Skip to main content

REFIT – nagħmlu l-liġijiet tal-UE aktar sempliċi, orħos u aktar validi għall-futur

Il-programm dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni (REFIT) tal-Kummissjoni Ewropea għandu l-għan li jiżgura li l-liġijiet tal-UE jilħqu l-objettivi tagħhom bi spiża minima għall-benefiċċju taċ-ċittadini u n-negozji. Il-Kummissjoni tippreżenta kull sena ħarsa ġenerali tal-isforzi tagħha għas-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż fl-Istħarriġ tal-Piż Annwali u tissorvelja b’mod regolari l-progress tal-programm fil-tabella ta’ valutazzjoni REFIT. Grupp ta’ livell għoli – il-pjattaforma Fit for Future – jagħti parir lill-Kummissjoni dwar kif jinkisbu l-objettivi REFIT u kif il-liġijiet tal-UE jiġu mmodernizzati.

Dwar REFIT

Il-programm REFIT huwa parti mill-aġenda tal-Kummissjoni dwar ir-regolamentazzjoni aħjar. Taħt dan il-programm, il-Kummissjoni tiżgura li l-liġijiet tal-UE jagħtu l-benefiċċji maħsuba għall-individwi u n-negozji, filwaqt li tissimplifika l-liġijiet eżistenti tal-UE u tnaqqas il-burokrazija, kull meta jkun possibbli. Il-programm għandu l-għan li jagħmel il-liġijiet tal-UE aktar sempliċi, aktar immirati u aktar faċli biex ikunu konformi magħhom.

Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju - li jirrappreżentaw 99% tan-negozji kollha fl-UE - jibbenefikaw b’mod partikolari mir-REFIT peress li jistgħu jiġu affettwati b’mod partikolari mill-piżijiet u l-kumplessità tar-regoli.

Il-Kummissjoni tissorvelja b’mod regolari l-progress taħt REFIT permezz tat-Tabella ta’ Valutazzjoni REFIT, li ssegwi l-inizjattivi REFIT matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. L-Istħarriġ tal-Piż Annwali jippreżenta kull sena ħarsa ġenerali tal-isforzi tal-UE għas-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piżijiet, inklużi l-punti ewlenin tal-inizjattivi ewlenin tar-REFIT.

Regolamentazzjoni aħjar: għaliex u kif

Tabella ta’ Valutazzjoni REFIT

L-isforzi tal-UE biex tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni – l-Istħarriġ tal-Piż Annwali 2018

L-azzjoni tal-UE b’appoġġ għall-SMEs

Kif jaħdem REFIT

Il-proposti kollha tal-Kummissjoni biex jinbidlu l-liġijiet eżistenti tal-UE għandhom jimmiraw li jissimplifikaw u jnaqqsu l-ispejjeż regolatorji mhux meħtieġa, filwaqt li jinkisbu l-objettivi politiċi relatati. L-approċċ il-ġdid “one-in, one-out” se jsaħħaħ il-programm REFIT, billi jestendi l-programm lil hinn mill-piżijiet minn biċċiet individwali ta’ leġiżlazzjoni eżistenti biex jinkludi wkoll il-piżijiet minn leġiżlazzjoni ġdida kif ukoll il-ġestjoni tal-piż akkumulattiv f’kull qasam ta’ politika.

Fil-prattika:

 • Il-valutazzjonijiet tal-impatt iħarsu lejn l-għażliet disponibbli biex jintlaħqu l-għanijiet politiċi bl-aktar mod effiċjenti, u b’hekk janalizzaw id-dimensjoni REFIT.
 • L-evalwazzjonijiet u l-kontrolli tal-idoneità kollha jinvestigaw il-potenzjal li jiġu ssimplifikati il-liġijiet eżistenti tal-UE u li jeliminaw l-ispejjeż regolatorji bla ħtieġa.
 • Il-potenzjal ta’ simplifikazzjoni u tnaqqis tal-piż huwa kkwantifikat, kull meta jkun possibbli.
 • Il-Kummissjoni tippreżenta d-dimensjoni REFIT fil-memoranda ta’ spjegazzjoni tal-proposti tagħha.
 • Il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni jinkludi proposti għal reviżjonijiet u inizjattivi biex tiġi evalwata l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE fl-anness REFIT tagħha.
 • L-istħarriġ tal-piż annwali jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet tar-REFIT f’sena partikolari.

Is-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż regolatorju tal-liġijiet tal-UE hija responsabbiltà kondiviża li tista’ tinkiseb biss permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE, l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati.

Kif tista’ tikkontribwixxi

Bħala parti integrali ta’ regolamentazzjoni aħjar, il-programm REFIT huwa bbażat fuq il-kontribut taċ-ċittadini u l-partijiet interessati.

Pjattaforma Fit for Future

Il-pjattaforma Fit for Future qed tiġi stabbilita biex tinġabar evidenza u biex l-awtoritajiet nazzjonali, iċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati jkunu jistgħu jipprovdu kontribut immirat biex il-liġijiet tal-UE jsiru aktar effiċjenti.

Hekk kif il-pjattaforma Fit for Future tibda topera, se tfittex input miċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati permezz tal-portal “Semma' Leħnek!”: Hawnhekk, se jkollok l-opportunità li tagħmel suġġerimenti dwar kif tista’ tissimplifika, tnaqqas il-piżijiet u timmodernizza l-liġijiet tal-UE.

