Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Правила за експерти, оценяващи тръжни оферти

Експертите, назначени за оценка на оферти и наблюдение или подпомагане на програми, финансирани от ЕС, са задължени да се придържат към строги етични правила и правила за прозрачност. 

Използване на експерти за оценка на офертите

Европейската комисия назначава независими, безпристрастни експерти за оценка на предложения и мониторинг на проекти, подпомагани с финансиране от ЕС.

Например, в рамките на програма „Хоризонт 2020“ Комисията публикува ежегодно списък на експерти (макар че не се уточнява кои експерти по кои предложения са работили).

На експертите се предлага договор, в който се определят правата, задълженията и условията на работата им и често те получават възнаграждение за своите услуги. 

Работа като експерт за Европейската комисия

Кодекс на поведение на експертите

В зависимост от всяка покана от експертите може да се изисква да подпишат декларация, че ще спазват кодекса на поведение на експертите. Пример за такава декларация е публикуван на портала за участниците в приложение 1 — образец на договор за експерти.

Конфликти на интереси

Експертите трябва да декларират, че не съществува конфликт на интереси и че ще информират Комисията, ако такъв конфликт възникне в хода на изпълнението на техните задължения.

Ако е необходимо, Европейската комисия може да оттегли задълженията на дадени експерти за оценка или мониторинг.

Пример за това какво представлява конфликт на интереси може да се намери в Наръчника за „Хоризонт 2020“ на портала за участниците. Някои покани за експерти могат да имат различни правила. Препоръчваме ви да проверявате всяка отделна покана и нейните правила и условия.

Внасяне на предложения по време на работа като експерт

За някои програми и дейности (например „Хоризонт 2020“) експертите могат да представят свои собствени предложения за изследвания, докато извършват оценки като експерти — при условие че няма конфликт на интереси. На експертите не се възлага да правят оценка на своето собствено предложение или на предложения, конкуриращи се с него.

Отчетност

Европейската комисия може да поиска от експертите да предоставят записи и придружаващи документи като доказателство, че договорът е изпълнен правилно и че заявените разходите са действително извършени.

Code of conduct for experts

According to each call, experts may be required to sign a declaration that states that they will abide by the code of conduct for experts. An example of such a declaration is available on the Participant Portal, in Annex 1, the model contract for experts.

Who can become an expert?

Experts are employed to assist in evaluating tenders and proposals, reviewing projects and monitoring programmes or policies. In order to be selected, experts must

  • have a high level of expertise in their relevant fields
  • be available for occasional, short-term assignments
  • have good knowledge of English and French and/or German
  • be able to  use IT tools

Anyone can register their interest to become an expert, but please note that most experts selected will come from EU countries and associated countries. 

The evaluation and review work may be carried out fully or partially at expert's home or place of work, or on the Commission premises.

Conflicts of interest

Experts must declare that no conflict of interest exists and that they will inform the Commission if any such conflict should arise in the course of their duties.

If necessary, the European Commission may withdraw experts from evaluation or monitoring duties.

An example of what constitutes a conflict of interest is available in the Horizon 2020 Manual on the Participant Portal. Certain calls for experts may have different rules. It is advisable to check each particular call and its rules and conditions.

​Submitting proposals while working as an expert

For certain programmes and actions (e.g. Horizon 2020) experts may submit their own research proposals while performing evaluations as an expert - provided there is no conflict of interest. Experts will not be assigned to evaluate their own proposal or any proposals competing with it.

Accountability

The European Commission may ask experts to provide records and supporting documents as evidence that the contract was carried out correctly and that any expenses claimed are genuine.