Skip to main content

Oblasti činnosti EU

Evropská unie má pravomoc jednat pouze v těch oblastech, v nichž ji k tomu členské země zmocnily, a to prostřednictvím smluv EU. Smlouvy jasně stanoví, kdo může v jednotlivých oblastech právní předpisy přijímat: orgány EU, vlády členských zemí nebo oba subjekty.

Pravidlo 3 zásad

Oblasti, v nichž má EU právo jednat, jakož i způsob jejího jednání se řídí 3 principy:

  • zásadou svěření pravomocí – Unie jedná pouze v mezích pravomocí, které jsou jí svěřeny Smlouvami EU, jež ratifikovaly všechny členské státy
  • zásadou proporcionality – obsah ani forma činnosti EU nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné k dosažení cílů stanovených Smlouvami EU
  • zásadou subsidiarity – Unie smí zasáhnout jen v těch oblastech, kde je schopná jednat účinněji než země EU na celostátní nebo místní úrovni

Výlučná legislativní pravomoc EU

V určitých oblastech byla pravomoc přijímat právní předpisy převedena na EU. Úloha členských států je pak tyto právní předpisy uplatňovat. V některých případech však mohou se souhlasem EU přijímat vlastní zákony. K oblastem, v nichž má Unie podle Smluv výlučnou pravomoc, patří:

Sdílená legislativní pravomoc EU a členských zemí

V určitých oblastech pravomoc přijímat právní předpisy členské státy a EU sdílejí. Členské země tak mohou učinit pouze v případě, že Unie v níže uvedených oblastech ještě nepředložila legislativní návrh nebo ho ani předložit nehodlá. K oblastem, v nichž má Unie podle Smluv s členskými státy sdílenou pravomoc, patří:

Podpůrná pravomoc EU

V určitých oblastech může EU členské země pouze podporovat, koordinovat jejich úsilí či jejich činnost doplňovat. Unie zde tak nemá pravomoc přijímat právní předpisy a nesmí do legislativních opatření členských zemí zasahovat. Tuto podpůrnou pravomoc má Unie v těchto oblastech:

Zvláštní úloha EU

V následujících oblastech má EU na základě své zvláštní odpovědnosti možnost zapojit se a věnovat se dané otázce mnohem více, než ji to umožňují Smlouvy EU:

  • koordinace hospodářských politik a politik zaměstnanosti
  • vymezení a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
  • doložka flexibility, která za předpokladu dodržení přísných podmínek umožňuje EU přijmout opatření v oblastech, které jsou mimo rámec jejích pravomocí