Tista’ wkoll taqsam l-opinjonijiet tiegħek dwar il-liġijiet eżistenti kif ukoll dwar politiki ġodda tal-UE hekk kif jieħdu l-forma permezz tal-portal Semma' Leħnek!

Kisbiet ewlenin

 • Fir-rapport Ġenerali tagħha tal-2019 dwar l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni rrappurtat 162 inizjattiva REFIT biex jissimplifikaw u jnaqqsu l-piżijiet regolatorji, fil-perjodu 2015-2019.
 • Il-programm ta’ ħidma għall-2020 tal-Kummissjoni jinkludi 44 inizjattiva leġiżlattiva taħt REFIT.

Il-benefiċċji potenzjali: Eżempji ta’ proposti tal-Kummissjoni

 • It-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) l-Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): L-ispejjeż ta’ konformità għall-SMEs huma mistennija li jitnaqqsu taħt din l-inizjattiva sa €56.1 biljun kull sena minn €68 biljun fis-sena sal-lum;
 • Il-prekursuri tal-isplużivi: hu mistenni tnaqqis ta’ madwar 10% (bejn €25 miljun u €75 miljun fis-sena) tal-ispejjeż attwali għall-kumpaniji talli jikkonformaw mar-Regolament
 • Ir-Regolament dwar il-Kontroll tas-Sajd: L-awtoritajiet tal-Istati Membri huma mistennija li jibbenefikaw minn iffrankar ta’ spejjeż ta’ €157 miljun fuq ħames snin hekk kif il-proposta tiġi adottata;
 • Tieqa marittima unika: Huwa mistenni li s-simplifikazzjoni proposta twassal għal iffrankar stmat ta’ 22-25 miljun siegħa tal-istaff fil-perjodu 2020-2030. Dan huwa ekwivalenti għal €625-720 miljun għall-operaturi tat-trasport marittimu;
 • Servizz ta' dokumenti: Żieda fil-veloċità tas-servizzi transkonfinali ta’ dokumenti u tnaqqis fil-volum ta’ sentenzi mogħtija fil-każ ta' kontumaċja b’10% fl-UE. Dan jirriżulta fi ffrankar ta’ mhux aktar minn €480 miljun fis-sena, peress li ċ-ċittadini jkollhom jonfqu inqas fuq eżenzjonijiet ġudizzjarji.

Kuntest

2020 – Il-Kummissjoni tistabbilixxi l-FPE għall-Pjattaforma Fit for Future li tibni fuq l-esperjenza mal-Pjattaforma REFIT

2017 – Il-Kummissjoni tippubblika l-ewwel Stħarriġ tal-Piż Annwali

2017 – il-Kummissjoni ttejjeb ir-REFIT billi jiġi żgurat li l-kwistjonijiet ta’ simplifikazzjoni u ta’ tnaqqis tal-piż jitqiesu dejjem meta l-leġiżlazzjoni tiġi vvalutata u riveduta. Ir-reviżjonijiet kollha tal-leġiżlazzjoni tal-UE huma inklużi taħt ir-REFIT u jfittxu, fejn possibbli, li jiksbu tnaqqis fil-piż u simplifikazzjoni.

2015 – il-Kummissjoni toħloq il-Pjattaforma REFIT; il-mandat tagħha skada fil-31 ta' Awwissu 2011.

2015 – il-Kummissjoni tippubblika studju (ABRplus) li jifli kif 12-il miżura mill-programm ta’ azzjoni ġew applikati fil-pajjiżi tal-UE u sa fejn intlaħqu l-benefiċċji mwiegħda

2012 – sa tmiem il-programm ta’ azzjoni, il-Kummissjoni laħqet il-mira tagħha li tnaqqas b’25% l-piż amministrattiv fuq in-negozji li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-UE (iffrankar annwali stmat ta’ €30.8 biljun).

2007 – Il-Kummissjoni tniedi programm ta' azzjoni biex tnaqqas il-piż amministrattiv tar-regolamentazzjoni tal-UE. Huwa stabbilit grupp ta’ livell għoli biex jagħti pariri dwar l-implimentazzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu jinkludu l-faċilitar tal-fatturar elettroniku u l-eżenzjoni tal-mikroimpriżi mir-regoli ta’ kontabilità tal-UE.

2005 – Il-Programm kontinwu ta’ simplifikazzjoni jkopri 164 miżura għall-perjodu 2005-2009 u jsir parti mill-programm ta’ ħidma annwali.

2002 – Programm ta' regolamentazzjoni aħjar huwa l-ewwel pass fis-simplifikar u fit-titjib tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Jintroduċi konsultazzjonijiet obbligatorji għall-valutazzjonijiet tal-impatt u mal-partijiet ikkonċernati dwar l-inizjattivi l-ġodda kollha proposti mill-Kummissjoni.

Dokumenti

L-isforzi tal-UE biex tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni l-istħarriġ tal-Piż Annwali — 2018

Tabella ta’ Valutazzjoni REFIT

Taqsira tat-Tabella ta’ Valutazzjoni REFIT (2017)

Taqsira tat-Tabella ta’ Valutazzjoni REFIT (2016)

Tabella ta’ Valutazzjoni REFIT (2016)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Idoneità Regolatorja tal-UE (2012)

Programm ta' azzjoni għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi fl-UE - rapport finali

Studju ABRplus - rapport finali

Rapport finali tal-grupp ta’ livell għoli dwar it-tnaqqis tal-burokrazija żejda fl-Ewropa - wirt u perspettiva