Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Стратегия на ЕС за ваксините

Осигуряване на достъп до ваксини

Наличието на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 е най-добрият начин за справяне с пандемията. Комисията и държавите от Съюза възприеха общ подход на ЕС за осигуряване на доставките и улесняване на тяхното разпределение.

Чрез предварителни споразумения за закупуване с отделни производители на ваксини Комисията си осигури правото да закупи определен брой дози ваксини в определен срок и на определена цена. В замяна Комисията финансира част от първоначалните разходи в размер на 2,7 милиарда евро от инструмента за спешна подкрепа. Това финансиране се смята за авансово плащане за ваксините, които в действителност ще бъдат закупени от държавите от ЕС.

Цели на стратегията

На 17 юни 2020 г. Европейската комисия представи стратегията на ЕС за ваксините с цел ускоряване на разработването, производството и използването на ваксини срещу COVID-19.

Със стратегията за ваксините Комисията подкрепи усилията за повишаване на ефективността на процеса, което доведе до съкращаване на този срок до по-малко от една година за повечето ваксини.

Целите на стратегията на ЕС за ваксините са:

  • гарантиране на качеството, безопасността и ефикасността на ваксините
  • осигуряване на навременен достъп до ваксини за държавите от ЕС и тяхното население, като същевременно се полагат усилия за солидарност в световен мащаб
  • гарантиране на равен достъп до ваксина на достъпна цена за всички в ЕС, и то възможно най-скоро
  • гарантиране на извършването на приготовления в страните от ЕС за използването на безопасни и ефективни ваксини, като се вземат предвид нуждите в областта на транспорта и внедряването, и определяне на приоритетните групи 

Стратегията за ваксините следва да служи като отправна точка за държавите членки при формулирането на техните собствени национални стратегии.

В края на 2020 г. в ЕС започнаха да се разпространяват безопасни и ефективни ваксини, като се следват строги процедури за издаване на разрешения и най-високите стандарти за безопасност.

Разрешени ваксини

Към момента в ЕС е разрешено използването на осем безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 след получаване на положителни научни препоръки от Европейската агенция по лекарствата

Ваксини в процес на разработване

Адаптирани ваксини

На 1 септември 2022 г. въз основа на препоръката на Европейската агенция по лекарствата Комисията разреши в ЕС адаптираните ваксини срещу омикрон на BioNTech Pfizer и Moderna.

Мерките, които трябва да бъдат предприети с оглед на наличието на нови и адаптирани ваксини срещу COVID-19, са:

  • Разработване на национални стратегии за ваксиниране, поясняващи кои ваксини, включително новите и адаптирани ваксини, следва да се прилагат към кои групи от населението с оглед на възможната поява на нови варианти. Те следва да бъдат основани на насоките, които скоро предстои да бъдат издадени от Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.  

Осигуряване на достатъчен логистичен капацитет за ваксиниране, веднага след като бъдат доставени нови и адаптирани ваксини.

Проучвателни разговори

Целта на проучвателните разговори е да се стигне до предварително споразумение за закупуване, което да бъде финансирано чрез Инструмента за спешна подкрепа, разполагащ със средства, заделени за създаването на портфейл от потенциални ваксини, произведени от различни дружества.

Дружествата, които разполагат с добра потенциална ваксина, за която предстоят или вече са започнали клинични изпитвания, се приканват да се свържат с Комисията на адрес EC-VACCINES@ec.europa.eu.

Проследяване на ваксините срещу COVID-19 в ЕС

Готовност за ваксиниране

На 15 октомври 2020 г. Европейската комисия публикува съобщение относно готовността за ваксиниране срещу COVID-19, в което бяха включени ключови елементи, които трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на националните стратегии за ваксиниране.

Така например, в началото акцентът беше поставен върху намаляването на смъртността и тежестта върху основните услуги. Беше обърнато внимание на приоритетни групи като възрастните хора, здравните работници и лицата, чието здравословно състояние ги излага на особен риск.

Ускоряване на производството на ваксини

На 19 януари 2021 г. Европейската комисия приесъобщение, в което призовава страните от ЕС да ускорят ваксинирането в Съюза.

До средата на юли Европа разполагаше с достатъчно дози ваксини, за да ваксинира 70 % от възрастното население на ЕС.

Напредъкът на ваксинирането в Европа може да бъде проследен на уебсайта на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

Увеличаване на промишленото производство на ваксини в ЕС

На 4 февруари 2021 г. Европейската комисия създаде работна група под ръководството на комисаря за вътрешния пазар Тиери Бретон в сътрудничество с комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду. Целта на работната група е да се увеличи капацитетът за производство на ваксини в ЕС, да се предлага подкрепа „на едно гише“ на производителите, които имат нужда от това, и да се преодоляват затрудненията по отношение на производствения капацитет и веригата на доставки.

