Skip to main content

Tukikelpoisuus: ketkä voivat saada rahoitusta?

Tutustu erilaisiin hakijaprofiileihin ja tarjolla oleviin rahoitusmahdollisuuksiin.

Rahoitusohjelmat

Kaikki Euroopan kansalaiset ja monet muualla maailmassa hyötyvät suoraan tai välillisesti EU:n talousarviosta. Se auttaa miljoonia opiskelijoita, tuhansia tutkijoita ja monia kaupunkeja, alueita ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä.

Kaikki EU:n kansalaiset voivat hakea EU-rahoitusta. EU:lla on useita eri rahoitusohjelmia, joista voi hakea rahoitusta yritystoiminnan tai hankkeen luonteen mukaan. Rahoitusmahdollisuuksia on saatavilla myös ohjelmista, joita EU-maat toteuttavat suoraan, kuten elpymis- ja palautumistukivälineestä tai oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Ennen tuen hakemista kannattaa aina tutustua ehdotuspyynnössä oleviin ohjeisiin, joista käyvät ilmi tukikelpoisuuden kriteerit.

Kullakin rahoitusohjelmalla ja yksittäisellä ehdotuspyynnöllä on omat kriteerinsä. Jos avustushakemus on hyväksyttävä ja tukikelpoinen, valintamenettely alkaa yleensä niin, että riippumattomat asiantuntijat arvioivat ehdotuksen ja pisteyttävät sen valinta- ja myöntämiskriteerien perusteella.

Seuraavassa esitetään yleisimmin EU-rahoitusta hakevien edunsaajien profiilit.

Nuoret

EU:n talousarviosta rahoitetaan ohjelmia, joista nuoret voivat hakea tukea hankkiakseen työkokemusta tai opiskellakseen ulkomailla. Lisäksi EU:lla on erityisohjelmia, joilla torjutaan nuorisotyöttömyyttä.

EU:n nuoriso-ohjelmien tukea voivat saada yleensä

  • nuoret (13–31-vuotiaat)
  • nuorisojärjestöt
  • muut nuorten kanssa työskentelevät sidosryhmät.

Tapauskohtaisesti kohderyhmille voidaan asettaa vielä täydentäviä erityisvaatimuksia.

Rahoitusmahdollisuuksia nuorille

Tutkijat

Tutkimus ja innovointi ovat tärkeitä tekijöitä EU:n pitkän aikavälin strategiassa. Tämän vuoksi tutkijoille on EU:ssa tarjolla erityisohjelmia ja muita rahoituslähteitä.

EU:n keskeinen tutkimusrahoitusohjelma on Horisontti 2020 -ohjelman seuraaja Horisontti Eurooppa. Siitä rahoitetaan sekä yksittäisten tutkijoiden että organisaatioiden tutkimushankkeita monilla aloilla.

Rahoitusohjelmat ja avoimet ehdotuspyynnöt

Viljelijät

Viljelijät ja muut maankäyttäjät voivat saada yhteisen maatalouspolitiikan mukaista suoraa tukea.

Tuen saaminen edellyttää tiettyjen kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen, ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten täyttämistä. Rahoituksen hoitavat käytännössä EU-maiden kansalliset viranomaiset.

Viljelijöiden rahoitusmahdollisuudet

Yritykset

EU:n rahoitusta on saatavilla kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta (yrittäjät, startup-yritykset, mikroyritykset, pk-yritykset ja suuret yritykset).

EU antaa joka vuosi tukea yli 200 000 yritykselle. Tukea voivat hakea ja hankintamenettelyyn voivat osallistua yritykset tai muut liike-elämän organisaatiot (liike-elämän järjestöt, yritystukipalvelujen tarjoajat, konsultit jne.), joiden hankkeet edistävät EU:n intressejä tai EU:n ohjelmien tai politiikkojen täytäntöönpanoa.

Suurista teollisuushankintasopimuksista kiinnostuneet yritykset voivat olla kiinnostuneita ITERin, Copernicuksen tai Galileon kaltaisissa ohjelmissa käynnistetyistä tarjouskilpailuista.

Lisäksi yrityksille on tarjolla monenlaista rahoitusta: lainoja, mikrorahoitusta, takauksia ja riskipääomarahoitusta.

EU:n ohjelmista tuetaan erityisesti mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), jotka määritellään seuraavasti:

Mikroyritys

  • vähemmän kuin 10 työntekijää
  • vuotuinen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa

Pieni yritys

  • vähemmän kuin 50 työntekijää
  • vuotuinen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa

Keskisuuri yritys

  • vähemmän kuin 250 työntekijää
  • vuotuinen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa

Huom. Nämä luvut koskevat vain yksittäisiä yrityksiä. Pieni yritys ei välttämättä täytä pk-yrityksen asemaa, jos se kuuluu suurempaan konserniin ja sillä on siten merkittäviä lisäresursseja.

Lisätietoja pk-yritysten tukikelpoisuuskriteereistä on seuraavassa:

Käyttöopas: pk-yrityksen määritelmä

Pk-yritysten rahoitusmahdollisuudet

Julkisyhteisöt: kaupungit ja alueet

Paikallisille, alueellisille ja kansallisille julkisyhteisöille on EU:ssa tarjolla monia rahoitusmahdollisuuksia, esimerkiksi investoinnit, joilla tuetaan institutionaalisten valmiuksien tehostamista, sekä paikalliset infrastruktuurihankkeet.

Julkisyhteisöjen rahoitusmahdollisuudet

Kansalaisjärjestöt

Voittoa tavoittelemattomilla kansalaisjärjestöillä on usein monia yhteisiä tavoitteita EU:n kanssa, ja ne voivat hakea EU:lta rahoitusta hankkeisiinsa.

Kansalaisjärjestöjen rahoitusmahdollisuudet

Muut

Liittyminen Euroopan unioniin

Liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) tehdään investointeja EU:n ehdokasmaiden ja EU:n tulevaisuuteen. Siitä tuetaan uudistuksia laajentumisstrategiaan liittyvillä aloilla, joita ovat muun muassa demokratia ja hyvä hallintotapa, oikeusvaltio, kasvu ja kilpailukyky.

Viljelijät voivat ehdokasmaissa saada tukea liittymistä valmistelevan tukivälineen maaseudun kehittämistä koskevasta osa-alueesta (IPARD).

Talouskriisi

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tuetaan maailmankaupan huomattavien rakennemuutosten vuoksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä. Tukea myönnetään esimerkiksi tilanteissa, joissa suuryritys lopettaa toimintansa tai tuotantoa siirretään EU:n ulkopuolelle, tai maailmanlaajuisissa talous- ja finanssikriiseissä.

EGR voi olla mukana rahoittamassa hankkeita, joiden tarkoituksena on auttaa työttömiä työnhaussa tai tarjota ammatinvalinnan ohjausta, koulutusta, uudelleenkoulutusta, mentorointia tai valmennusta tai edistää yrittäjyyttä ja yritysten perustamista. Rahastosta ei myönnetä rahoitusta sosiaaliturvan, kuten eläkkeiden tai työttömyyskorvausten, rahoittamiseen.

Rahastosta voivat hakea tukea vain EU:n jäsenmaat. Yksityishenkilöiden, etujärjestöjen ja työnantajien, jotka haluavat irtisanomistapauksissa varmistaa, että irtisanotut työntekijät saavat tukea globalisaatiorahastosta, on otettava yhteyttä rahaston kansalliseen yhteyshenkilöön.