Skip to main content
Logotip Europske komisije

REFIT – pojednostavnjenje, smanjenje troškova i prilagođavanje budućnosti zakonodavstva EU-a

Komisijinim Programom za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT) osigurava se da se propisima EU-a uspješno, učinkovito i uz minimalne troškove postižu rezultati za građane i poduzeća. Komisija svake godine u godišnjem pregledu opterećenosti predstavlja svoja nastojanja za smanjenje opterećenja i pojednostavnjenje te redovito prati napredak programa pomoću pregleda uspješnosti REFIT-a. Skupina na visokoj razini – platforma „Fit for Future” – savjetuje Komisiju o tome kako ostvariti ciljeve REFIT-a i modernizirati zakonodavstvo EU-a.

O REFIT-u

REFIT je dio programa Komisije za bolju regulativu. Tim programom Komisija osigurava da se zakonodavstvom EU-a ostvaruju namjeravane koristi za pojedince i poduzeća pojednostavnjivanjem postojećih zakona EU-a i smanjenjem birokracije gdje god je to moguće. Njime se nastoji postići da zakonodavstvo EU-a bude jednostavnije, ciljanije i da se lakše poštuje.

REFIT je posebno koristan za mala i srednja poduzeća, koja predstavljaju 99 % svih poduzeća u EU-u, jer na njih mogu posebno utjecati administrativna opterećenja i složena pravila.

Komisija redovito prati napredak tog programa pomoću pregleda uspješnosti REFIT-a, kojim se prate sve faze inicijativa za pojednostavnjenje propisa. U godišnjem pregledu opterećenosti navodi se pregled nastojanja EU-a za pojednostavnjenje i smanjenje opterećenja, uključujući najvažnije inicijative REFIT-a.

Bolja regulativa: zašto i kako

Pregled uspješnosti programa REFIT

Nastojanja EU-a da se pojednostavni zakonodavstvo – godišnji pregled opterećenosti za 2018.

Mjere EU-a za potporu malim i srednjim poduzećima

Kako REFIT funkcionira

Svi prijedlozi Komisije za izmjenu postojećih propisa EU-a trebali bi imati za cilj pojednostavnjenje i smanjenje nepotrebnih regulatornih troškova uz istodobno postizanje temeljnih ciljeva politika. Novi pristup po načelu „jedan za jedan” ojačat će program REFIT jer će se on proširiti dalje od opterećenja pojedinačnih dijelova postojećeg zakonodavstva te obuhvatiti i opterećenja koja proizlaze iz novog zakonodavstva kao i upravljanje akumuliranim opterećenjem u svakom području politike.

U praksi:

 • U procjenama učinka razmatraju se dostupne mogućnosti za najučinkovitije ispunjavanje ciljeva politika, pri čemu se analiziraju moguća pojednostavnjenja.
 • U svim evaluacijama i provjerama primjerenosti propisa razmatra se potencijal za pojednostavnjenje postojećih propisa EU-a i uklanjanje nepotrebnih regulatornih troškova.
 • Potencijal za pojednostavnjenje i smanjenje opterećenja kvantificira se gdje god je to moguće.
 • Komisija u obrazloženjima svojih zakonodavnih prijedloga predstavlja potencijal za pojednostavnjenje i smanjenje opterećenja.
 • Program rada Komisije u Prilogu o REFIT-u sadržava prijedloge za revizije i inicijative za procjenu kvalitete postojećeg zakonodavstva EU-a.
 • U godišnjem pregledu opterećenosti predstavljaju se aktivnosti REFIT-a u određenoj godini.

Pojednostavnjenje i smanjenje regulatornog opterećenja propisa EU-a zajednička je odgovornost koja se može postići samo bliskom suradnjom Komisije s drugim institucijama EU-a, državama članicama i dionicima.

Kako možete dati doprinos

Kao sastavni dio bolje regulative, program REFIT temelji se na doprinosu građana i dionika.

Platforma Fit for Future

Uspostavlja se platforma „Fit for Future” kako bi se prikupili dokazi i nacionalnim tijelima, građanima i dionicima omogućilo da daju ciljani doprinos kako bi propise EU-a učinili učinkovitijima.

Kad ta platforma počne s radom, služit će za prikupljanje prijedloga građana i dionika preko novog internetskog portala: „Iznesite svoje mišljenje: može jednostavnije!”. Na njemu ćete imati priliku iznijeti prijedloge o tome kako smanjiti opterećenje te pojednostaviti i modernizirati propise EU-a.

