Direct la conținutul principal

Metode alternative de soluționare a litigiilor în materie de consum

Soluționarea alternativă a litigiilor le permite consumatorilor și comercianților să soluționeze litigiile rapid și ieftin, fără a recurge la instanță.

Revizuirea Directivei SAL

La 17 octombrie 2023, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a cadrului SAL care include: 

 1. o propunere legislativă de modificare a actualei Directive SAL, 
 2. o propunere legislativă de abrogare a Regulamentului SOL, 
 3. o recomandare adresată piețelor online și asociațiilor comerciale din UE care dispun de un mecanism de soluționare a litigiilor, precum și statelor membre.

Obiectivele revizuirii sunt următoarele: 

 • să adapteze cadrul SAL la piețele digitale prin acoperirea tuturor categoriilor de litigii legate de drepturile consumatorilor din UE;  
 • să îmbunătățească accesul la SAL în litigiile transfrontaliere prin utilizarea instrumentelor digitale și prin acordarea de asistență consumatorilor și comercianților; 
 • să simplifice procedurile SAL pentru toți actorii; inclusiv să reducă obligațiile de raportare ale entităților SAL și obligațiile de informare ale comercianților, încurajând în același timp comercianții să se implice mai mult în cererile SAL prin obligația de a răspunde; 
 • să întrerupă platforma SOL și să o înlocuiască cu instrumente digitale ușor de utilizat pentru a ajuta consumatorii să găsească un instrument de recurs pentru soluționarea litigiului lor; 
 • să stimuleze piețele online și asociațiile comerciale din UE care dispun de un mecanism de soluționare a litigiilor să se alinieze la criteriile de calitate prevăzute de Directiva SAL. 

Propunerile legislative sunt însoțite de: 

Aici găsiți toate documentele referitoare la revizuirea Directivei SAL

Îmbunătățiri Actualul cadru SAL/SOL Modificări propuse
Extinderea domeniului de aplicare al Directivei SAL  Directiva acoperă numai litigiile care decurg din obligațiile contractuale dintre consumatorii care își au reședința în UE și comercianții stabiliți în UE.  Directiva se va aplica tuturor încălcărilor legislației UE care au o dimensiune legată de protecția consumatorilor, de exemplu în ceea ce privește indicarea înșelătoare a prețurilor, practicile discriminatorii, aspectele care țin de schimbarea furnizorilor de servicii, omiterea informațiilor precontractuale, portabilitatea conținutului, recursul legat de dreptul la reparare etc. 
Comercianții din țări terțe pot participa în mod voluntar la procedurile SAL.
Stimularea participării comercianților la SAL Participarea comercianților la SAL este voluntară, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de legislația UE sau de legislația națională. Deși participarea la SAL rămâne în continuare voluntară, comercianții trebuie totuși să răspundă în termen de 20 zile lucrătoare la cererea unei entități SAL cu privire la intenția lor de a participa sau nu la SAL. 
Comercianții online nu vor mai fi obligați să furnizeze linkul către platforma SOL și nici să mențină o adresă de e-mail dedicată.
Asistență specifică pentru consumatori în cadrul procedurilor SAL transfrontaliere și naționale Consumatorii pot obține asistență pentru a avea acces la procedurile SAL transfrontaliere prin intermediul Centrelor Europene ale Consumatorilor, al organizațiilor de consumatori sau al altor organisme. Statele membre vor desemna un Centru European al Consumatorilor, o organizație a consumatorilor sau un alt organism ca puncte de contact SAL pentru a facilita comunicarea între părți, pentru a oferi asistență în cadrul procedurii, pentru a furniza părților și entităților SAL informații generale privind drepturile consumatorilor din UE și normele procedurale aplicate de entitățile SAL identificate sau pentru a informa cu privire la alte căi de recurs atunci când un litigiu nu poate fi soluționat printr-o procedură SAL.
Toți actorii care asistă consumatorii acționează cu bună-credință și furnizează în prealabil toate informațiile necesare.
Comisia menține platforma SOL pentru a le permite consumatorilor să își soluționeze litigiile cu comercianții. Platforma SOL va fi înlocuită cu un instrument digital interactiv care va direcționa consumatorii către soluții de recurs.
Protecția consumatorilor vulnerabili pe piețele digitale   Consumatorii vor putea să depună o plângere și să transmită documentele justificative online, într-un mod trasabil, și să acceadă, la cerere, la documente în format nedigital.
Propunerea impune utilizarea procedurilor SAL digitale prin intermediul unor instrumente ușor accesibile și incluzive.
Proceduri SAL mai ușor de utilizat și mai transparente   Părțile vor avea dreptul de a solicita ca rezultatul SAL să fie revizuit de o persoană fizică atunci când procedura se efectuează prin mijloace automatizate.
Entitățile SAL pot să grupeze cazurile cu elemente similare, după ce informează consumatorul cu privire la această opțiune și îi dau posibilitatea de a refuza gruparea. 
Cerințe raționalizate de raportare pentru entitățile SAL   Entitățile SAL trebuie să publice rapoarte anuale de activitate detaliate pe site-urile lor. Entitățile SAL vor avea obligația de a publica rapoarte de activitate simplificate o dată la 2 ani.
În etapa de notificare, se reduc cerințele de informare pentru entitățile SAL.
O nouă recomandare adresată piețelor online și asociațiilor profesionale din UE care oferă sisteme de soluționare a litigiilor    Comisia le invită să își alinieze sistemele la criteriile de calitate din Directiva SAL.
Dacă utilizează proceduri automatizate pentru soluționarea litigiilor, acest lucru este făcut public și le acordă părților la litigiu dreptul de a solicita revizuirea rezultatului de către o persoană fizică.
Ele trebuie să publice periodic, dar cel puțin o dată la 2 ani, rapoarte de autoevaluare cu privire la modul în care sunt puse în aplicare criteriile de calitate.

