Skip to main content

EU's vaccinestrategi

Vi skal sikre adgang til vacciner

Sikre og effektive vacciner mod covid-19 er vores bedste chance for at bekæmpe pandemien. Kommissionen og medlemslandene har vedtaget en fælles EU-tilgang til sikring af forsyninger og god distribution af vacciner.

Med forhåndskøbsaftaler med individuelle vaccineproducenter har Kommissionen sikret retten til at købe et bestemt antal vaccinedoser inden for en given tidsramme og til en fastsat pris. Til gengæld har Kommissionen finansieret en del af de indledende omkostninger ved hjælp af nødhjælpsinstrumentet, som er på 2,7 mia. euro. Finansieringen betragtedes som en udbetaling for de vacciner, medlemslandene købte.

Strategiens formål

Den 17. juni 2020 fremlagde Kommissionen EU's vaccinestrategi for at fremskynde udvikling, fremstilling og anvendelse af vacciner mod covid-19.

Med vaccinestrategien har Kommissionen understøttet indsatsen for at effektivisere processen, og det har resulteret i, at denne tidsramme blev bragt ned til mindre end et år for de fleste vacciner.

Målene for EU's vaccinestrategi er at sikre:

  • at vaccinerne er af høj kvalitet, effektive og sikre.
  • at der er rettidig adgang til vacciner for medlemslandene og deres befolkninger og samtidig stå i spidsen for indsatsen for global solidaritet.
  • at der er lige adgang for alle i EU til en økonomisk overkommelig vaccine så tidligt som muligt.
  • at EU-landene forbereder sig på udrulningen af sikre og effektive vacciner, sikre transporten og distributionen af vacciner og udpege prioriterede grupper. 

Vaccinestrategien skal tjene som reference for medlemslandene, når de udformer deres egne nationale vaccinationsstrategier.

I slutningen af 2020 begyndte man at fordele sikre og effektive vacciner i EU, efter at de var blevet underkastet en streng godkendelsesprocedure, og efter at det var undersøgt, at de levede op til de højeste sikkerhedsstandarder.

Godkendte vacciner

Indtil videre er fem sikre og effektive vacciner mod covid-19 blevet godkendt af Kommissionen til anvendelse i EU efter en positiv videnskabelig anbefaling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur:

Vacciner under udvikling

Tilpassede vacciner

Den 1. september 2022 godkendte Kommissionen efter henstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur de tilpassede omikron-vacciner fra BioNTech Pfizer og Moderna i EU.

De foranstaltninger, der skal træffes for at gøre nye og tilpassede covid-19-vacciner tilgængelige, omfatter:

  • Udvikling af nationale vaccinationsstrategier, der præciserer, hvilke vacciner, bl.a. nye og tilpassede vacciner, der bør gives til hvilke befolkningsgrupper i lyset af den mulige fremkomst af nye varianter. Dette bør baseres på den vejledning, som snart udstedes af Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.  

Sikring af tilstrækkelig logistisk kapacitet til at kunne vaccinere, så snart der leveres nye og tilpassede vacciner.

Indledende forhandlinger

Formålet med indledende forhandlinger er at indgå en aftale om forudgående indkøbsforpligtelse, der skal finansieres gennem nødhjælpsinstrumentet, hvis midler bl.a. er øremærket til at oprette en pulje af potentielle vacciner produceret af forskellige virksomheder.

Virksomheder med en lovende vaccinekandidat, som allerede er i gang med eller står over for at skulle påbegynde kliniske forsøg, opfordres til at kontakte Kommissionen på EC-VACCINES@ec.europa.eu.

Covid-19-vaccinetracker

Vaccinationsberedskab

Den 15. oktober 2020 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om covid-19-vaccinationsberedskabet, som indeholdt en række vigtige elementer, som der skal tages højde for i de nationale vaccinationsstrategier.

I starten havde strategierne som hovedformål at nedbringe dødeligheden og sygdomsbyrden. Der blev taget særligt hensyn til prioriterede grupper som ældre, sundhedspersonale og personer, hvis helbred gjorde, at de var ekstra udsatte.

Fremskyndelse af vaccineproduktionen

Den 19. januar 2021 vedtog Kommissionen en meddelelse, hvor den opfordrede medlemslandene til at fremskynde udbredelsen af vaccinerne i hele EU.

I midten af juli havde EU nok vaccinationsdoser til at vaccinere 70 % af den voksne befolkning.

