Skip to main content

Zpráva o strategickém výhledu (2020)

Strategický výhled a tvorba politiky EU

Začlenění strategického výhledu do tvorby politiky EU umožní Evropské komisi:

 • utvářet a využívat kolektivní informace k předvídání vývoje a k dřívější a účinnější přípravě na nové příležitosti a výzvy
 • zajistit, aby se strategický výhled stal nedílnou součástí souboru nástrojů pro zlepšování právní úpravy, včetně předběžných posouzení dopadů, a podporoval Program pro účelnost a účinnost právních předpisů
 • provádět podrobná a participační prognostická cvičení týkající se významných iniciativ, jejichž účelem bude poskytovat informace pro každoroční projev o stavu Unie, pracovní programy Komise a víceleté programování
 • spolupracovat s orgány EU, partnery, členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami.

Odolnost jako nový rozhodující faktor při tvorbě politických opatření EU

Krize způsobená onemocněním COVID-19 jasně ukázala, že Evropa musí posílit svou odolnost. Nejedná se jen o schopnost odolávat výzvám a zvládat je, ale také o schopnost projít transformací udržitelným, spravedlivým a demokratickým způsobem. Toto sdělení ukazuje, jak k tomu přispějí politická opatření zaměřená na budoucnost, jež vycházejí ze strategického výhledu.

Strategický výhled může být vodítkem pro politická opatření posilující odolnost, a to ve čtyřech oblastech. Může pomoci předvídat vývoj, který by pravděpodobně mohl mít nepříznivé dopady, posílit odpovídající odolnost prostřednictvím strukturálních změn a zohlednit dopad současných i budoucích krizí na příslušné hlavní trendy a nové problémy. Politická opatření vycházející ze strategického výhledu mohou lépe posílit kapacity a slabá místa, která krize odhalila, přinést nové příležitosti a zvýšit odolnost Evropy.

Hlavní závěry

digital

Sociální a ekonomická odolnost

Pandemie koronaviru prohloubila nerovnosti, zvýšila demografickou nerovnováhu a chudobu, urychlila automatizaci a měla neúměrný dopad na pracovní místa v odvětví služeb. Strategický výhled lze využít k tomu, abychom určili potřebné dovednosti pro budoucnost, do nichž musíme investovat již nyní, a zahájili celospolečenskou debatu o nové sociální a fiskální smlouvě.

doors opening on a digital scenario

Geopolitická odolnost

Krize také ukázala, že EU se příliš spoléhá na třetí země, pokud jde o kritické suroviny, které mají zásadní význam pro klíčové technologie, jež jsou potřebné k vytvoření uhlíkově neutrální a digitální společnosti. Díky strategickému výhledu lze určit možné scénáře vývoje a definovat možnosti, jak posílit otevřenou strategickou autonomii EU.

tree

Ekologická odolnost

Díky přechodu na ekologičtější ekonomiku by mohlo na celém světě vzniknout 24 milionů nových pracovních míst a jeho dopad na zotavení z krize COVID-19 by mohl být podstatně větší, než se původně předpokládalo. Strategický výhled nám může pomoci prozkoumat hybné síly změn, pochopit budoucí strukturální změny na trhu práce a usměrnit rekvalifikaci osob, které během krize přišly o práci nebo u nichž je pravděpodobné, že v budoucnu v důsledku technologického vývoje a automatizace o práci přijdou.

digital numbers

Digitální odolnost

Krize rovněž urychlila hyperkonektivitu a integraci nových technologií, které mají vliv na nás samotné a na způsob, jakým žijeme. Strategický výhled nám může pomoci předvídat vývoj nových technologií, jejich dopad na všechny oblasti života a způsoby, jak využít nadcházejících příležitostí.

Program strategického výhledu

Ze zprávy o strategickém výhledu (2020) vyplývá, že strategický výhled zaměřený na konkrétní kroky je jedinečným způsobem, jak poskytovat informace činitelům s rozhodovací pravomocí a umožnit tak dvojí transformaci a posílit odolnost EU. Ve sdělení jsou za tímto účelem uvedeny následující kroky:

 • připravit prototypy srovnávacích přehledů odolnosti jako způsob jejího monitorování. Tyto prototypy budou dále rozvíjeny a spoluvytvářeny během diskusí s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami. Celá operace se zaměří na střednědobou až dlouhodobou perspektivu s cílem poskytnout co nejlepší podmínky pro politická opatření zaměřená na odhalení slabých míst a posílení kapacit.
 • připravit program strategického výhledu, který podpoří zastřešující politické priority. Bude zahrnovat ad hoc prognostická cvičení, jejichž účelem bude poskytovat informace pro hlavní iniciativy naplánované v pracovním programu Komise a také pro průřezové otázky, které by mohly mít značný dopad. Příkladem by mohly být: otevřená strategická autonomie, budoucnost zelených pracovních míst a dovedností a prohloubení partnerství v oblasti ekologické a digitální transformace napříč všemi politikami a strategiemi.
 • uspořádat každoroční konferenci ESPAS plánovanou na listopad 2020. Komise využije této příležitosti k diskusi o tématu zprávy o strategickém výhledu na příští rok. Komise chce rovněž využít tuto konferenci k vytvoření celounijní prognostické sítě, která bude využívat prognózy členských států, think tanků, akademické obce, představitelů průmyslu a občanské společnosti.
 • připravit prognostické scénáře, které budou podkladem pro budoucí politickou rozpravu, zajistí soudržnost napříč politikami a budou sloužit jako sdílený a výhledový rámec pro politické návrhy. Tyto scénáře pomohou určit možné způsoby dvojí transformace. Toto cvičení může být rovněž prospěšné pro konferenci o budoucnosti Evropy.

Další kroky

 • Každoroční konference Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS)
 • Další rozvoj srovnávacích přehledů odolnosti
 • Výroční zpráva o strategickém výhledu (2021)
 • Realizace programu strategického výhledu

Kontakt

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás na adrese SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Documents

9 ZÁŘÍ 2020
Strategic Foresight Report – Charting the course towards a more resilient Europe (reader-friendly version)
English
(2.26 MB - PDF)
Stáhnout

9 ZÁŘÍ 2020
STRATEGICKÝ VÝHLED – ZMAPOVÁNÍ CESTY K ODOLNĚJŠÍ EVROPĚ
čeština
(402.51 KB - HTML)
Stáhnout

16 ČERVENEC 2019
Politické směry Komise na období 2019–2024
čeština
(1.21 MB - PDF)
Stáhnout

[node:26659:view-mode:teaser]

9 ZÁŘÍ 2020
Prototype dashboard for monitoring the social and economic dimension of resilience
English
(922.41 KB - PDF)
Stáhnout

9 ZÁŘÍ 2020
Prototype dashboards for monitoring the geopolitical, green, and digital dimensions of resilience
English
(1.52 MB - PDF)
Stáhnout