Skip to main content

Subsidiaritetsprövning

Subsidiaritetsprincipen innebär att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. EU ska därför bara vidta åtgärder om det är effektivare än om de enskilda länder agerar på egen hand. De nationella parlamenten gör en subsidiaritetsprövning och kan invända mot lagförslag som inte följer principen. 

Hur går det till?

Mekanismen för subsidiaritetskontroll kan användas på områden där EU delar befogenhet med medlemsländerna.

Om parlamenten anser att ett lagförslag inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen kan de lämna ett motiverat yttrande till kommissionen inom åtta veckor.

Kommissionen måste ta hänsyn till dessa yttranden.

Yttranden från de nationella parlamenten och kommissionens svar

Gult och orange kort i beslutsprocessen

Hur beslutsprocessen påverkas beror på hur många parlament som invänder mot förslaget och hur många röster de har. Varje parlament har två röster. Om det finns två kammare har varje kammare en röst.  

Om de motiverade yttrandena motsvarar minst en tredjedel av parlamentens röster måste kommissionen ompröva sitt förslag. Men för lagförslag som gäller rättsliga frågor, frihet och säkerhet krävs bara en fjärdedel av rösterna. I båda fallen kan kommissionen besluta om den ska behålla, ändra eller dra tillbaka sitt förslag. Kommissionen måste alltid motivera sitt beslut. Detta kallas förfarandet med gult kort.

Om de motiverade yttrandena motsvarar en majoritet av rösterna och lagförslaget omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet måste kommissionen också ompröva sitt förslag och besluta om man ska behålla, ändra eller dra tillbaka det. Om kommissionen väljer att behålla sitt förslag måste den förklara för Europaparlamentet och rådet varför förslaget följer subsidiaritetsprincipen. Detta kallas förfarandet med orange kort.

Om en enkel majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet eller 55 procent av rådets medlemmar anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, kommer förslaget inte att behandlas vidare.

Hur många kort har delats ut?

Gult kort har hittills använts vid tre tillfällen, men än så länge har det aldrig delats ut något orange kort.

2012

Det första gula kortet gällde ett förslag till förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder. Minst en tredjedel av parlamentsrösterna var mot förslaget. Kommissionen såg över sitt förslag men ansåg inte att det stred mot subsidiaritetsprincipen.

Mot bakgrund av de framkomna synpunkterna och diskussionerna i Europaparlamentet och rådet insåg man dock att förslaget sannolikt inte skulle bli antaget. Kommissionen beslutade därför att dra tillbaka förslaget.

2013

Det andra gula kortet delades ut 2013 och gällde kommissionens förslag till förordning om en europeisk åklagarmyndighet. Efter en noggrann genomgång av yttrandena konstaterade kommissionen att förslaget var förenligt med subsidiaritetsprincipen och beslutade att behålla det. Kommissionen motiverade beslutet i sitt meddelande COM(2013) 851.

2016

Ett tredje gult kort användes i maj 2016 efter att 14 parlament i 11 EU-länder motsatt sig kommissionens förslag till översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare. Efter en noggrann genomgång av yttrandena konstaterade kommissionen att förslaget var förenligt med subsidiaritetsprincipen och beslutade att behålla det. Kommissionen motiverade beslutet i sitt meddelande COM(2016) 505.

Årsrapporter

Kommissionen publicerar varje år rapporter om hur subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna tillämpas.

Årsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet

Documents

7 JUNI 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Ladda ner

7 JUNI 2016
Letter from President Barroso and Vice-President Wallström to the Presidents of the national Parliaments on practical arrangements for applying the subsidiarity control mechanism - 1 December 2009
English
(36.22 KB - PDF)
Ladda ner