Skip to main content

Publiczna kontrola wewnętrzna

Informacje na temat systemu publicznej kontroli wewnętrznej, mające sprzyjać poprawie wyników działalności sektora publicznego w UE

Sektor publiczny w UE na każdym poziomie przeznacza duże kwoty na finansowanie potrzeb gospodarki. Jest w związku z tym rozliczany z należytego i efektywnego zarządzania środkami finansowymi powierzonymi mu przez podatników państw członkowskich.

Sektor publiczny UE musi wykazać, że efektywnie wydatkuje dostępne zasoby oraz że uzyskuje realne produkty i wyniki. Publiczna kontrola wewnętrzna ma w tym swój udział, gdyż przyczynia się do stworzenia modelu, który spełnia międzynarodowe standardy zarządzania finansami i kontroli wykorzystania środków publicznych.

Model ten, uznawany na całym świecie za przykład najlepszej praktyki, może znacząco przyczynić się do zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji. W 2002 r. Komisja Europejska wprowadziła publiczną kontrolę wewnętrzną jako zbiór zasad umożliwiających skuteczne i efektywne kontrolowanie zasobów, którymi zarządza. Od tego czasu kraje europejskie stopniowo modyfikowały swoje regulacyjne modele kontroli, aby uwzględniać zasady publicznej kontroli wewnętrznej.

Wymiana informacji między administracjami publicznymi w UE może pomóc osiągnąć wspólny cel, jakim są dobre wyniki realizacji budżetu publicznego.

W 2012 r. na wniosek państw członkowskich Komisja Europejska uruchomiła sieć ds. publicznej kontroli wewnętrznej, której członkowie regularnie spotykają się na konferencjach. W czerwcu 2017 r. w Budapeszcie uczestnicy przedstawili, a następnie zatwierdzili strategię przyszłego rozwoju tej sieci.

Później przeprowadzono też ankietę, której wyniki pokazały, że trzeba zwiększyć wpływ działań podejmowanych w ramach sieci. Aby jednak efekty tych działań w ramach sieci mogły być promowane i wykorzystywane w państwach członkowskich, konieczne jest większe zaangażowanie kierownictwa na najwyższych poziomach. Stąd zrodził się pomysł utworzenia nowej i rozbudowanej sieci ds. publicznej kontroli wewnętrznej, składającej się z przedstawicieli kadry kierowniczej na najwyższych stanowiskach. Pierwsze spotkanie techniczne odbyło się 14 października 2019 r. w Brukseli, a nazwę sieci zmieniono na „sieć na rzecz lepszego wydatkowania”.

W ramach sieci planuje się organizowanie dorocznych konferencji wysokiego szczebla, a pierwsze z nich miało odbyć się we wrześniu 2021 r. Ze względu na obecną sytuację (COVID-19 i kryzys w Ukrainie) pierwszą konferencję trzeba było przełożyć, a nowej daty jeszcze nie ustalono.