Du kan følge fremskridtet med vaccinationerne i EU på websitet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Udvidelse af vaccineproduktionen i EU

Den 4. februar 2021 oprettede Europa-Kommissionen en taskforce under ledelse af kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, i samarbejde med kommissæren for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides. Taskforcen har til formål at øge vaccineproduktionskapaciteten i EU ved at fungere som kvikskranke for producenter, som har behov for hjælp, og identificere og afhjælpe flaskehalse i kapaciteten og forsyningskæden.

Takket være den regelmæssige kontakt med industrien og medlemslandene har Kommissionen et godt kendskab til produktionskapaciteten for vacciner i EU. Taskforcen opdaterer desuden jævnligt kortlægningen af vaccineproduktionskapaciteten i EU, bl.a. i den tilknyttede EU-forsyningskæde.

Kortet er baseret på data indsamlet via taskforcens aktiviteter, via Kommissionens matchmaking-arrangement i marts 2021 (med firmaer, der var indforstået med at få deres navne offentliggjort), via offentlig tilgængelige informationer og via informationer fra medlemslandene. Dataene bliver suppleret og opdateret, efterhånden som der indkommer nye informationer.

Taskforcen har kategoriseret firmaerne ud fra deres hovedaktivitet, og derfor kan de godt have en større kapacitet, end kortet viser. For at gøre kortlægningsdataene nemme at visualisere, er de samlet i følgende fem hovedkategorier:

  • Leverancer (produktion og levering af råmaterialer, hjælpematerialer, engangsartikler og udstyr)
  • Produktion (fremstilling og formulering, kontrakter og produktionstjenester)
  • Påfyldning og færdiggørelse samt pakning
  • Oplagring og forsendelse
  • Andet (procesudvikling af vacciner, kontraktforskning, forskning og udvikling samt forvaltning af kliniske forsøg)

Den 12. juli 2021 afholdt taskforcen endnu et matchmaking-arrangement – denne gang med temaet covid-19-behandlinger – for at fremme industrielt samarbejde om at fremskynde udviklingen og produktionen af nye og omformulerede lægemidler til behandling af covid-19.

Gennemsigtigheds- og godkendelsesmekanismen for eksport af vacciner

Den 29. januar 2021 indførte Kommissionen et krav om, at eksport af covid-19-vacciner skal godkendes af EU-landene. Det skete for at sikre, at alle EU-borgere får rettidig adgang til vaccination, og at eksporten af vacciner til lande uden for EU er gennemsigtig.

EU ville dog ikke forlænge ordningen for eksporttilladelse vedrørende covid-19-vacciner, der løb frem til den 31. december 2021.  Fra og med den 1. januar 2022 vil ordningen være erstattet af et nyt overvågningsværktøj, og det betyder, at vaccineproducenterne ikke længere skal have tilladelse til at eksportere vacciner til lande uden for EU. Gennemsigtighed i eksporten bliver sikret med dette nye værktøj, som giver Kommissionen rettidige, virksomhedsspecifikke eksportdata.

Kommissionen har investeret store beløb i udvidelse af de europæiske vaccineproducenters produktionskapacitet og overvåger fortsat den epidemiologiske situation, så den om nødvendigt kan træffe nye forholdsregler.

Globalt samarbejde

Den 18. september 2020bekræftede Kommissionen sin deltagelse i COVAX-faciliteten, der skal sikre lige adgang til økonomisk overkommelige covid-19-vacciner.

COVAX' globale forsyningsprognose

COVAX er en del af ACT-acceleratoren ("Access to COVID-19 Tools"), som er et globalt samarbejde om at fremskynde udvikling, produktion og lige adgang til covid-19-test, -behandlinger og -vacciner. 

Den 12. november 2020 gav EU tilsagn om at bidrage med yderligere 100 mio. euro i tilskud til COVAX-faciliteten for at sikre adgang til den fremtidige covid-19-vaccine i lav- og mellemindkomstlandene. Bidraget var et supplement til de 400 mio. euro i garantier til COVAX, som EU allerede havde forpligtet sig til.

Den 19. februar 2021 gav formanden for Kommissionen tilsagn om yderligere 500 mio. euro til COVAX. Den nye pakke bestod af 300 mio. euro i EU-tilskud og 200 mio. euro fra Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling plus (EFSD+) som garanti for et lån fra Den Europæiske Investeringsbank. 

Dermed øgede EU investeringerne i den globale genopretning med i alt 1 mia. euro. Team Europe (EU og medlemslandene) er en af de førende bidragydere til COVAX og har til dato givet tilsagn om næsten 3 mia. euro.

ACT samler regeringer, forskere, virksomheder, civilsamfundet samt en række velgørenheds- og folkesundhedsorganisationer, bl.a.

