Skip to main content

Strategisk fremsynethed

Hvad er strategisk fremsynethed?

Fremsynethed går ud på at udforske, berede sig på og forme udviklingen for at bidrage til en struktureret og systemisk opbygning og anvendelse af kollektiv intelligens for at kunne forudsige fremtidige situationer. Strategisk fremsynethed drejer sig om at indarbejde fremsynethed i udformningen af EU's politikker. Den bygger på kollektiv intelligens på en struktureret og systematisk måde, der gør det muligt at udvikle potentielle omstillingsforløb, forberede EU på at modstå chok og forme den fremtid, vi ønsker.

Strategisk fremsynethed er kendetegnet ved

  • at foregribe tendenser, risici, nye problemstillinger og deres potentielle konsekvenser og muligheder med henblik på at få nyttig viden til brug ved strategisk planlægning og politikudformning og oprettelse af beredskab.
  • at bidrage til udformningen af nye initiativer og gennemgangen af eksisterende politikker i overensstemmelse med Kommissionens nye værktøjskasse for bedre regulering

Strategisk fremsynethed handler ikke om at forudse fremtiden, men derimod om at undersøge forskellige potentielle fremtidsscenarier og de muligheder og udfordringer, de kan give. I sidste ende vil strategisk fremsynethed hjælpe os med at handle her og nu for at forme den fremtid, vi ønsker.

Centrale aktører

Næstformand Maroš Šefčovič er den første kommissær nogensinde, der har fået ansvar for strategisk fremsynethed. En af næstformandens opgaver er at stå i spidsen for at gøre strategisk fremsynethed til en central del af alle EU's politikker. Generalsekretariatet og Det Fælles Forskningscenter leder den praktiske gennemførelse af mandatet (centret trækker på sin interne fremsynskapacitet). Kommissionens netværk for strategisk fremsynethed sikrer en langsigtet koordinering af politikkerne mellem alle generaldirektoraterne. Kommissionen er i færd med at opbygge et tæt samarbejde om fremsynethed med andre EU-institutioner, særligt i forbindelse med det europæiske strategi- og politikanalysesystem (ESPAS). Den arbejder desuden med en række internationale partnere og udvikler partnerskaber, der trækker på EU-landenes fremsynethed via det tværeuropæiske fremsynsnetværk.

Rapporter om strategisk fremsynethed

Kommissionen udarbejder en årlig rapport om strategisk fremsyn, som danner grundlag for Kommissionens arbejdsprogrammer og den flerårige programplanlægning. Dette udføres gennem en deltagerorienteret og tværsektoriel fremsynethedsproces, der ledes af Kommissionens afdelinger, som i samråd med medlemslandene afholder drøftelser med det europæiske strategi- og politikanalysesystem (ESPAS) og en række eksterne interessenter. 

Rapport om strategisk fremsynethed 2022: "Parvist samarbejde om den grønne og den digitale omstilling i den nye geopolitiske kontekst" fokuserer på samspillet mellem Europas grønne og digitale omstilling, idét der også tages højde for det voldsomt skiftende geopolitiske landskab, hvor disse omstillinger finder sted. Den fremhæver den centrale rolle, som digitale teknologier spiller i Europas fem strategiske og mest drivhusgasudledende sektorer: energi, transport, industri, byggeri og landbrug. Den beskriver også 10 indsatsområder, der er afgørende for at opnå den størst mulige synergieffekt og mindske spændingerne mellem de to overgange frem til 2050.

Rapport om strategisk fremsynethed 2022

2021-rapporten om strategisk fremsynethed, "EU's kapacitet og frihed til at handle", præsenteres et fremadrettet og tværfagligt perspektiv på vigtige tendenser, der vil påvirke EU frem mod 2050, bl.a. klimaændringer og andre udfordringer, teknologiske forandringer, pres på demokrati og værdier samt ændringer i den globale orden og demografi. Der identificeres også 10 områder, hvor EU kan styrke sin kapacitet og sin handlefrihed.

Rapport om strategisk fremsynethed 2021

I 2020-rapporten om strategisk fremsynethed blev de første strukturelle erfaringer fra covid-19-krisen drøftet, og der blev redegjort for, hvordan fremsynethed kan bidrage til at styrke Europas langsigtede modstandsdygtighed i en tid med grundlæggende og hyppige forandringer. Dette blev gjort ved at analysere EU's modstandsdygtighed på tværs af fire dimensioner: den sociale og økonomiske, den geopolitiske, den grønne og den digitale dimension. Rapporten indførte dashboards over modstandsdygtighed, der fungerer som overvågningsværktøjer for de politiske beslutningstagere.

Rapport om strategisk fremsynethed 2020

Det EU-dækkende fremsynsnetværk

Lanceringen af et EU-dækkende fremsynsnetværk blev offentliggjort i Kommissionens rapport om strategisk fremsynethed fra 2020. Formålet med det er at udvikle synergieffekter, der trækker på den offentlige forvaltnings fremsynskapacitet ved at samle efterretnings- og fremsynsekspertise fra alle medlemslandene og Europa-Kommissionen, som kan danne udgangspunkt for strategiudveksling og -samarbejde om spørgsmål med relevans for Europas fremtid. Det kan blandt andet gå ud på at arbejde med åben strategisk autonomi, modstandsdygtighed og vores evne til at gennemføre den grønne og den digitale omstilling på en retfærdig måde.

