Skip to main content

Regler for eksperter, der vurderer tilbud

Eksperter, der ansættes til at vurdere tilbud og overvåge eller bistå i forbindelse med EU-finansierede programmer, er forpligtet til at overholde strenge regler om etik og gennemsigtighed. 

Anvendelse af eksperter til vurdering af tilbud

Kommissionen udnævner uafhængige og uvildige eksperter til at vurdere projektforslag og overvåge projekter, der støttes med EU-midler.

For eksempel offentliggør Kommissionen i forbindelse med Horisont 2020-programmet en årlig ekspertliste (som dog ikke viser, hvilke eksperter der har vurderet hvilke forslag).

Eksperterne får en kontrakt, der angiver deres rettigheder og forpligtelser og vilkårene for arbejdet, og de får ofte et vederlag for deres tjenesteydelser. 

Bliv ekspert for Europa-Kommissionen

Adfærdskodeks for eksperter

Afhængigt af typen af indkaldelse kan eksperter blive bedt om at underskrive en erklæring om, at de vil overholde adfærdskodeksen for eksperter. Du kan se et eksempel på en sådan erklæring på deltagerportalen i bilag 1: standardkontrakt for eksperter.

Interessekonflikter

Eksperter skal erklære, at der ikke foreligger nogen interessekonflikt, og at de vil informere Kommissionen om det, hvis der opstår en sådan konflikt i forbindelse med deres opgaver.

Hvis det bliver nødvendigt, kan Kommissionen fjerne eksperter fra deres vurderings- eller overvågningsarbejde.

Du kan se et eksempel på, hvad en interessekonflikt består i, i Horisont 2020-vejledningen på deltagerportalen. For nogle indkaldelser af eksperter kan der gælde andre regler. Det er en god idé at tjekke regler og vilkår for hver enkelt indkaldelse.

Indsendelse af forslag mens man arbejder som ekspert

Ved visse programmer og initiativer (f.eks. Horisont 2020) kan eksperter komme med deres egne forslag til forskningsprojekter, mens de udfører deres ekspertvurderinger – forudsat at der ikke er nogen interessekonflikt. Eksperter bliver ikke bedt om at vurdere deres egne forslag eller konkurrerende forslag.

Ansvarlighed

Kommissionen kan bede eksperter om at indsende forskellige typer dokumentation som bevis for, at kontrakten er blevet overholdt, og at de udgifter, der søges godtgjort, faktisk er afholdt.

Code of conduct for experts

According to each call, experts may be required to sign a declaration that states that they will abide by the code of conduct for experts. An example of such a declaration is available on the Participant Portal, in Annex 1, the model contract for experts.

Who can become an expert?

Experts are employed to assist in evaluating tenders and proposals, reviewing projects and monitoring programmes or policies. In order to be selected, experts must

  • have a high level of expertise in their relevant fields
  • be available for occasional, short-term assignments
  • have good knowledge of English and French and/or German
  • be able to  use IT tools

Anyone can register their interest to become an expert, but please note that most experts selected will come from EU countries and associated countries. 

The evaluation and review work may be carried out fully or partially at expert's home or place of work, or on the Commission premises.

Conflicts of interest

Experts must declare that no conflict of interest exists and that they will inform the Commission if any such conflict should arise in the course of their duties.

If necessary, the European Commission may withdraw experts from evaluation or monitoring duties.

An example of what constitutes a conflict of interest is available in the Horizon 2020 Manual on the Participant Portal. Certain calls for experts may have different rules. It is advisable to check each particular call and its rules and conditions.

​Submitting proposals while working as an expert

For certain programmes and actions (e.g. Horizon 2020) experts may submit their own research proposals while performing evaluations as an expert - provided there is no conflict of interest. Experts will not be assigned to evaluate their own proposal or any proposals competing with it.

Accountability

The European Commission may ask experts to provide records and supporting documents as evidence that the contract was carried out correctly and that any expenses claimed are genuine.