Skip to main content

REFIT – enostavnejša in cenejša zakonodaja EU, pripravljena na prihodnost

Program Evropske komisije za ustreznost in uspešnost predpisov (REFIT) si prizadeva zagotoviti, da bi zakonodaja EU uresničevala svoje cilje ob čim nižjih stroških za državljane in podjetja. Komisija vsako leto predstavi pregled svojih prizadevanj za poenostavitev in zmanjšanje bremena v letni študiji bremena ter redno preverja napredek programa v pregledu stanja programa REFIT. Skupina na visoki ravni – platforma „Fit for Future“ (Pripravljeni na prihodnost) – svetuje Komisiji, kako doseči cilje programa REFIT in posodobiti zakonodajo EU.

O programu REFIT

Program REFIT je del prizadevanj Evropske komisije za boljše pravno urejanje. Komisija s tem programom skrbi, da zakonodaja EU prinaša predvidene koristi posameznikom in podjetjem, hkrati pa poenostavlja obstoječe predpise EU in odpravlja nepotrebno birokracijo, kadar je to mogoče. Cilj programa je enostavnejša in bolj ciljno usmerjena zakonodaja EU, ki jo je lažje spoštovati.

Mala in srednja podjetja, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU, imajo največ koristi od programa REFIT, saj jih najbolj prizadenejo zahteve in kompleksnost predpisov.

Komisija redno preverja napredek programa REFIT s pregledom stanja, v katerem se spremljajo pobude REFIT od začetka do konca. Letna študija bremena predstavlja letni pregled prizadevanj EU za poenostavitev in zmanjšanje bremena, vključno s poudarki glavnih pobud REFIT.

Boljše pravno urejanje: zakaj in kako

Pregled stanja programa REFIT

Prizadevanja EU za poenostavitev zakonodaje – letna študija bremena 2018

Ukrepi EU v podporo MSP

Kako deluje REFIT

Pri vseh predlogih Komisije za spremembo obstoječe zakonodaje EU bi si bilo treba prizadevati za poenostavitev in zmanjšanje nepotrebnih regulativnih stroškov ob doseganju zastavljenih ciljev politike. Program REFIT se bo okrepil z novim načelom „za enega sprejetega se eden odpravi“. Program bo s tem presegel breme posameznih predpisov obstoječe zakonodaje, saj se bo upoštevalo tudi breme nove zakonodaje ter uravnavalo kumulativno breme na vsakem področju politike.

Kaj to pomeni v praksi:

 • V ocenah učinka se obravnavajo razpoložljive možnosti za doseganje ciljev politike na najučinkovitejši način, torej vključujejo analizo razsežnosti REFIT.
 • V vseh ocenah in preverjanjih primernosti se preučijo možnosti za poenostavitev obstoječe zakonodaje EU in odpravo nepotrebnih regulativnih stroškov.
 • Možnosti za poenostavitev in zmanjšanje bremena se količinsko opredelijo, kadar je to mogoče.
 • Komisija vključi razsežnost REFIT v obrazložitvene memorandume svojih predlogov.
 • V delovnem programu Komisije se predlogi za revizije in pobude za oceno obstoječe zakonodaje EU vključijo v prilogo o REFIT.
 • Letna študija bremena predstavi pregled dejavnosti programa REFIT v danem letu.

Poenostavitev in zmanjšanje regulativnega bremena zakonodaje EU je skupna odgovornost, ki jo je mogoče doseči le s tesnim sodelovanjem Komisije z drugimi institucijami EU, državami članicami in deležniki.

Vaše sodelovanje

Program REFIT kot sestavni del boljšega pravnega urejanja temelji na prispevku državljanov in deležnikov.

Platforma „Fit for Future“ (Pripravljeni na prihodnost)

Vzpostavlja se platforma „Fit for Future“ (Pripravljeni na prihodnost), ki bo zbirala dokaze in nacionalnim organom, državljanom in deležnikom omogočala ciljno usmerjene prispevke za povečanje učinkovitosti zakonodaje EU.

Ko bo platforma začela delovati, bodo državljani in deležniki lahko predložili svoje prispevke prek novega portala „Povejte svoje mnenje: poenostavitve!“ Tu boste lahko predlagali, kako poenostaviti in posodobiti zakonodajo EU ter zmanjšati njeno breme.