Svoja stajališta o postojećim propisima i oblikovanju novih politika EU-a možete podijeliti i na portalu Iznesite svoje mišljenje

Glavna postignuća

 • U svojem Općem izvješću o aktivnostima Europske unije u 2019. Komisija je izvijestila o 162 inicijative u okviru REFIT-a za smanjenje regulatornih opterećenja i pojednostavnjenje u razdoblju 2015. – 2019.
 • Program rada Komisije za 2020. obuhvaća 44 glavne inicijative u okviru REFIT-a.

Moguće koristi: primjeri prijedloga Komisije

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) i mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): očekuje se da će se troškovi usklađivanja za MSP-ove u okviru ove inicijative smanjiti s trenutačnih 68 milijardi eura na 56,1 milijardu eura godišnje.
 • Prekursori eksploziva: očekuje se otprilike 10-postotno smanjenje trenutačnih troškova usklađivanja s Uredbom za društva (između 25 i 75 milijuna eura godišnje).
 • Uredba o kontroli ribarstva: očekuje se da će tijela država članica uštedjeti 157 milijuna eura u pet godina nakon donošenja prijedloga.
 • Jedinstvena platforma za pomorski sektor: očekuje se da će predloženo pojednostavnjenje dovesti do procijenjenih ušteda od 22–25 milijuna radnih sati u razdoblju od 2020. do 2030. To odgovara iznosu od 625–720 milijuna eura uštede za brodare.
 • Dostava dokumenata: brža prekogranična dostava dokumenata i 10 % manje presuda zbog ogluhe u EU-u. To bi dovelo do uštede 480 milijuna eura godišnje jer bi građani morali manje trošiti na sudsku zaštitu.

Kontekst

2020. – Komisija uspostavlja platformu „Fit for Future” nadovezujući se na iskustva s platformom REFIT.

2017. – Komisija objavljuje prvi godišnji pregled opterećenosti.

2017. – Komisija jača REFIT osiguravajući da se pitanja pojednostavnjenja i smanjenja opterećenja uvijek uzimaju u obzir pri evaluaciji i reviziji zakonodavstva. Sve revizije zakonodavstva EU-a uključene su u program REFIT i njima se nastoji postići smanjenje opterećenja i pojednostavnjenje gdje je to moguće.

2015. – Komisija uspostavlja platformu REFIT; njezin je mandat istekao 31. listopada 2019.

2015. – Komisija objavljuje istraživanje (ABRplus) u kojem se razmatra kako se 12 mjera iz programa djelovanja primjenjuje u zemljama EU-a i u kojoj su mjeri ostvarene obećane koristi.

2012. – do kraja provedbe programa djelovanja Komisija postiže cilj smanjenja administrativnog opterećenja za poduzeća koje proizlazi iz zakonodavstva EU-a za 25 % (procijenjena godišnja ušteda 30,8 milijardi eura).

2007. – Komisija pokreće program djelovanja za smanjenje administrativnog opterećenja propisa EU-a. Uspostavlja se skupina na visokoj razini radi savjetovanja o provedbi. Njezine preporuke uključuju olakšavanje elektroničkog fakturiranja i izuzimanje mikropoduzeća od računovodstvenih pravila EU-a.

2005. – tekućim programom pojednostavnjenja obuhvaćene su 164 mjere za razdoblje od 2005. do 2009. te on postaje dio godišnjeg programa rada.

2002. – program za bolju regulativu prvi je korak prema pojednostavnjivanju i poboljšanju zakonodavstva EU-a. Njime se uvode obvezne procjene učinka i savjetovanja s dionicima za sve nove inicijative koje predlaže Komisija.

Dokumenti

Nastojanja EU-a da se pojednostavni zakonodavstvo – godišnji pregled opterećenosti za 2018.

Pregled uspješnosti programa REFIT

Sažeti pregled uspješnosti REFIT-a (2017.)

Sažeti pregled uspješnosti REFIT-a (2016.)

Pregled uspješnosti REFIT-a (2016.)

Komunikacija Komisije o prikladnosti propisa EU-a (2012.)

Program djelovanja za smanjivanje administrativnog opterećenja u EU-u – završno izvješće

Istraživanje ABRplus – završno izvješće

Završno izvješće skupine na visokoj razini o smanjivanju birokracije u Europi – Naslijeđe i izgledi za budućnost