Skip to main content

Säkra tillgången till vaccin

Säkra och verksamma vacciner är vår bästa chans att stoppa pandemin. Kommissionen och EU-länderna har därför enats om en gemensam EU-strategi för att säkra tillgången på vacciner och underlätta ländernas vaccinationskampanjer.

Genom förköpsavtal med enskilda vaccintillverkare säkrar kommissionen rätten att köpa ett visst antal vaccindoser inom en viss tid och till ett visst pris. I gengäld har kommissionen finansierat en del av vaccintillverkarnas direkta kostnader med medel från krisstödsinstrumentet som har en budget på 2,7 miljarder euro. Finansieringen ska ses som en handpenning för de vacciner som EU-länderna köper.

Strategins mål

Den 17 juni 2020 lade EU-kommissionen fram en vaccinstrategi för att snabba på utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot covid-19.

Med vaccinstrategin har kommissionen bidragit till att påskynda utvecklingen så att säkra och effektiva vacciner har kunnat distribueras i EU inom mindre än ett år i flera fall.

Målen för EU:s vaccinstrategi är att

  • garantera vaccinernas kvalitet, säkerhet och effektivitet
  • säkra snabb tillgång till vaccinerna för EU-länderna och deras invånare och gå i spetsen för det globala solidaritetsarbetet
  • se till att alla i EU har jämlik tillgång till ett vaccin till rimligt pris så snabbt som möjligt
  • se till att man i EU-länderna förbereder sina vaccinationskampanjer, löser transport- och distributionsfrågor och fastställer vilka grupper som ska prioriteras. 

Vaccinstrategin bör fungera som en referensram för EU-länderna när de tar fram sina nationella strategier.

Säkra och effektiva vacciner började distribueras i EU i slutet av 2020, efter strikta godkännandeförfaranden och med högsta säkerhetsnormer.

Godkända vacciner

Hittills har kommissionen godkänt fem säkra och effektiva vacciner mot covid-19 för användning i EU efter positiva vetenskapliga rekommendationer från Europeiska läkemedelsmyndigheten:

Vacciner under utveckling

Anpassade vacciner

Den 1 september 2022 godkände kommissionen Biontech-Pfizers och Modernas omikronanpassade vacciner i EU efter Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendation.

När nya och anpassade covidvacciner blir tillgängliga bör länderna bland annat

  • ta fram vaccinationsstrategier som klargör vilka vacciner, inklusive de nya och anpassade vaccinerna, som ska ges till vilka grupper med tanke på eventuella nya virusvarianter – strategierna bör bygga på den kommande vägledningen från EU:s läkemedelsmyndighet och smittskyddsmyndighet  

se till att de har kapacitet för att vaccinera sina invånare så snart nya och anpassade vacciner levereras.

Sonderande samtal

De sonderande samtalen är avsedda att utmynna i ett förköpsavtal som ska finansieras via instrumentet för krisstöd, där det finns särskilt avsatta medel för att ta fram vacciner med olika profiler som tillverkas av olika företag.

Företag som har ett lovande vaccin på gång, och som redan håller på med eller snart ska starta kliniska prövningar, kan kontakta kommissionen på EC-VACCINES@ec.europa.eu.

Vaccin- och vaccinationsläget i EU/EES

Vaccinationsberedskap

Den 15 oktober 2020 publicerade kommissionen ett meddelande om vaccinationsberedskap med viktiga punkter för ländernas vaccinationsstrategier mot covid-19.

I början låg fokus på att minska antalet dödsfall och belastningen på vården och annan viktig samhällsservice, och man prioriterade särskilt äldre, vårdpersonal, personer med underliggande sjukdomar och andra riskgrupper.

Snabbare vaccintillverkning

Den 19 januari 2021 antog kommissionen ett meddelande där EU-länderna uppmanas att påskynda vaccineringen.

I mitten av juli 2021 hade EU tillräckligt med vaccin för att vaccinera 70 % av den vuxna befolkningen.

Du kan följa vaccinationsläget i Europa på ECDC:s interaktiva karta eller läsa veckorapporterna.