Na portalu „Povejte svoje mnenje“ lahko delite tudi svoje mnenje o obstoječih predpisih in novih politikah EU, ki se še oblikujejo.

Glavni dosežki

 • Komisija je v Splošnem poročilu o dejavnostih Evropske unije za leto 2019 poročala o 162 pobudah REFIT za poenostavitev in zmanjšanje regulativnega bremena v obdobju 2015–2019.
 • Delovni program Komisije za leto 2020 vsebuje 44 glavnih pobud v okviru programa REFIT.

Potencialne koristi: primeri predlogov Komisije

 • Davek na dodano vrednost (DDV) za mala in srednje velika podjetja (MSP): pričakovano zmanjšanje stroškov MSP za zagotavljanje skladnosti s trenutnih 68 milijard evrov na 56,1 milijarde evrov na leto
 • Predhodne sestavine za eksplozive: pričakovano zmanjšanje trenutnih stroškov podjetij za uskladitev z uredbo za približno 10 % (med 25 milijoni in 75 milijoni evrov na leto)
 • Uredba o nadzoru ribištva: pričakovani prihranki organov držav članic pri stroških v višini 157 milijonov evrov v petih letih po sprejetju predloga
 • Enotno evropsko okence za pomorski sektor: predvideni prihranek na podlagi predlagane poenostavitve se ocenjuje na 22–25 milijonov delovnih ur zaposlenih v obdobju 2020–2030; to pomeni 625–720 milijonov evrov prihranjenih stroškov za ladijske prevoznike
 • Vročanje listin: pospešitev postopkov čezmejnega vročanja listin in zmanjšanje števila zamudnih sodb za 10 % v EU; to bi pomenilo prihranek v višini do 480 milijonov evrov na leto zaradi nižjih izdatkov državljanov za pravna sredstva

Osnovne informacije

2020 – Komisija vzpostavi platformo „Fit for Future“ (Pripravljeni na prihodnost) na podlagi izkušenj s platformo REFIT.

2017 – Komisija objavi prvo letno študijo bremena.

2017 – Komisija okrepi program REFIT, tako da se pri oceni in reviziji zakonodaje vedno upoštevata poenostavitev in zmanjšanje bremena. Vse revizije zakonodaje EU so vključene v program REFIT in pri vseh si, kadar je to mogoče, prizadeva za zmanjšanje bremena in poenostavitev.

2015 – Evropska komisija vzpostavi platformo REFIT. Njen mandat se izteče 31. oktobra 2019.

2015 – Komisija objavi študijo (ABRplus) o tem, kako so države EU izvedle 12 ukrepov iz akcijskega programa in v kolikšnem obsegu so dosegle obljubljene koristi.

2012 – Ob koncu akcijskega programa je dosežen cilj Komisije: za 25 % manjša upravna obremenitev, ki jo podjetjem nalaga zakonodaja EU (ocenjeni letni prihranek: 30,8 milijarde evrov).

2007 – Komisija uvede akcijski program zmanjšanja upravnega bremena, ki izhaja iz zakonodaje EU. Ustanovi skupino na visoki ravni, ki svetuje pri izvedbi programa ter med drugim priporoči elektronsko izdajanje računov in izvzetje mikropodjetij iz računovodskih pravil EU.

2005 – Tekoči program poenostavitve zajame 164 ukrepov v obdobju 2005–2009 in postane sestavni del letnega delovnega programa.

2002 – Program boljšega pravnega urejanja je prvi korak k poenostavitvi in izboljšanju zakonodaje EU. Za vse nove pobude, ki jih predlaga Komisija, uvede obvezne ocene učinka in posvetovanja z deležniki.

Dokumenti

Prizadevanja EU za poenostavitev zakonodaje – letna študija bremena 2018

Pregled stanja programa REFIT

Povzetek pregleda stanja programa REFIT (2017)

Povzetek pregleda stanja programa REFIT (2016)

Pregled stanja programa REFIT (2016)

Sporočilo Komisije o ustreznosti predpisov EU (2012)

Akcijski program zmanjšanja upravne obremenitve v EU – končno poročilo

Študija ABRplus – končno poročilo

Končno poročilo skupine na visoki ravni o zmanjšanju birokracije v Evropi – zapuščina in obeti