Skip to main content

Regels voor deskundigen die inschrijvingen beoordelen

Onafhankelijke deskundigen die inschrijvingen beoordelen en door de EU gesubsidieerde programma's controleren, moeten zich houden aan strenge regels inzake deontologie en transparantie. 

Inzet deskundigen bij beoordeling offertes

De Europese Commissie schakelt onafhankelijke en onpartijdige deskundigen in om voorstellen te evalueren en projecten te controleren die EU-steun krijgen.

Zo publiceert ze in het kader van het programma Horizon 2020 ieder jaar een lijst van deskundigen (overigens zonder de voorstellen die zij hebben behandeld).

Experts krijgen een contract aangeboden met daarin hun rechten, plichten en overige voorwaarden, en vaak worden zij voor hun diensten betaald. 

Als deskundige voor de Commissie werken

Gedragscode voor deskundigen

Het verschilt per oproep, maar meestal moeten de deskundigen een verklaring ondertekenen dat zij zich zullen houden aan de gedragscode voor deskundigen. Een voorbeeld van zo'n verklaring is te vinden op het deelnemersportaal in bijlage 1, in de modelovereenkomst voor deskundigen.

Belangenconflicten

Iedere deskundige moet verklaren dat er geen sprake is van belangenconflicten en dat hij de Commissie zal inlichten als er tijdens het werk zo'n conflict zou ontstaan.

Indien nodig kan de Commissie de betrokken deskundige dan van bepaalde taken ontheffen.

Wat precies wordt verstaan onder een belangenconflict, is beschreven in de Horizon 2020 Manual op het deelnemersportal. De regels voor deskundigen kunnen overigens per oproep verschillen. Lees bij elke oproep goed de regels en voorwaarden.

Werken als deskundige en voorstellen indienen

Bij sommige programma's en acties (bijv. Horizon 2020) mag een deskundige die voorstellen beoordeelt, tegelijkertijd zelf een voorstel indienen, mits er geen sprake is van een belangenconflict. Deskundigen mogen in geen geval hun eigen voorstel beoordelen, noch enig concurrerend voorstel.

Verantwoordingsplicht

De Europese Commissie kan deskundigen verzoeken om met documenten te staven dat hun contract correct is uitgevoerd en dat alle gedeclareerde uitgaven daadwerkelijk zijn gedaan.

Code of conduct for experts

According to each call, experts may be required to sign a declaration that states that they will abide by the code of conduct for experts. An example of such a declaration is available on the Participant Portal, in Annex 1, the model contract for experts.

Who can become an expert?

Experts are employed to assist in evaluating tenders and proposals, reviewing projects and monitoring programmes or policies. In order to be selected, experts must

  • have a high level of expertise in their relevant fields
  • be available for occasional, short-term assignments
  • have good knowledge of English and French and/or German
  • be able to  use IT tools

Anyone can register their interest to become an expert, but please note that most experts selected will come from EU countries and associated countries. 

The evaluation and review work may be carried out fully or partially at expert's home or place of work, or on the Commission premises.

Conflicts of interest

Experts must declare that no conflict of interest exists and that they will inform the Commission if any such conflict should arise in the course of their duties.

If necessary, the European Commission may withdraw experts from evaluation or monitoring duties.

An example of what constitutes a conflict of interest is available in the Horizon 2020 Manual on the Participant Portal. Certain calls for experts may have different rules. It is advisable to check each particular call and its rules and conditions.

​Submitting proposals while working as an expert

For certain programmes and actions (e.g. Horizon 2020) experts may submit their own research proposals while performing evaluations as an expert - provided there is no conflict of interest. Experts will not be assigned to evaluate their own proposal or any proposals competing with it.

Accountability

The European Commission may ask experts to provide records and supporting documents as evidence that the contract was carried out correctly and that any expenses claimed are genuine.