Skip to main content

Strategický výhled

Co je strategický výhled?

Účelem prognóz je zkoumat, předvídat a formovat budoucnost a pomáhat tak utvářet a využívat kolektivní informace strukturovaným a systémovým způsobem k předvídání vývoje. Strategický výhled chce naopak začlenit prognózu do tvorby politiky Evropské unie. Strukturovaně a systematicky utváří kolektivní informace a pomáhá tak rozvíjet možné způsoby transformace, připravit EU na možné krize a utvářet takovou budoucnost, jakou si představujeme.

Cíle strategického výhledu:

 • předvídat trendy a problémy a jejich možné důsledky, ale také příležitosti, a získat tak užitečné poznatky pro strategické plánování, tvorbu politiky a připravenost na krize
 • poskytovat informace při tvorbě nových iniciativ Komise a přezkumu stávajících politických opatření v souladu s přepracovaným souborem nástrojů pro zlepšování právní úpravy

Strategický výhled nespočívá v předvídání budoucnosti. Zabývá se různými příklady možného budoucího vývoje a také příležitostmi a výzvami, které může tento vývoj přinést. V konečném důsledku nám strategický výhled pomůže utvářet takovou budoucnost, jakou si představujeme.

Klíčoví aktéři

Vůbec prvním členem sboru komisařů, který zodpovídá za strategický výhled, je místopředseda Maroš Šefčovič. Jedním z jeho úkolů v Komisi je stát v čele úsilí a dosáhnout toho, aby se strategický výhled stal jádrem tvorby politiky EU. Celkové provádění zajišťuje Generální sekretariát a Společné výzkumné středisko, které využívá interní prognostiky. Dlouhodobou koordinaci politik mezi všemi generálními ředitelstvími Komise zajišťuje síť pro strategický výhled. Komise plánuje úzkou spolupráci s ostatními orgány EU, zejména v rámci Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS). Spolupracuje rovněž s mezinárodními partnery a prostřednictvím celounijní sítě pro strategický výhled rozvíjí partnerství, která využívají prognózy členských států.

Zprávy o strategickém výhledu

Evropská komise každoročně vypracovává zprávu o strategickém výhledu, která poskytuje informace při tvorbě pracovních a víceletých programů Komise. Využívá se při tom participativní a meziodvětvová prognóza pod vedením jednotlivých útvarů Komise, konzultace s členskými státy a také diskuse v rámci Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS) a s externími zúčastněnými stranami. 

Zpráva z roku 2022 nazvaná „Souběžná zelená a digitální transformace v novém geopolitickém kontextu“ se zaměřuje na interakci mezi těmito dvěma transformacemi Evropy a zohledňuje rovněž narušenou a měnící se geopolitickou situaci, v níž k této transformaci dochází. Zdůrazňuje klíčovou úlohu digitálních technologií v pěti strategických odvětvích Evropy, která produkují nejvíce skleníkových plynů: energetika, doprava, průmysl, stavebnictví a zemědělství. Nastiňuje proto 10 oblastí, které jsou důležité pro maximalizaci součinnosti a snížení třecích ploch mezi oběma transformacemi do roku 2050.

Zpráva o strategickém výhledu 2022

Zpráva z roku 2021 nazvaná „Schopnost a svoboda EU jednat“ představuje perspektivní, multidisciplinární pohled na důležité trendy, které budou EU ovlivňovat až do roku 2050. Jedná se zejména o změnu klimatu a další environmentální výzvy, technologickou transformaci, tlak na demokracii a demokratické hodnoty, jakož i o změny ve světovém řádu a demografii. Zpráva se rovněž zabývá 10 oblastmi, v nichž může EU svou schopnost a svobodu jednat posílit.

Zpráva o strategickém výhledu 2021

Zpráva z roku 2020 nazvaná „Zmapování cesty k odolnější Evropě“ se zabývala prvními strukturálními poznatky získanými během pandemie covidu-19 a ukázala způsob, jakým může strategický výhled pomoci zvýšit dlouhodobou odolnost Evropy v době zásadních a rychlých změn. Jednalo se o analýzu odolnosti EU ve čtyřech oblastech: sociální a ekonomické, geopolitické, environmentální a digitální. Zpráva také zavedla tzv. přehledy odolnosti, které slouží jako monitorovací nástroje pro tvůrce politiky.