Редовните контакти на работната група с промишлеността и държавите членки дават възможност на Комисията да познава добре капацитета за производство на ваксини в ЕС. Работната група редовно актуализира картографирането на капацитета за производство на ваксини в ЕС, включително свързаната с него верига на доставки в ЕС.

Картографирането се основава на данни, получени от дейностите на работната група, от организираната от Комисията проява за установяване на контакти през март 2021 г. с дружества, които са дали съгласието си името им да бъде оповестено публично, информацията за тях да бъде публично достъпна, както и да се споделя от държавите членки. Тези данни ще бъдат допълвани и актуализирани при наличието на допълнителна информация.

Работната група категоризира дружествата въз основа на тяхната основна област на дейност, така че дружествата могат да имат по-голям капацитет, който може да не бъде отразен в картата. Данните от картографирането са обобщени в пет основни категории за целите на визуализацията, както следва:

  • Доставка (производство/доставка на суровини, консумативи, за еднократна употреба, оборудване)
  • Производство (производство и формулиране, CDMO/CMO)
  • Пълнеж и печат, опаковане
  • Складиране и спедиция
  • Други (процес на разработване на ваксини, ИОП, НИРД, услуги по управление на клинични изпитвания)

На 12 юли 2021 г. работната група организира втора проява за намиране на партньори, този път относно терапевтичните средства, свързани с COVID-19, за да насърчи промишленото сътрудничество за ускоряване на разработването и производството на нови или преработени лекарства за лечение на COVID-19.

Механизъм за прозрачност и издаване на разрешения за износа на ваксини

На 29 януари 2021 г. Европейската комисия въведе мярка, съгласно която държавите членки трябва да разрешат износа на ваксини срещу COVID-19. Целта е да се гарантира своевременен достъп до ваксини за всички граждани на ЕС и прозрачност на износа на ваксини извън ЕС.

ЕС няма да удължи действието на механизма за издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19, което изтича на 31 декември 2021 г.  Считано от 1 януари 2022 г. този механизъм ще бъде заменен с нов инструмент за мониторинг, което ще означава, че производителите на ваксини вече няма да трябва да искат разрешение за износ на ваксини извън ЕС. Transparency of exports will continue to be ensured through this new tool, providing the Commission with timely, company-specific export data.

Комисията инвестира големи суми финансиране за развитието на производствения капацитет на разработчиците на ваксини в ЕС и продължава да наблюдава епидемиологичната обстановка, за да приеме подходящи мерки, ако е необходимо.

Световно сътрудничество

На 18 септември 2020 г. Европейската комисияпотвърди участието си в механизма COVAX за равнопоставен достъп до ваксини на достъпни цени срещу COVID-19.

Прогноза на COVAX за световното предлагане

COVAX е част от Ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 — глобалното сътрудничество за ускоряване на разработката, производството и справедливия достъп до тестове, терапии и ваксини за COVID-19. 

На 12 ноември 2020 г. Европейската комисия обяви, че ще предостави допълнително 100 млн. евро безвъзмездни средства в подкрепа на механизма COVAX, за да се осигури достъп до бъдещата ваксина срещу COVID-19 в държави с ниски и средни доходи. Средствата ще се добавят към 400-те милиона евро под формата на гаранции, за които ЕС вече е поел ангажимент към COVAX, с което Съюзът ще се превърне в един от водещите донори.

На 19 февруари 2021 г. председателят на Европейската комисия обяви допълнителни 500 милиона евро за механизма COVAX. Новият пакет се състои от безвъзмездна помощ от ЕС в размер на 300 милиона евро и гаранции в размер на 200 милиона евро от Европейския фонд за устойчиво развитие плюс (ЕФУР+), които ще подкрепят заем от Европейската инвестиционна банка. 

С тези средства инвестициите на ЕС за подпомагане на възстановяването в световен мащаб нарастват до 1 милиард евро. „Екип Европа“ (ЕС и държавите членки) е водещ донор за механизма COVAX, като до момента са обещани близо 3 милиарда евро.

В ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 участват правителства, учени, предприятия, гражданското общество, филантропи и организации в областта на здравето от цял свят, като:

В своето съобщение от 19 януари 2021 г. Комисията обяви, че ще създаде механизъм на ЕС за споделяне на ваксини, за да се структурира предоставянето на ваксини, споделени от държавите от ЕС със страни партньори, в рамките на подхода „Екип Европа“, като се обърне специално внимание на Западните Балкани, източните и южните съседи на ЕС и Африка.

