Skip to main content
Logotip Europske komisije

Pravila za stručnjake koji ocjenjuju ponude

Stručnjaci angažirani za ocjenjivanje ponuda i praćenje programa kojima se dodjeljuju financijska sredstva EU-a te pomoć u tim programima moraju se pridržavati strogih etičkih pravila i pravila o transparentnosti. 

Angažiranje stručnjaka za ocjenjivanje ponuda

Europska komisija imenuje neovisne, nepristrane stručnjake za ocjenjivanje prijedloga i praćenje projekata kojima se dodjeljuju financijska sredstva EU-a.

Na primjer, u kontekstu programa Obzor 2020. Komisija objavljuje godišnji popis stručnjaka (iako se u njemu ne navodi koji su stručnjaci radili na kojim prijedlozima).

Stručnjacima se nudi ugovor u kojem se definiraju prava, obveze i uvjeti te često dobiju naknadu za svoje usluge. 

Postanite stručni suradnik Komisije

Kodeks ponašanja stručnih suradnika

Ovisno o pozivu, od stručnjaka se može tražiti da potpišu izjavu o pridržavanju kodeksa ponašanja stručnih suradnika. Primjer takve izjave dostupan je na portalu za sudionike, u Prilogu 1., predlošku ugovora za stručnjake.

Sukob interesa

Stručnjaci moraju izjaviti da ne postoji sukob interesa i da će obavijestiti Komisiju ako do njega dođe tijekom njihovih aktivnosti.

Prema potrebi Europska komisija može povući stručnjake s aktivnosti ocjenjivanja ili praćenja.

Primjer sukoba interesa dostupan je u priručniku za Obzor 2020. na portalu za sudionike. Određeni pozivi na iskaz interesa stručnjaka mogu imati drukčija pravila. Uputno je to provjeriti u svakom pozivu i njegovim pravilima i uvjetima.

Mogu li stručni suradnici podnositi prijedloge?

Za određene programe i mjere (npr. Obzor 2020.) stručnjaci mogu podnijeti vlastite istraživačke prijedloge dok obavljaju ocjenjivanje u svojstvu stručnog suradnika – pod uvjetom da nema sukoba interesa. Neće im se dodijeliti zadatak ocjenjivanja vlastitog prijedloga ni bilo kojeg drugog prijedloga u okviru istog natječaja.

Odgovornost

Europska komisija od stručnjaka može tražiti da dostave evidenciju i druge popratne dokumente kao dokaz da je ugovor pravilno izveden i da su svi navedeni troškovi opravdani.

Code of conduct for experts

According to each call, experts may be required to sign a declaration that states that they will abide by the code of conduct for experts. An example of such a declaration is available on the Participant Portal, in Annex 1, the model contract for experts.

Who can become an expert?

Experts are employed to assist in evaluating tenders and proposals, reviewing projects and monitoring programmes or policies. In order to be selected, experts must

  • have a high level of expertise in their relevant fields
  • be available for occasional, short-term assignments
  • have good knowledge of English and French and/or German
  • be able to  use IT tools

Anyone can register their interest to become an expert, but please note that most experts selected will come from EU countries and associated countries. 

The evaluation and review work may be carried out fully or partially at expert's home or place of work, or on the Commission premises.

Conflicts of interest

Experts must declare that no conflict of interest exists and that they will inform the Commission if any such conflict should arise in the course of their duties.

If necessary, the European Commission may withdraw experts from evaluation or monitoring duties.

An example of what constitutes a conflict of interest is available in the Horizon 2020 Manual on the Participant Portal. Certain calls for experts may have different rules. It is advisable to check each particular call and its rules and conditions.

​Submitting proposals while working as an expert

For certain programmes and actions (e.g. Horizon 2020) experts may submit their own research proposals while performing evaluations as an expert - provided there is no conflict of interest. Experts will not be assigned to evaluate their own proposal or any proposals competing with it.

Accountability

The European Commission may ask experts to provide records and supporting documents as evidence that the contract was carried out correctly and that any expenses claimed are genuine.