks sellega seotud aspekt on ELi õiguse kohaldamise järelevalve ja põhiõiguste kaitse harta alusel, sealhulgas rikkumismenetluste kasutamise kaudu.

Alates käesolevast aastast sisaldab aruanne ka konkreetseid soovitusi kõigile liikmesriikidele. Kooskõlas aruande ennetava laadiga on soovituste eesmärk abistada liikmesriike reformide jätkamisel, julgustada positiivseid arenguid ja aidata neil kindlaks teha, kus võib olla vaja teha parandusi või võtta hiljutiste muudatuste või reformide järelmeetmeid, tuginedes seejuures nendega peetavale dialoogile.

Komisjon on käesoleva aruande koostanud liikmesriikidega peetud dialoogi põhjal, jäädes samal ajal täielikult poliitiliselt vastutavaks aruande hindamise ja selles antud soovituste eest. Järgmises väljaandes jälgib komisjon arenguid ja hindab soovituste rakendamist.

2022 Rule of law report - Communication and country chapters

Metoodika

27 riiki käsitlevates peatükkides sisalduv hinnang on koostatud 2022. aastal ajakohastatud metoodika abil pärast liikmesriikidega peetud arutelusid, pidades silmas ka soovituste lisamist aruandesse. Riigipeatükkide eesmärk ei ole anda ammendavat ülevaadet liikmesriikide õigusriigi olukorrast, vaid tutvustada olulisi suundumusi. Hinnangus lähtutakse ELi õiguse nõuetest, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu praktikast tulenevatest nõuetest. Lisaks loovad standardite ja parimate tavade jaoks kasuliku raamistiku Euroopa Nõukogu soovitused ja arvamused.

Õigusriigi olukorra aruanne koostati tihedas koostöös liikmesriikidega ja tugineb mitmesugustele allikatele. Liikmesriikidel on palutud esitada kirjalikud vastused ja osaleda veebruarist aprillini toimunud vastavateemalistel riigikülastustel. Külastuste jaoks korraldas komisjon rohkem kui 500 veebikoosolekut riiklike ametiasutuste, sõltumatute asutuste ja sidusrühmadega, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Lisaks saadi sidusrühmadega toimunud sihtotstarbeliste konsultatsioonide käigus ka väärtuslikku horisontaalset ja riigipõhist tagasisidet. Ka Euroopa Nõukogu esitas ülevaate oma hiljutistest arvamustest ja aruannetest ELi liikmesriikide kohta. Enne aruande vastuvõtmist anti liikmesriikidele võimalus täpsustada oma riiki käsitlevas peatükis esitatud fakte.

Riiklike õigusriigi kontaktpunktide võrgustik, mis loodi 2020. aastal, et selle mehhanismi loomisele kaasa aidata, oli jätkuvalt kanaliks, mille kaudu suheldi liikmesriikidega aruande ettevalmistamiseks ja heade tavade vahetamiseks.

2022 Rule of law report - methodology

Liikmesriikide panus

Kõiki liikmesriike kutsuti esitama teavet oluliste arengute kohta, mis olid toimunud eelkõige pärast õigusriigi olukorda käsitleva 2021. aasta aruande vastuvõtmist, tuginedes ajakohastatud küsimustikule, mida arutati liikmesriikidega. Panus on kokkulepitud vormis ja see liigendati nelja aruandes käsitletud samba järgi: kohtusüsteem, korruptsioonivastane raamistik, meedia mitmekesisus ning muud kontrolli- ja tasakaalustussüsteemiga seotud institutsioonilised küsimused. Liikmesriikide kirjalikele vastustele lisandus teabevahetus riikide külastuste ajal ja sidusrühmadelt saadud teave.

2022 Rule of Law report - input from Member States

Konsulteerimine konkreetsete sidusrühmadega

2022. aasta õigusriigi olukorra aruande koostamise osana kutsus Euroopa Komisjon sidusrühmi esitama oma kirjalikke seisukohti suunatud konsultatsiooni raames, mis kestis 1. detsembrist 2021 kuni 24. jaanuarini 2022. Konsultatsiooni käigus saadi rohkem kui 220 horisontaalset ja riigispetsiifilist vastust mitmesugustelt ELi ametitelt, Euroopa võrgustikelt, riiklikelt ja Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonidelt ning kutseliitudelt ja rahvusvahelistelt ning Euroopa osalejatelt. Selle konsultatsiooni käigus saadud teave täiendas komisjoni hinnangut faktiliste järeldustega liikmesriikides toimunud arengute kohta.

2022 Rule of law report - targeted stakeholder consultation

Documents

13 JUULI 2022
2022 Rule of law report - methodology
English
(222.5 KB - PDF)
Laadige alla

13 JUULI 2022
EU’s rule of law toolbox - factsheet
English
(255.11 KB - PDF)
Laadige alla

13 JUULI 2022
The European rule of law mechanism - factsheet
English
(180.94 KB - PDF)
Laadige alla