Zpráva o strategickém výhledu 2020

Celounijní síť pro strategický výhled

Zřízení této sítě bylo oznámeno ve výroční zprávě o strategickém výhledu 2020. Účelem sítě je rozvíjet synergie mezi orgány veřejné správy v oblasti prognóz. Snahou je propojit zpravodajské a prognostické odborné znalosti ze všech členských států a Evropské komise za účelem strategické výměny informací a spolupráce v otázkách zaměřených na budoucnost, které jsou pro Evropu důležité. Sem patří taková témata jako otevřená strategická autonomie, odolnost a naše schopnost dosáhnout ekologické, digitální a spravedlivé transformace.

Celounijní síť pro strategický výhled má dvě úrovně. Nejméně jednou ročně se na pozvání místopředsedy Šefčoviče neformálně scházejí ministři z každého členského státu a diskutují o budoucnosti a hlavních prioritách agendy EU pro strategický výhled. Společně se zástupci Evropské komise hodnotí dosažený pokrok, jednají o klíčových otázkách, které mají význam pro budoucnost Evropy, a snaží se dohodnout na následných opatřeních. Výsledky těchto jednání přispívají ke strategickému plánování EU.

Ministry v jejich úsilí podporuje síť vyšších úředníků z vnitrostátních úřadů, kteří se scházejí nejméně dvakrát ročně, aby ministerská zasedání připravili, navázali na jejich závěry a spolupracovali v pracovních skupinách.

Podpora tvorby politiky EU

Strategický výhled pomáhá zlepšovat tvorbu politiky, vypracovávat takové strategie, které obstojí i v budoucnu, a zajišťovat, aby krátkodobá opatření byla v souladu s dlouhodobými cíli. K tomu využívá různé metody:

landscape

Mapování terénu: systematické sledování a shromažďování informací o událostech a trendech, přičemž výstupem je vizuální nebo na budoucnost zaměřené zmapování nových signálů změn

megatrends

Analýza hlavních trendů: analýza a diskuse o modelových změnách a vzájemně se ovlivňujících trendech, přičemž výstupem je popis (jednoho) budoucího vývoje a akční plán

frames

Plánování scénářů možného vývoje: interaktivní a iterační proces zahrnující rozhovory, analýzy a modelování, přičemž výstupem je soubor popisů věrohodných možností budoucího vývoje (ať už se nám líbí či nikoli), a jakým způsobem by k nim mohlo dojít

objective

Vytváření vizí: stanovení upřednostňovaného budoucího vývoje, přičemž výstupem je společné porozumění a jasný popis takového vývoje a střednědobý plán, v němž jsou podrobně popsána konkrétní opatření k dosažení této vize

Strategický výhled je pro Komisi vodítkem při plnění šesti hlavních cílů předsedkyně Ursuly von der Leyenové a to tímto způsobem:

 • prováděním prognostických cvičení týkajících se otázek orientovaných na budoucnost s cílem prozkoumat způsoby, jak dosáhnout cílů vytyčených v politických prioritách Komise, analyzovat hlavní trendy, rizika a nové problémy a vymezit témata, která mají pro EU zásadní význam. Součástí těchto cvičení je zveřejnění výroční zprávy o strategickém výhledu. Počínaje rokem 2021 bude její příprava založena na úplných prognostických cyklech, které jsou zaměřeny na priority každoročních projevů o stavu Unie, následných pracovních programů Komise a víceletého programování.  
 • podporou pracovního programu Komise jako součástí revidovaného programu zlepšování právní úpravy. Hlavní politické iniciativy by měly ze strategického výhledu vycházet a zajistit, aby politická opatření EU čerpala z jasného pochopení budoucích trendů a nových problémů, možných scénářů a souvisejících výzev a příležitostí. Evropská komise například vypracovala scénáře strategického výhledu, které představují podmnožinu možných budoucností v roce 2040 a jež poskytly informace sdělení Komise o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti.
 • podporou tvůrců politiky při úvahách o budoucnosti a podněcováním dlouhodobých strategií o klíčových politických otázkách prostřednictvím specializovaného zpravodaje Foresight ON – např. o umělé inteligenci, digitální transformaci, surovinách, bezpečnosti, zdraví, součinnosti mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem nebo evropskými územími.  Kromě zpravodaje zveřejňuje Komise rovněž speciální zprávy o strategickém výhledu týkajícím se takových témat, jako jsou budoucí profesní role zemědělců do roku 2040, budoucnost cel v EU, či budoucnost pracovních míst je zelená.
 • poskytováním informací pro přezkumy v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů, který identifikuje příležitosti ke snížení regulační zátěže v Evropě a poskytuje informace o tom, zda stávající právní předpisy EU mají takovou podobu, která obstojí i v budoucnu.