Snabbare vaccintillverkning i EU

Den 4 februari 2021 tillsatte kommissionen en arbetsgrupp för vaccintillverkningen under ledning av Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden, i samarbete med Stella Kyriakides, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet. Arbetsgruppen har som mål att öka tillverkningskapaciteten i EU genom att fungera som en kontaktpunkt för de vaccintillverkare som behöver stöd. Man ska också kartlägga och få bort flaskhalsar i tillverkningen och leveranskedjan.

Arbetsgruppen kartlägger tillverkningskapaciteten och leveranskedjan i EU och har regelbundna kontakter med industrin och medlemsländerna så att kommissionen kan hålla sig uppdaterad om läget.

Kartläggningen bygger på uppgifter från arbetsgruppens verksamhet, det matchningsevenemang som kommissionen anordnade i mars 2021 (företagen har samtyckt till att deras namn offentliggörs), allmänt tillgänglig information och information från EU-länderna. Uppgifterna kompletteras och uppdateras fortlöpande.

Arbetsgruppen har delat in företagen i kategorier efter deras huvudverksamhet. De kan alltså ha större kapacitet än den som visas på kartan. De fem kategorierna är

  • leverans (produktion/leverans av råvaror, förbrukningsvaror, engångsartiklar och utrustning)
  • produktion (tillverkning och formulering)
  • fill and finish och förpackning
  • lagring och transport
  • annat (processutveckling, kontraktsforskning, FoU och tjänster för kliniska prövningar).

Den 12 juli 2021 anordnade arbetsgruppen ett andra matchningsevenemang, den här gången om läkemedel mot covid-19, för att snabbare få fram nya läkemedel eller pröva om befintliga läkemedel kan användas.

Vaccinexport – insyn och tillstånd

Den 29 januari 2021 införde kommissionen regler om att EU-länderna måste godkänna export av covidvacciner för att garantera en snabb tillgång till vacciner för alla i EU och öka insynen i vaccinexporten till länder utanför EU.

De här reglerna upphörde att gälla den 31 december 2021 och ersattes av ett nytt övervakningsverktyg den 1 januari 2022. Det innebär att vaccintillverkarna inte längre behöver ansöka om tillstånd att exportera sina vacciner till länder utanför EU. I stället ska tullmyndigheterna skicka in företagsspecifika exportuppgifter till kommissionen som ska publicera dem för att säkra insynen.

Kommissionen har satsat stora belopp på att öka vaccinbolagens tillverkningskapacitet i EU och fortsätter att följa smittläget för att vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Globalt samarbete

Den 18 september 2020 bekräftade kommissionen sitt deltagande i Covax, samarbetsramen för rättvis tillgång till covid-19-vaccin till ett överkomligt pris.

Covax prognos för globala leveranser

Covax är en del av ACT-acceleratorn (Access to COVID-19 Tools Accelerator), det globala samarbetet för att skynda på utveckling, tillverkning och rättvis tillgång till tester, behandling och vacciner mot covid-19. 

Den 12 november 2020 meddelade EU att man bidrar med ytterligare 100 miljoner euro för att stödja Covax och på så sätt säkra tillgången till framtida vacciner mot covid-19 i låg- och medelinkomstländer. EU har redan anslagit 400 miljoner euro i garantier till Covax och är en av de största givarna.

Den 19 februari 2021 meddelade kommissionens ordförande att EU anslår ytterligare 500 miljoner euro till Covax. Det nya paketet består av 300 miljoner euro i EU-bidrag och 200 miljoner euro i garantier från Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EFHU+) för ett lån från Europeiska investeringsbanken. 

Med detta nya bidrag ökar EU sina investeringar ytterligare för att stödja den globala återhämtningen med totalt 1 miljard euro. Team Europa (EU och medlemsländerna) hör till de största bidragsgivarna och har hittills utlovat nästan 3 miljarder euro till Covax.

ACT-acceleratorn samlar regeringar, forskare, företag och civilsamhället samt filantroper och globala hälsoorganisationer som

I ett meddelande från den 19 januari 2021 aviserade kommissionen en vaccindelningsmekanism för att underlätta för de EU-länder som vill dela med sig av sina vaccindoser till västra Balkan, EU:s östra och södra grannländer och Afrika inom en Team Europa-strategi.

