Skip to main content

Možnosti financování pro malé podniky

Hlavní možnosti financování

Zlepšení přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům a na trhy

Cílem Programu pro jednotný trh je zlepšit přístup malých a středních podniků k financování a na trhy. Program řídí Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA).

Podpora malých a středních podniků v oblasti energetiky, dopravy a digitalizace

Malé a střední podniky se mohou ucházet o financování i v rámci programu Nástroj pro propojení Evropy, který přiděluje finanční prostředky na projekty v oblasti energetiky, dopravy a informačních a komunikačních technologií. Jednotlivé složky nástroje řídí Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) a Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA).

Malé a střední podniky v oblasti výzkumu a inovací

V oblasti podpory výzkumu je hlavním programem EU program Horizont Evropa, který je nástupnickým programem Horizontu 2020. Podporují se z něj výzkumné projekty z nejrůznějších oborů, ať už je realizují jednotlivci nebo organizace.

Malé a střední podniky v evropských regionech

Snížit rozdíly v ekonomické úrovni jednotlivých evropských regionů je cílem politiky soudržnosti EU. Zaměřuje se na investice do regionů, měst a reálné ekonomiky, které podporují růst a zaměstnanost. Zabývá se také problematikou změny klimatu a závislostí na dovozu energie a snaží se odstraňovat chudobu a sociální vyloučení.

Podpora malých a středních podniků představuje v rámci politiky soudržnosti hlavní prioritu. Za vynakládání a hospodaření s těmito prostředky odpovídají na svém území jednotlivé členské státy EU.

Podpora malých a středních podniků v zemědělství

Finanční prostředky jsou malým podnikům k dispozici také v rámci společné zemědělské politiky (SZP), a to prostřednictvím:

Další možnosti financování pro malé a střední podniky

  • Projektům a organizacím, které prosazují zájmy Unie, uděluje Evropská komise granty. Malé a střední podniky a další zainteresované strany se mohou o granty ucházet tak, že odpoví na některou z výzev k podávání návrhů v rámci programů financování EU. Komise také vyhlašuje veřejné zakázky na nákup zboží a služeb. Poskytovatelé se vybírají prostřednictvím výzev k podávání nabídek.
  • Podnikatelé a podniky mohou získat podporu ze široké škály programů EU, a to prostřednictvím místních finančních institucí. K vyhledávání úvěrů, záruk, kapitálového financování a řady dalších forem financování z EU pro vaše projekty slouží portál „Jak zajistit finance“.
  • Nástroj mikrofinancování v rámci programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) poskytuje jednotlivcům úvěry na zakládání nebo rozvoj malých a středních podniků, a to až do výše 25 000 eur.
  • Evropský sociální fond plus (ESF+) pomáhá malým a středním podnikům zvyšovat jejich konkurenceschopnost, například prostřednictvím odborného vzdělávání personálu.
  • Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF) nabízí malým a středním podnikům poměrně velkou podporu, jelikož naprostá většina podniků v odvětví rybolovu a akvakultury patří právě do této kategorie.
  • Program LIFE pro opatření v oblasti klimatu, který řídí agentura CINEA, pomáhá podnikům uvádět na trh ekologické produkty, technologie, služby a postupy, jelikož financuje tzv. projekty blízké trhu.
  • Možnosti financování v oblasti rozvoje