Skip to main content

Finansieringsmuligheder for NGO'er

De vigtigste finansieringsmuligheder

Ca. 80 % af EU's finansieringskilder for NGO'er forvaltes af de enkelte EU-lande. Hvert enkelt land lægger detaljerede oplysninger om finansiering og ansøgningsprocedurer på forvaltningsmyndighedernes websites. Øvrige forhold forvaltes af Kommissionen eller andre EU-organer.

Social inklusion, ligestilling mellem kønnene og lige muligheder

NGO'er, der arbejder med disse spørgsmål, kan få støtte gennem Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Fondsmidlerne forvaltes af regionale eller nationale forvaltningsmyndigheder.

Kultur og medier

Programmet Et Kreativt Europa støtter initiativer i Europas audiovisuelle, kulturelle og kreative sektorer. Det består af to delprogrammer: Kultur og MEDIA.

Kulturdelprogrammet rummer en bred vifte af ordninger og muligheder: samarbejdsprojekter, arbejde med litterær oversættelse, netværk og platforme. Formålet med MEDIA-delprogrammet er at yde finansiel støtte til udvikling af EU's filmindustri og audiovisuelle sektor og til formidling og udbredelse af deres produkter. MEDIA finansierer desuden kurser og filmudviklingsordninger.

Et Kreativt Europa forvaltes af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

Fremme af EU-borgerskab og samfundsdeltagelse

Programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (CERV) har til formål at beskytte og fremme Unionens rettigheder og værdier, der er nedfældet i EU-traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det vil bidrage til at opretholde og videreudvikle åbne, rettighedsbaserede, demokratiske, lige og inkluderende samfund, der bygger på retsstatsprincippet. Dette program forvaltes også af EACEA.

Forskning og innovation

NGO'er kan også søge om støtte til projekter via Horisont Europa, der er EU's største program for forskning og innovation. Det støtter forskningsprojekter udført af organisationer eller enkeltpersoner inden for en lang række områder.

Udvikling og humanitær bistand

NGO'er kan få finansieret projekter via de fleste temaprogrammer og regionale programmer, som forvaltes af Kommissionens afdeling for internationalt samarbejde og udvikling (DEVCO).

Desuden er NGO'er berettiget til støtte til aktiviteter vedrørende humanitær bistand og civilbeskyttelse via Kommissionens afdeling for humanitær bistand og civilbeskyttelse (ECHO).

Transport, energi og IKT

Visse støttemuligheder under Connecting Europe-faciliteten (CEF), der finansierer projekter i forbindelse med energi, transport og IKT, er åbne for NGO'er. CEF administreres af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA) og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HADEA).

Andre finansieringsmuligheder

Vær opmærksom på, at der kan forekomme andre finansieringsmuligheder for NGO'er, som ikke er nævnt her. Se listen over indkaldelser.