Fremsynsnetværket har to niveauer. "Ministrene for fremtiden", som er udpeget af hvert enkelt medlemsland på opfordring af næstformand Maroš Šefčovič, mødes uformelt mindst en gang om året. Deres mission er at drøfte og nå til enighed med Kommissionen om de vigtigste strategiske prioriteter i Kommissionens dagsorden for strategisk fremsynethed, gøre status over fremskridtene, diskutere vigtige emner af relevans for Europas fremtid og aftale, hvordan der skal følges op. Konklusionerne vil indgå i EU's strategiske planlægning.

Ministrenes arbejde understøttes af et netværk af højtstående embedsmænd fra de nationale forvaltninger, som mødes mindst to gange om året for at forberede ministermøderne, gøre status over opfølgningen på konklusionerne og samarbejde i arbejdsgrupper.

Støtte til udformningen af EU's politikker

Strategisk fremsynethed er med til at forbedre politikudformningen, udvikle fremtidssikrede strategier og sikre, at kortsigtede foranstaltninger er i overensstemmelse med de langsigtede mål, ved hjælp af en række forskellige teknikker, bl.a.:

Horisontafsøgning: en systematisk afsøgning og indsamling af begivenheder og tendenser, der som resultat giver et fremtidsbillede eller en visuel kortlægning af nye tegn på forandringer

Analyse af megatendenser: analyse og drøftelse af mønsterændringer og tendenser, som spiller sammen, der som resultat giver en model for fremtiden og en handlingsplan

Scenarieplanlægning: interaktiv og gentaget proces med interviews, analyser og udarbejdelse af modeller, der som resultat giver et sæt plausible fremtidsscenarier – hvad enten vi bryder os om dem eller ej – og en beskrivelse af, hvordan disse kan blive til virkelighed

Visionering: kortlægning af en foretrukken kurs, der som resultat giver en fælles forståelse og eksplicit beskrivelse af den foretrukne fremtid og en køreplan på mellemlang sigt med angivelse af specifikke tiltag, der skal bringe os et skridt nærmere visionen

Strategisk fremsynethed udgør en rettesnor for Kommissionen i arbejdet med at virkeliggøre formand Ursula von der Leyens seks overordnede ambitioner ved at:

  • gennemføre fremsynsstudier om fremadrettede emner for at undersøge, hvordan ambitionerne i Kommissionens politiske prioriteter kan realiseres, analysere vigtige tendenser, risici og nye problemstillinger og fastlægge emner af kritisk betydning for EU. Som led i det bliver der offentliggjort en årlig rapport om strategisk fremsynethed. Fra og med 2021 vil udarbejdelsen af rapporten være baseret på komplette fremsynscyklusser, der er knyttet til prioriteterne i den årlige tale om Unionens tilstand, Kommissionens efterfølgende arbejdsprogrammer og den flerårige programplanlægning.  
  • yde støtte til Kommissionens arbejdsprogram som led i den reviderede dagsorden for bedre regulering. Vigtige politiske initiativer skal være baseret på strategisk fremsynethed og sikre, at EU's politikker bygger på en klar forståelse af fremtidige tendenser og nye problemstillinger, mulige scenarier og dertil knyttede udfordringer og muligheder. Kommissionen har f.eks. udarbejdet fremsynsscenarier, der er en række mulige bud på fremtiden i 2040, som et direkte bidrag til Kommissionens meddelelse om den langsigtede vision for landdistrikterne.
  • understøtte beslutningstagernes fremtidsplanlægning og give inspiration til langsigtede strategier om centrale politiske spørgsmål gennem de særlige nyhedsbreve "Foresight ON" om f.eks. kunstig intelligens og digital omstilling, råstoffer, sikkerhed, sundhed, Europæiske områder og synergi mellem den civile industri, forsvarsindustrien og rumindustrien.  Ud over nyhedsbreve udarbejder Kommissionen også særlige fremsynsrapporter om emner som f.eks. landmænds fremtidige erhvervsmæssige roller i 2040, fremtiden for told i EU og fremtidens grønne job.
  • bidrage til programmet for målrettet og effektiv regulering, som identificerer muligheder for at mindske EU's reguleringsmæssige byrde og bidrager til vurderingen af, om den eksisterende EU-lovgivning fortsat er "egnet til fremtiden".

Næste skridt

  • Udvikling af samarbejdet inden for det EU-dækkende fremsynsnetværk for at opbygge fremsynskapacitet i medlemslandenes forvaltninger i hele EU.
  • ESPAS-konferencen (det europæiske strategi- og politikanalysesystem) 2022
  • Gennemførelse af Kommissionens dagsorden for strategisk fremsynethed for denne politikcyklus og bidrage til initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram.
  • Forberedelse af rapporten om strategisk fremsynethed 2023.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på SG-FORESIGHT@ec.europa.euJRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Dokumenter

22 FEBRUAR 2023
Joint note for the 3rd meeting of Ministers for the Future
English
(136.35 KB - PDF)
Download

 

30 JUNI 2021
Speech by Vice-President Maroš Šefčovič at the España 2050 High-Level Foresight Event
English
(HTML)
Download

 

1 NOVEMBER 2017
Strategic Foresight Primer
English
(1.26 MB - PDF)
Download

 

10 SEPTEMBER 2019
President von der Leyen’s mission letter to Maroš Šefčovič
English
(578.35 KB - PDF)
Download