Glavni sadržaj

Prihvatljivost: tko može dobiti financijska sredstva?

Zajednički korisnički profili i dostupne mogućnosti financiranja.

Programi financiranja

Svi europski građani i mnogi u drugim dijelovima svijeta imaju izravne i neizravne koristi od proračuna EU-a, koji pomaže milijunima studenata, tisućama istraživača i mnogim gradovima, regijama i neprofitnim organizacijama.

Svaki građanin EU-a može se prijaviti za financiranje sredstvima EU-a. Ovisno o prirodi vašeg posla ili projekta, možete se natjecati za sredstva iz različitih EU-ovih programa financiranja. Financiranje je moguće i putem programa koje će izravno provoditi države članice, npr. Mehanizma za oporavak i otpornost ili Fonda za pravednu tranziciju. Prije nego što se prijavite za financiranje, svakako uvijek proučite smjernice za poziv kako biste vidjeli ispunjavate li uvjete.

U svakom programu financiranja i u svakom pojedinačnom pozivu utvrđeni su specifični kriteriji. Kad je riječ o bespovratnim sredstvima, ako je vaš prijedlog prihvatljiv, postupak odabira obično započinje s neovisnim stručnjacima koji će na temelju kriterija za odabir i dodjelu ocijeniti vaš prijedlog.

U nastavku je popis najčešćih profila korisnika koji se prijavljuju za financiranje sredstvima EU-a.

Mladi

U proračunu EU-a predviđeni su konkretni programi za pomaganje mladima u stjecanju radnog iskustva i studiranju u inozemstvu. Postoje i programi za rješavanje problema nezaposlenosti mladih.

Općenito, u tim programima mogu sudjelovati:

  • mladi (u dobi od 13 do 31 godine)
  • udruge mladih
  • ostali dionici koji rade s mladima

U pojedinačnim pozivima na financiranje projekata navedeni su detaljniji kriteriji.

Mogućnosti financiranja za mlade

Istraživači

Istraživanje i inovacije vrlo su važni za dugoročnu strategiju EU-a. Zbog toga su istraživačima iz cijele Europe dostupni posebni programi i druge vrste potpore.

Glavni europski program za financiranje istraživanja je Obzor Europa, nasljednik Obzora 2020. Tim se programom podupiru istraživački projekti u brojnim poljima. Te projekte mogu provoditi organizacije i pojedinci.

Programi financiranja i otvoreni pozivi

Poljoprivrednici

Ako ste poljoprivrednik ili upravitelj zemljišta, vjerojatno ispunjavate uvjete za primanje izravnih plaćanja na temelju zajedničke poljoprivredne politike.

Da biste došli u obzir za financiranje, morate ispunjavati određene zahtjeve u područjima javnog zdravlja, zdravlja životinja i bilja, okoliša i dobrobiti životinja. Financiranje se obavlja preko relevantnih nacionalnih tijela u vašoj zemlji.

Mogućnosti financiranja za poljoprivrednike

Poduzeća

Financiranje iz sredstava EU-a dostupno je svim poduzećima, neovisno o njihovoj veličini i sektoru poslovne djelatnosti, uključujući samostalne poduzetnike, novoosnovana poduzeća, mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća te veća poduzeća.

EU svake godine podupire više od 200 000 poduzeća. Možete zatražiti bespovratna sredstva ili sudjelovati u postupku javne nabave ako vodite poduzeće ili povezanu organizaciju (poslovno udruženje, pružatelja usluga poslovne podrške, konzultantsku tvrtku itd.) koja vodi projekte koji promiču interese EU-a, ili ako pridonosite provođenju programa ili politike EU-a.

Pozivi na podnošenje ponuda u okviru programa kao što su ITER, Copernicus ili Galileo mogli bi zanimati poduzeća koja žele sudjelovati u industrijskim ugovorima javne nabave velike vrijednosti.

Poduzećima su na raspolaganju brojni oblici financiranja: poslovni zajmovi, mikrofinanciranje, jamstva i vlasnički kapital.

Programima EU-a posebno se podupiru mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), definirana na temelju sljedećih kriterija:

Mikropoduzeće

  • manje od 10 zaposlenika
  • ukupni godišnji promet ili ukupna godišnja bilanca manji od 2 milijuna eura

Malo poduzeće

  • manje od 50 zaposlenika
  • ukupni godišnji promet ili ukupna godišnja bilanca manji od 10 milijuna eura

Srednje poduzeće

  • manje od 250 zaposlenika
  • ukupni godišnji promet manji od 50 milijuna eura ili ukupna godišnja bilanca manja od 43 milijuna eura

Napomena: Navedeni se brojevi odnose samo na pojedinačna poduzeća. Ako je neko malo poduzeće dio veće grupe pa su mu na raspolaganju znatna dodatna sredstva, moguće je da ono ne ispunjava uvjete za status MSP-a.

Više informacija o kriterijima prihvatljivosti za MSP-ove pročitajte ovdje:

Vodič za korisnike o definiciji MSP-ova

Mogućnosti financiranja za mala poduzeća

Javna tijela: gradovi i regije

Javna tijela, neovisno o tome jesu li lokalna, regionalna ili nacionalna, mogu iskoristiti brojne mogućnosti financiranja sredstvima EU-a, među ostalim ulaganja kojima se podupiru razvoj kapaciteta i učinkovitosti institucija i lokalni infrastrukturni projekti.

Mogućnosti financiranja za javna tijela

Nevladine organizacije

Nevladinim neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama civilnog društva (NVO-i) mogu se dodijeliti financijska sredstva EU-a za ona njihova područja aktivnosti koja su povezana s politikama EU-a.

Mogućnosti financiranja za nevladine organizacije

Druge zemlje

Pridruživanje Europskoj uniji

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) ulaže u budućnost zemalja kandidatkinja i samog EU-a podržavajući reforme u područjima povezanima sa strategijom proširenja, kao što su demokracija i upravljanje, vladavina prava, rast i konkurentnost.

Poljoprivrednici u državama kandidatkinjama mogu dobiti potporu iz posebnog dijela IPA-a II, Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD).

Gospodarska kriza

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) pruža podršku osobama koje su izgubile posao zbog znatnih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine (globalizacija) – npr. ako se neko veliko poduzeće zatvori ili ako se proizvodnja preseli izvan EU-a – ili zbog globalne ekonomske i financijske krize.

EGF može sufinancirati projekte koji pomažu u potrazi za zaposlenjem, pružaju uslugu profesionalne orijentacije, obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikaciju, mentorstvo i savjetovanje ili promiču poduzetništvo i osnivanje novih poduzeća. EGF ne sufinancira mjere socijalne zaštite, npr. mirovine i naknade za nezaposlenost.

Samo države članice mogu podnijeti zahtjev za potporu iz EGF-a. Pojedinci, predstavničke organizacije ili poslodavci s tehnološkim viškom koji se žele pobrinuti da otpušteni radnici prime pomoć iz EGF-a trebaju se obratiti kontaktnoj osobi za EGF u svojoj zemlji.