Skip to main content

Pravila za strokovnjake, ki ocenjujejo ponudbe

Zaposleni strokovnjaki, ki ocenjujejo ponudbe ter spremljajo in zagotavljajo podporo programom, ki jih financira EU, morajo upoštevati stroge etične standarde in pravila o preglednosti. 

Strokovnjaki za ocenjevanje ponudb

Evropska komisija imenuje neodvisne in nepristranske strokovnjake za ocenjevanje predlogov in spremljanje projektov, ki jih financira EU.

Komisija denimo v okviru programa Obzorje 2020 objavi letni seznam strokovnjakov  (čeprav v dokumentu ne navede, kateri strokovnjaki so obravnavali posamezne predloge).http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/ref…

Komisija posameznemu strokovnjaku ponudi pogodbo, v kateri so opredeljene pravice, obveznosti in pogoje, za svoje delo običajno prejme tudi plačilo. 

Kako postati strokovnjak pri Evropski komisiji

Kodeks ravnanja za strokovnjake

Pri vsakem razpisu lahko Komisija zahteva, da strokovnjak podpiše izjavo, v kateri se zavezuje, da bo spoštoval kodeks ravnanja za strokovnjake. Primer takšne izjave je na voljo na portalu za udeležence, in sicer v Prilogi 1 – vzorčna pogodba za strokovnjake.

Navzkrižje interesov

Strokovnjaki morajo izjaviti, da ni navzkrižja interesov in da se obvežejo obvestili Komisijo o kakršnem koli navzkrižju interesov, ki bi se pojavilo med opravljanjem dolžnosti.

Komisija lahko po potrebi razreši strokovnjake, ki opravljajo naloge ocenjevanja in spremljanja.

Primer navzkrižja interesov je predstavljen v priročniku o programu Obzorje 2020 na portalu za udeležence. Za nekatere razpise veljajo drugačna pravila. Priporočamo, da posebej preverite vsak razpis, pravila in pogoje.

Kadar strokovnjak predloži svoj predlogov

Pri nekaterih programih in ukrepih (npr. Obzorje 2020) lahko strokovnjaki, ki sicer izvajajo naloge ocenjevanja, predložijo svoje predloge raziskav, pod pogojem, da ni navzkrižja interesov. Strokovnjaki ne bodo ocenjevali svojega predloga ali konkurenčih predlogov.

Odgovornost

Evropska komisija lahko zahteva od strokovnjakov, da predložijo evidenco in spremne dokumente kot dokaz, da je bila pogodba izvedena pravilno in da so uveljavljeni stroški upravičeni.

Code of conduct for experts

According to each call, experts may be required to sign a declaration that states that they will abide by the code of conduct for experts. An example of such a declaration is available on the Participant Portal, in Annex 1, the model contract for experts.

Who can become an expert?

Experts are employed to assist in evaluating tenders and proposals, reviewing projects and monitoring programmes or policies. In order to be selected, experts must

  • have a high level of expertise in their relevant fields
  • be available for occasional, short-term assignments
  • have good knowledge of English and French and/or German
  • be able to  use IT tools

Anyone can register their interest to become an expert, but please note that most experts selected will come from EU countries and associated countries. 

The evaluation and review work may be carried out fully or partially at expert's home or place of work, or on the Commission premises.

Conflicts of interest

Experts must declare that no conflict of interest exists and that they will inform the Commission if any such conflict should arise in the course of their duties.

If necessary, the European Commission may withdraw experts from evaluation or monitoring duties.

An example of what constitutes a conflict of interest is available in the Horizon 2020 Manual on the Participant Portal. Certain calls for experts may have different rules. It is advisable to check each particular call and its rules and conditions.

​Submitting proposals while working as an expert

For certain programmes and actions (e.g. Horizon 2020) experts may submit their own research proposals while performing evaluations as an expert - provided there is no conflict of interest. Experts will not be assigned to evaluate their own proposal or any proposals competing with it.

Accountability

The European Commission may ask experts to provide records and supporting documents as evidence that the contract was carried out correctly and that any expenses claimed are genuine.