Další kroky

 • Rozvoj spolupráce v rámci celounijní sítě pro strategický výhled s cílem vybudovat prognostické kapacity ve správních orgánech členských států EU
 • Konference o Evropském systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS) (2022)
 • Provádění agendy pro strategický výhled v rámci tohoto politického cyklu a poskytován informací pro iniciativy v pracovním programu Komise
 • Příprava zprávy o strategickém výhledu na rok 2022

Kontakt

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás na adrese SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Horizon scanning: a systematic scan and collection of events and trends, the output being a future-scape or visual mapping of new signals of change

Megatrends analysis: analysis and discussion of pattern shifts and interacting trends, the output being a story of the future (singular) and a plan of action

Scenario planning: interactive and iterative process, involving interviews, analysis and modelling, the output being a set of stories of plausible futures, whether we like them or not, and how these might come about

Visioning: identification of a preferred direction, the output being a shared understanding and explicit description of the preferred future and a medium term roadmap detailing specific actions for making progress towards the vision

Strategic foresight guides the Commission in achieving President von der Leyen’s six headline ambitions by:

 • Conducting foresight exercises on forward-looking issues to explore ways to achieve the aspirations outlined in the Commission’s political priorities, analyse key trends, risks and  emerging issues and define topics of critical interest for the EU. These exercises include the publication of an Annual Strategic Foresight Report. Starting from 2021, its preparation will be based on full foresight cycles, which are linked with the priorities of the annual State of the Union addresses, subsequent Commission Work Programmes and multi-annual programming  
 • Supporting the Commission’s Work Programme as part of the revised Better Regulation Agenda. Major policy initiatives should be informed by strategic foresight, ensuring that EU policies draw on a clear understanding of future trends and emerging issues, possible scenarios and related challenges and opportunities. For instance, the Commission has developed foresight scenarios presenting a subset of possible futures in 2040 to directly inform the Commission’s Communication on the Long Term Vision for Rural Areas.
 • Supporting future thinking among policymakers and inspiring long-term strategies on key policy issues through dedicated newsletters “Foresight ON”. e.g. on artificial intelligence and digital transformation, raw materials, security, health, synergies between civil, defence and space industries, or European territories.  Apart from newsletters, the Commission also delivers dedicated foresight reports, on topics such as the Future professional roles of Farmers by 2040, the future of Customs in the EU and the Future of Jobs is Green.
 • Informing reviews under the Regulatory Fitness and Performance Programme, which identifies opportunities to reduce Europe’s regulatory burden, and informs the assessment of whether existing EU laws remain ‘fit for the future’.

Next steps

 • Developing cooperation within the EU-wide Foresight Network, to build foresight capacity in Member State administrations across the EU.
 • European Strategy and Political Analysis System (ESPAS) conference 2022.
 • Implementation of the Commission’s Strategic Foresight Agenda for this policy cycle and inform initiatives in the Commission Work Programme.
 • Preparations of the 2023 Strategic Foresight Report.

Contact

For any enquiries, please contact us at SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Documents

8 ZÁŘÍ 2021
Strategic Foresight Report - 2021
English
(263.33 KB - HTML)
Stáhnout

8 ZÁŘÍ 2021
Strategic Foresight Report – 2021 - reader friendly version
English
(10.38 MB - PDF)
Stáhnout

30 ČERVEN 2021
Speech by Vice-President Maroš Šefčovič at the España 2050 High-Level Foresight Event
English
(HTML)
Stáhnout

9 ZÁŘÍ 2020
Strategic Foresight Report – Charting the course towards a more resilient Europe (reader-friendly version)
English
(2.26 MB - PDF)
Stáhnout

9 ZÁŘÍ 2020
STRATEGICKÝ VÝHLED – ZMAPOVÁNÍ CESTY K ODOLNĚJŠÍ EVROPĚ
čeština
(402.51 KB - HTML)
Stáhnout

1 LISTOPAD 2017
Strategic Foresight Primer
English
(1.26 MB - PDF)
Stáhnout

10 ZÁŘÍ 2019
President von der Leyen’s mission letter to Maroš Šefčovič
English
(578.35 KB - PDF)
Stáhnout