Consultare publică

În 2022, Comisia a efectuat 2 consultări publice: una de natură retrospectivă și alta orientată spre viitor, în paralel cu cererea de contribuții. Aceste consultări au fost efectuate în vederea evaluării și a analizei impactului care însoțesc propunerea legislativă a Comisiei de reformare a cadrului SAL/SOL. 

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) permite soluționarea litigiilor în afara instanței, cu asistență din partea unui organism imparțial de soluționare a litigiilor. Această metodă de soluționare a litigiilor în materie de consum este mai ușoară, mai rapidă și mai puțin costisitoare decât acționarea în instanță.

Există mai multe tipuri de SAL, cum ar fi:

 • medierea
 • concilierea
 • ombudsmanii
 • arbitrarea
 • comisiile de soluționare a reclamațiilor.

Organisme de soluționare extrajudiciară a litigiilor, pe țări

În UE există un număr mare de organisme de soluționare extrajudiciară. Cei care fac apel la un astfel de organism, au acces la majoritatea tipurilor de produse sau servicii disponibile în cadrul SAL (plângerile privind asistența medicală sau învățământul superior nu sunt tratate de aceste organisme).

Nu contează dacă ați cumpărat produsul sau serviciul online ori dintr-un magazin sau dacă sediul comerciantului se află în țara dumneavoastră sau în alt stat membru al UE.

Pe platforma de soluționare online a litigiilor puteți găsi lista organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor, pe țări.

Adunarea SAL 2021 – materiale

Adunarea SAL este cel mai important eveniment privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum din UE. Pentru cea de-a doua ediție a acestui eveniment semestrial, care a avut loc online în zilele de 28 și 29 septembrie 2021, Comisia a invitat peste 400 de entități de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) și alte părți interesate din domeniul protecției consumatorilor.  Materialele utilizate în cadrul acestui eveniment sunt disponibile accesând linkurile de mai jos.

Prezentări și materiale conexe

Ceremonia de închidere – concluziile și observațiile comisarului Didier Reynders (înregistrare video)

31 DECEMBRIE 2021
2nd ADR Assembly, 28-29 September 2021, Summary Report

Masă rotundă: SAL la nivel transfrontalier

Având în vedere faptul că din ce în ce mai multe persoane își fac cumpărăturile online, pentru buna funcționare a pieței unice este important să dispunem de metode eficiente de soluționare extrajudiciară a litigiilor (SAL). Însă consumatorii nu aleg SAL la nivel transfrontalier din diverse motive, inclusiv din cauza unor aspecte juridice, lingvistice și procedurale complexe, din lipsa de informații cu privire la beneficiile SAL sau deoarece reclamația poate fi soluționată numai prin intermediul mecanismului gestionat de platforma online aleasă de aceștia. 

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) și Comisia Europeană au găzduit o masă rotundă privind SAL la nivel transfrontalier, la care au participat entități SAL, autorități competente SAL, centre europene ale consumatorilor, reprezentanți ai mediului academic, consumatori și organizații ale consumatorilor.

21 IUNIE 2022
Final Report - Cross-border ADR Roundtable

Documente de dezbatere

Rapoarte privind aplicarea SAL

În conformitate cu articolul 26 din Directiva SAL și cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul SOL, Comisia publică un raport comun privind aplicarea SAL/SOL în care scoate în evidență dezvoltarea și utilizarea unor entități SAL de calitate și impactul SAL și SOL asupra consumatorilor și comercianților. Acest raport se bazează pe rapoartele SAL naționale transmise Comisiei de către autoritățile competente SAL la fiecare 4 ani și pe alte acțiuni de colectare a datelor (ateliere dedicate, consultări publice, studii etc.).

Raportul din 2023 privind aplicarea SAL

Raportul din 2019 privind aplicarea SAL

Studii legate de SAL

 

17 OCTOMBRIE 2023
Information gathering for assisting the Commission in complying with its obligation under Article 26 (“reporting”) of the ADR Directive and Article 21 (“reporting”) of the ODR Regulation
24 AUGUST 2022
Executive Summary - Recommendations regarding the future needs of ADR
24 AUGUST 2022
Report - Recommendations regarding the future needs of ADR