I sin meddelelse af 19. januar 2021 bebudede Kommissionen, at den var klar til at oprette en EU-mekanisme til deling af vacciner, som EU-landene via Team Europe kunne bruge til at donere vacciner til partnerlande – især Vestbalkan, de østlige og sydlige nabolande og Afrika.

Den 21. maj 2021 fortalte kommissionsformanden på G20-topmødet om global sundhed i Rom om et Team Europe-initiativ, der går ud på at producere og give adgang til vacciner, lægemidler og sundhedsteknologi i Afrika. Initiativet bidrager til at skabe et gunstigt miljø for lokal produktion i Afrika og fjerne hindringer på både udbuds- og efterspørgselssiden. Det bliver finansieret med 1 mia. euro fra EU-budgettet og de europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner som Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Dette beløb suppleres af bidrag fra EU-landene.

Den 22. juli 2021 meddelte kommissionsformanden, at Team Europe forpligtede sig til at levere mindst 200 mio. vaccinedoser til en række lav- og mellemindkomstlande inden årets udgang. Størstedelen af disse doser skulle leveres via COVAX.

Den 11. oktober 2021 foreslog Europa-Kommissionen at ændre budgettet for 2021. Der ville blive tilføjet 450 mio. euro for at nå op på de 1,3 mia. euro, som skulle til for at sikre de yderligere 200 mio. doser af vacciner mod covid-19 til lav- og mellemindkomstlande gennem COVAX, som kommissionsformand Ursula von der Leyen havde bebudet i sin tale om Unionens tilstand. 

Den 29. november 2021 bekræftede formanden for Europa-Kommissionen ved den anden ekstraordinære samling i Verdenssundhedsorganisationen, at EU havde til hensigt at dele mindst 700 mio. vaccinedoser med lav- og mellemindkomstlande inden midten af 2022. Dette initiativ føjede sig til de 3 mia. euro i finansiering, som allerede var stillet tilrådighed som hjælp til oprettelsen af ACT-Acceleratoren.

Dokumenter

Redigerede rammekontrakter for leverancer

13 OKTOBER 2022
HIPRA – Redacted Framework Contract for Supplies
English
(46.3 MB - PDF)
Download

Redigerede forhåndskøbsaftaler

9 NOVEMBER 2021
Novavax – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(302.92 KB - PDF)
Download
7 JUNI 2021
Redacted Purchase Agreement on vaccines against COVID-19 and Sars-Cov-2 variants – BioNTech-Pfizer
English
(13.7 MB - PDF)
Download
3 JUNI 2021
Moderna - Redacted Purchase Agreement
English
(26.88 MB - PDF)
Download
11 MAJ 2021
Johnson & Johnson - Redacted Advance Purchase Agreement
English
(4.93 MB - PDF)
Download
29 JANUAR 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – AstraZeneca
English
(2.95 MB - PDF)
Download
19 JANUAR 2021
CureVac – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(815.04 KB - PDF)
Download
9 FEBRUAR 2021
Sanofi-GSK – Redacted Advance Purchase Agreement
English
(18.63 MB - PDF)
Download
23 MARTS 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(5.34 MB - PDF)
Download
26 MARTS 2021
Redacted Purchase Agreement – BioNTech-Pfizer
English
(11.3 MB - PDF)
Download
23 MARTS 2021
Redacted Advance Purchase Agreement – Moderna
English
(6.61 MB - PDF)
Download

Lovgivningsdokumenter

19 JANUAR 2021
Communication: "A united front to beat COVID-19"
English
(164.74 KB - HTML)
Download
15 DECEMBER 2020
Commission decision on implementing Advance Purchase Agreements on COVID-19 vaccines
English
(244.34 KB - PDF)
Download
15 OKTOBER 2020
Communication on preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment
English
(PDF)
Download
15 OKTOBER 2020
Coronavirus: Towards a common vaccination strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Download
18 JUNI 2020
Commission’s centralised approach on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States
English
(247.41 KB - PDF)
Download
18 JUNI 2020
Annex to the Decision of the European Commission on approving the agreement with Member States on procuring Covid-19 vaccines on behalf of the Member States and related procedures
English
(326.73 KB - PDF)
Download
17 JUNI 2020
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN - EU-strategi for covid-19-vacciner
dansk
(160.48 KB - HTML)
Download

Faktablade

17 JUNI 2020
Factsheet: Coronavirus vaccines strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Download

Den offentlige mening om covid-19-vaccination

18 DECEMBER 2020
Public opinion on COVID-19 vaccination in the EU
English
(3.2 MB - PDF)
Download