Den 21 maj 2021, på G20-toppmötet om global hälsa i Rom, aviserade kommissionens ordförande ett Team Europa-initiativ om tillverkning av och tillgång till vacciner, läkemedel och medicinsk teknik i Afrika. Initiativet ska förbättra förutsättningarna för lokal tillverkning i Afrika och ta itu med hinder på både utbuds- och efterfrågesidan. Initiativet får 1 miljard euro från EU-budgeten och EU:s institutioner för utvecklingsfinansiering, bl.a. Europeiska investeringsbanken. EU-länderna kommer också att ge egna bidrag.

Den 22 juli 2021 meddelade kommissionens ordförande att Team Europa ska leverera minst 200 miljoner vaccindoser till låg- och medelinkomstländer under året, främst via Covax.

Den 11 oktober 2021 föreslog kommissionen en ändring av EU:s budget för 2021. Man anslår 450 miljoner euro extra för att komma upp i de 1,3 miljarder euro som krävs för att säkra ytterligare 200 miljoner vaccindoser till låg- och medelinkomstländer genom Covax, vilket kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen. 

Den 29 november 2021 bekräftade Ursula von der Leyen på ett extramöte i WHO:s världshälsoförsamling att EU skulle skänka minst 700 miljoner vaccindoser till låg- och medelinkomstländer fram till mitten av 2022. Detta är utöver de 3 miljarder euro som redan har anslagits till ACT-Acceleratorn och Covax.

Dokument

Redigerade ramavtal om leveranser

13 OKTOBER 2022
HIPRA – Redacted Framework Contract for Supplies
English
(46.3 MB - PDF)
Ladda ner

Redigerade förköpsavtal och inköpsavtal

9 NOVEMBER 2021
Novavax – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(302.92 KB - PDF)
Ladda ner
7 JUNI 2021
Redacted Purchase Agreement on vaccines against COVID-19 and Sars-Cov-2 variants – BioNTech-Pfizer
English
(13.7 MB - PDF)
Ladda ner
3 JUNI 2021
Moderna - Redacted Purchase Agreement
English
(26.88 MB - PDF)
Ladda ner
11 MAJ 2021
Johnson & Johnson - Redacted Advance Purchase Agreement
English
(4.93 MB - PDF)
Ladda ner
29 JANUARI 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – AstraZeneca
English
(2.95 MB - PDF)
Ladda ner
19 JANUARI 2021
CureVac – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(815.04 KB - PDF)
Ladda ner
9 FEBRUARI 2021
Sanofi-GSK – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(18.63 MB - PDF)
Ladda ner
23 MARS 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(5.34 MB - PDF)
Ladda ner
26 MARS 2021
Redacted Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(11.3 MB - PDF)
Ladda ner
23 MARS 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – Moderna
English
(6.61 MB - PDF)
Ladda ner

Lagstiftning

19 JANUARI 2021
Communication: "A united front to beat COVID-19"
English
(164.74 KB - HTML)
Ladda ner
15 DECEMBER 2020
Commission decision on implementing Advance Purchase Agreements on COVID-19 vaccines
English
(244.34 KB - PDF)
Ladda ner
15 OKTOBER 2020
Communication on preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment
English
(PDF)
Ladda ner
15 OKTOBER 2020
Coronavirus: Towards a common vaccination strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
18 JUNI 2020
Commission’s centralised approach on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States
English
(247.41 KB - PDF)
Ladda ner
18 JUNI 2020
Annex to the Decision of the European Commission on approving the agreement with Member States on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States and related procedures
English
(326.73 KB - PDF)
Ladda ner
17 JUNI 2020
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN - EU:s strategi för vacciner mot covid-19
svenska
(160.15 KB - HTML)
Ladda ner

Faktablad

17 JUNI 2020
Factsheet: Coronavirus vaccines strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner

Allmänhetens inställning till covidvaccin

18 DECEMBER 2020
Public opinion on COVID-19 vaccination in the EU
English
(3.2 MB - PDF)
Ladda ner