Skip to main content

Pasiūlymus vertinantiems ekspertams taikomos taisyklės

Konkurso pasiūlymams vertinti ir ES finansuojamoms programoms stebėti ar padėti jas vykdyti įdarbinti ekspertai privalo laikytis griežtų etikos ir skaidrumo taisyklių. 

Ekspertų pagalba vertinant konkursų pasiūlymus

Europos Komisija paskiria nepriklausomus, nešališkus ekspertus vertinti pasiūlymams ir stebėti ES lėšomis remiamiems projektams.

Pavyzdžiui, vykdydama programą „Horizontas 2020“, Komisija skelbia metinį ekspertų sąrašą (nors jame ir nepatikslinama, kokie ekspertai kokius pasiūlymus vertino).

Su ekspertais sudaromos sutartys, kuriose apibrėžiamos jų teisės, pareigos ir sąlygos, jiems dažnai atlyginama už suteiktas paslaugas. 

Tapkite Europos Komisijai dirbančiu ekspertu

Ekspertų elgesio kodeksas

Priklausomai nuo kiekvieno kvietimo, sąlygose gali būti reikalaujama, kad ekspertai pasirašytų pareiškimą, įsipareigodami laikytis ekspertų elgesio kodekso. Tokio pareiškimo pavyzdys pateiktas Dalyvių portale, pavyzdinės sutarties su ekspertu 1-ame priede.

Interesų konfliktai

Ekspertai turi pareikšti, kad nėra jokio interesų konflikto ir kad jeigu toks konfliktas iškils atliekant jiems pavestas užduotis, jie apie tai informuos Komisiją.

Prireikus Europos Komisija gali atšaukti ekspertus iš vertinimo ar stebėjimo užduočių.

Interesų konflikto pavyzdys pateikiamas programos „Horizontas 2020“ vadove Dalyvių portale. Tam tikrų kvietimų ekspertams atveju taisyklės gali būti kitokios. Patartina patikrinti kiekvieno konkretaus kvietimo taisykles ir sąlygas.

Pasiūlymų teikimas, dirbant ekspertu

Tam tikrų programų ir veiksmų (pvz., programos „Horizontas 2020“) atveju ekspertai gali teikti savo pačių pasiūlymus, tuo pačiu atlikdami vertinimo darbą kaip ekspertai, jeigu dėl to nekyla interesų konfliktas. Ekspertams nebus pavedama vertinti savo pačių arba konkurentų pasiūlymų.

Atskaitomybė

Europos Komisija gali paprašyti ekspertų pateikti įrašų ir patvirtinamųjų dokumentų kaip įrodymą, kad sutartis buvo vykdoma tinkamai ir visos deklaruotos išlaidos yra tikros.

Code of conduct for experts

According to each call, experts may be required to sign a declaration that states that they will abide by the code of conduct for experts. An example of such a declaration is available on the Participant Portal, in Annex 1, the model contract for experts.

Who can become an expert?

Experts are employed to assist in evaluating tenders and proposals, reviewing projects and monitoring programmes or policies. In order to be selected, experts must

  • have a high level of expertise in their relevant fields
  • be available for occasional, short-term assignments
  • have good knowledge of English and French and/or German
  • be able to  use IT tools

Anyone can register their interest to become an expert, but please note that most experts selected will come from EU countries and associated countries. 

The evaluation and review work may be carried out fully or partially at expert's home or place of work, or on the Commission premises.

Conflicts of interest

Experts must declare that no conflict of interest exists and that they will inform the Commission if any such conflict should arise in the course of their duties.

If necessary, the European Commission may withdraw experts from evaluation or monitoring duties.

An example of what constitutes a conflict of interest is available in the Horizon 2020 Manual on the Participant Portal. Certain calls for experts may have different rules. It is advisable to check each particular call and its rules and conditions.

​Submitting proposals while working as an expert

For certain programmes and actions (e.g. Horizon 2020) experts may submit their own research proposals while performing evaluations as an expert - provided there is no conflict of interest. Experts will not be assigned to evaluate their own proposal or any proposals competing with it.

Accountability

The European Commission may ask experts to provide records and supporting documents as evidence that the contract was carried out correctly and that any expenses claimed are genuine.