Skip to main content

Offentlig intern kontrol

Oplysninger om det interne offentlige kontrolsystem (PIC-systemet), der har til formål at forbedre den offentlige sektors resultater i EU.

På alle niveauer i EU bidrager den offentlige sektor med betydelige beløb til finansiering af økonomiens behov og må derfor stå til regnskab for en forsvarlig og effektiv forvaltning af de midler, som medlemsstaternes skatteydere har betroet den.

EU's offentlige sektor skal godtgøre, at den bruger de disponible ressourcer effektivt, og at output og resultater er virkningsfulde. Til dette formål tilfører den interne offentlige kontrol (PIC) merværdi ved at medvirke til at oprette en model, der opfylder internationale normer for forvaltning og finansiel kontrol med anvendelsen af offentlige midler.

Modellen, der globalt anerkendes som bedste praksis, omfatter de grundlæggende elementer, der i væsentlig grad kan bidrage til at forebygge svig og korruption. Siden Europa-Kommissionen i 2002 gennemførte PIC som en ramme for en virkningsfuld og effektiv kontrol med de ressourcer, den forvalter, har de europæiske lande gradvist omlagt deres modeller for myndighedskontrol med henblik på at indarbejde PIC-principperne.

Udveksling af oplysninger mellem offentlige myndigheder i EU kan bidrage til at nå det fælles mål om et offentligt budget, der skaber resultater.

I 2012 lancerede Europa-Kommissionen efter anmodning fra medlemsstaterne et PIC-netværk, der mødes på regelmæssigt afholdte konferencer. I juni 2017 i Budapest blev en strategi for PIC-netværkets fremtidige udvikling forelagt, og den blev godkendt af deltagerne.

Desuden viste resultaterne af en efterfølgende undersøgelse et behov for at øge gennemslagskraften af netværkets aktiviteter. Da en tættere medvirken af ledelsen på højt plan er afgørende for at sikre, at netværkets resultater fremmes og anvendes i medlemsstaterne, blev idéen om at oprette et nyt og styrket PIC-netværk af højtstående ledere lanceret. Det første møde på teknisk plan fandt sted den 14. oktober 2019 i Bruxelles, og netværkets navn blev ændret til BSN (Better Spending Network) også kaldet netværket for bedre udgiftsstyring.

Den første af en række årlige konferencer på højt plan i netværket for bedre udgiftsstyring skulle efter planen finde sted i september 2021. På grund af den daværende situation (covid-19 og krigen i Ukraine) måtte den første konference udsættes, og en ny dato er endnu ikke fastsat.