На 21 май 2021 г. на Световната среща на върха на Г-20 по въпросите на здравеопазването в Рим председателят обяви инициатива на „Екип Европа“ относно производството и достъпа до ваксини, лекарства и здравни технологии в Африка. Инициативата ще спомогне за създаването на благоприятна среда за местното производство в Африка и за преодоляване на пречките както по отношение на предлагането, така и на търсенето. Тя ще бъде подкрепена с 1 милиард евро от бюджета на ЕС и европейските финансови институции за развитие като Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тази сума ще бъде допълнително увеличена с вноски от държавите — членки на ЕС.

На 22 юли 2021 г. председателят на Комисията обяви твърдия ангажимент „Екип Европа“ да предостави най-малко 200 милиона дози на държавите с ниски и средни доходи до края на годината. По-голямата част от тези дози се доставят чрез COVAX.

На 11 октомври 2021 г. Европейската комисия предложи да се измени бюджетът на ЕС за 2021 г. Ще бъдат предоставени допълнителни 450 милиона евро за достигане на сумата от 1,3 милиарда евро, необходима за осигуряване на допълнителни 200 милиона дози ваксини срещу COVID-19 за държавите с ниски и средни доходи чрез COVAX, както беше обявено от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза. 

На 29 ноември 2021 г., по повод на втората по рода си специална сесия на Световната здравна асамблея на Световната здравна организация, председателят на Европейската комисия потвърди, че ЕС се стреми да сподели най-малко 700 милиона дози ваксини до средата на 2022 г. с държавите с ниски и средни доходи. Това е в допълнение към вече предоставеното финансиране в размер на 3 млрд. евро за подпомагане на създаването на механизма за ускоряване на ACT.

Документи

Редактирани рамкови договори за доставки

13 ОКТОМВРИ 2022
HIPRA – Redacted Framework Contract for Supplies
English
(46.3 MB - PDF)
Изтегляне

Редактирани предварителни споразумения за закупуване

9 НОЕМВРИ 2021
Novavax – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(302.92 KB - PDF)
Изтегляне
7 ЮНИ 2021
Redacted Purchase Agreement on vaccines against COVID-19 and Sars-Cov-2 variants – BioNTech-Pfizer
English
(13.7 MB - PDF)
Изтегляне
3 ЮНИ 2021
Moderna - Redacted Purchase Agreement
English
(26.88 MB - PDF)
Изтегляне
11 МАЙ 2021
Johnson & Johnson - Redacted Advance Purchase Agreement
English
(4.93 MB - PDF)
Изтегляне
29 ЯНУАРИ 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – AstraZeneca
English
(2.95 MB - PDF)
Изтегляне
19 ЯНУАРИ 2021
CureVac – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(815.04 KB - PDF)
Изтегляне
9 ФЕВРУАРИ 2021
Sanofi-GSK – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(18.63 MB - PDF)
Изтегляне
23 МАРТ 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(5.34 MB - PDF)
Изтегляне
26 МАРТ 2021
Redacted Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(11.3 MB - PDF)
Изтегляне
23 МАРТ 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – Moderna
English
(6.61 MB - PDF)
Изтегляне

Законодателни документи

19 ЯНУАРИ 2021
Communication: "A united front to beat COVID-19"
English
(164.74 KB - HTML)
Изтегляне
15 ДЕКЕМВРИ 2020
Commission decision on implementing Advance Purchase Agreements on COVID-19 vaccines
English
(244.34 KB - PDF)
Изтегляне
15 ОКТОМВРИ 2020
Communication on preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment
English
(PDF)
Изтегляне
15 ОКТОМВРИ 2020
Coronavirus: Towards a common vaccination strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
18 ЮНИ 2020
Commission’s centralised approach on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States
English
(247.41 KB - PDF)
Изтегляне
18 ЮНИ 2020
Annex to the Decision of the European Commission on approving the agreement with Member States on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States and related procedures
English
(326.73 KB - PDF)
Изтегляне
17 ЮНИ 2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Стратегия на ЕС за ваксините срещу COVID-19
български
(186.13 KB - HTML)
Изтегляне

Информационни документи

17 ЮНИ 2020
Factsheet: Coronavirus vaccines strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

Общественото мнение за ваксинацията срещу COVID-19

18 ДЕКЕМВРИ 2020
Public opinion on COVID-19 vaccination in the EU
English
(3.2 MB - PDF)
Изтегляне